{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

B. Vanko – M. Čeretka – E. Sedláček – R . M oravčí k – L. Stanček

nické vlastnosti odliatkov v stave liatom a po tepelnom spracovaní sú uvedené v tab. III a graficky znázornené na obr. 4. Vplyv teploty liatia a teploty formy (tzn. vplyv počiatočného podielu tuhej fázy pri aplikácii tlaku, rýchlosti ochladzovania počas tuhnutia, času tuhnutia, dráhy a rýchlosti pohybu lisovníka) na mechanické vlastnosti odliatkov v stave liatom je jednoznačný. Režimy s nižšou teplotou liatia a nižšou teplotou formy (č. 1 a 2) vykazujú v porovnaní s režimami s vyššou teplotou liatia a vyššou teplotou formy (č. 3 a 4) v stave liatom (podľa príslušnej výšky tlaku, režimy č. 1 a 3 s tlakom 100 MPa a režimy č. 2 a 4 s tlakom 200 MPa) nižšie pevnosti a ťažnosti, ale vyššie medze klzu. V stave liatom bola najvyššia pevnosť a ťažnosť dosiahnutá v režime liatia č. 4 (340 MPa, 4,5 %), ale medza klzu bola najnižšia (106 MPa). Najvyššia hodnota medze klzu v stave liatom bola dosiahnutá v režime liatia č. 1 (120 MPa), avšak pevnosť a ťažnosť boli najnižšie (293 MPa, 2 %). Po tepelnom spracovaní T5 sa pozitívny prínos vyššej teploty liatia a teploty formy na všetky sledované mechanické vlastnosti preukázal na oboch dvojiciach režimov č. 1 a 3 aj č. 2 a 4. Avšak po tepelnom spracovaní T6 sa pozitívny prínos vyššej teploty liatia a teploty formy na všetky sledované mechanické vlastnosti preukázal len na dvojici režimov č. 1 a 3.

č. 1 5

č. 2

č. 3

č. 4

4,5

4,5 4

3,5

3,5

3

3

2,5

2,5

2

2

2,5

2,5 2

2

2,5

2,5

2

1,5 1 0,5 0

stav liaty

stav po T5

stav po T6

A [%]

A [%]

A [%]

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

450

420

400 350 300

293

317

309

340 250

250

418

400

356 286

301

305

200 150 100 50 0

stav liaty

stav po T5

stav po T6

Rm [MPa]

Rm [MPa]

Rm [MPa]

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

400

368

378

350 300 250

223

200 150

344

245 204

211

165 120

100

108

115

106

50 0

Obr. 4. Fig. 4.

152

stav liaty

stav po T5

stav po T6

Rp0.2 [MPa]

Rp0.2 [MPa]

Rp0.2 [MPa]

Grafické vyhodnotenie mechanických vlastností odliatkov v stave liatom a po tepelnom spracovaní Graphical evaluation of mechanical properties in the as cast castings and after heat treatment

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

Spracovanie hliní kovej zliatiny na t várnenie EN AW-2024...

Tab. III. Mechanické vlastnosti odliatkov v stave liatom a po tepelnom spracovaní Tab. III. Mechanical properties in the as cast castings and after heat treatment Stav odliatkov liaty stav

stav po tepelnom spracovaní T5 stav po tepelnom spracovaní T6

režim liatia

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

Rp0,2 [MPa]

120

108

115

106

Rm [MPa]

293

317

309

340

A [%]

2

3,5

2,5

4,5

Rp0,2 [MPa]

165

223

204

245

Rm [MPa]

250

286

301

305

A [%]

2

2,5

2

2,5

Rp0,2 [MPa]

211

368

378

344

Rm [MPa]

356

420

418

400

A [%]

2

2,5

2,5

3

Režim č. 4, pri ktorom sa odlievalo pri tlaku 200 MPa, vykázal nízku citlivosť na tepelné spracovanie a výsledná pevnosť (400 MPa) a medza klzu (344 MPa) boli nižšie ako v režime č. 2 (pevnosť 420 MPa a medza klzu 368 MPa), dokonca boli nižšie ako v režime č. 3 (pevnosť 418 MPa a medza klzu 378 MPa), v ktorom sa odlievalo pri tej istej teplote liatia a teplote formy, ale pri nižšom tlaku 100 MPa. Najnižšie hodnoty všetkých sledovaných mechanických vlastností po tepelnom spracovaní T6 aj T5 boli namerané v režime liatia č. 1 (pevnosť 356 MPa, medza klzu 211 MPa a ťažnosť 2 % po tepelnom spracovaní T6 a pevnosť 250 MPa, medza klzu 165 MPa a ťažnosť 2 % po tepelnom spracovaní T5). Po tepelnom spracovaní T5 boli najvyššie hodnoty všetkých sledovaných mechanických vlastností dosiahnuté v režime liatia č. 4 (pevnosť 305 MPa, medza klzu 245 MPa a ťažnosť 2,5 %), ale po tepelnom spracovaní T6 sú výsledky rôznorodé, najvyššia pevnosť bola dosiahnutá v režime č. 2 (420 MPa), medza klzu v režime č. 3 (378 MPa) a ťažnosť v režime č. 4 (3 %). Najvýhodnejším režimom liatia z hľadiska dosiahnutých mechanických vlastností po tepelnom spracovaní T6 je režim č. 3. Pevnosť 418 MPa dosiahnutá v tomto režime je v podstate na úrovni najvyššej dosiahnutej pevnosti (420 MPa) v režime č. 2, medza klzu 378 MPa je najvyššou dosiahnutou hodnotou a ťažnosť 2,5 % je iba o 0,5 % nižšia ako najvyššia dosiahnutá ťažnosť (3 %) v režime č. 4. Vplyv vyššieho tlaku počas tuhnutia na mechanické vlastnosti odliatkov v stave liatom je podľa očakávania tiež jednoznačný. Hodnoty pevností a ťažností v stave liatom boli u oboch dvojíc režimov liatia (č. 1 a 2 aj č. 3 a 4) vyššie vtedy, keď bol aplikovaný na tuhnúcu taveninu vyšší tlak, čo je v zhode so všeobecnými teoretickými a praktickými poznatkami o tuhnutí hliníkových zliatin na tvárnenie pod tlakom [11]. To ale neplatí o medzi klzu, ktorá bola v oboch režimoch liatia s vyšším tlakom (č. 2 a 4) nižšia. Prínosom vyššieho aplikovaného tlaku počas tuhnutia odliatkov je najmä vyššia ťažnosť v stave liatom aj po tepelnom spracovaní. V režimoch liatia č. 1 a 2 sa pozitívny vplyv vyššieho tlaku počas tuhnutia prejavil po tepelnom spracovaní T6 aj T5 na všetkých sledovaných mechanických vlastnostiach. V režimoch liatia č. 3 a 4 sa po tepelnom spracovaní T5 očakávaný prínos vyššieho tlaku prejavil tiež na všetkých sledovaných vlastnostiach, ale po tepelnom spracovaní T6 sa očakávaný prínos vyššieho tlaku prejavil len v ťažnosti, hodnoty pevnosti a medze klzu boli v režime č. 4 pri tlaku 200 MPa nižšie ako v režime č. 3 pri tlaku 100 MPa. V režimoch liatia č. 2, 3 aj 4 dosiahli hodnoty pevností, ktoré sú porovnateľné s výsledkami iných laboratórií [5], [11]. Napríklad pevnosť v stave liatom v režime č. 3 (309 MPa) je iba

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport