{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

PUSCH, G. a kol.: Mechanická a lomově-mechanická hodnota materiálu LLG zpevněného směsnými krystaly Si z pohledu jeho použití ve větrných elektrárnách (Mechanical and fracture mechanical specific value of silicon solid solutional hardened cast iron material for wind power plants), 2015, č. 5, s. 255–269. ZYCH, J.: Studium ultrazvukové kinetiky doby tvrdnutí jader systému PUR cold box pro zhodnocení vlivu hlavních technologických parametrů (Ultrasonic investigations of the kinetic and the hardening times of PUR cold box cores to evaluate the influence of main technological parameters), 2105, č. 5, s. 271–278. ARISTIZABAL, R. a kol.: Izotermické kalení interkritické IADI litiny (Austemperability of intercritically austempered ductile iron (IADI), 2015, č. 7–8, s. 345–350.

Z A H R A N I Č N Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

GIESEREI R U N D S C H AU www.voeg.at/web/giesserei_rundschau.html www.verlag-strohmayer. at AMBOS, E. a kol.: Nová metoda pro stanovení vlivu pórovitosti na mechanickou pevnost hliníkových odlitků litých do kovových forem – příspěvek pro návrh lehké hmotnosti (A new method to account for the influence of porosity in Al die castings on the mechanical strength—a contribution to lightweight design), 2015, č. 9/10, s. 222–227. MUELLER, T.; ANDRE, L.: Životnost dlouhých, tence tištěných pískových jader v hliníkových odlitcích (Leistungsfähigkeit, dünner gedrukter Kerne im Aluminiumgussverfahren), 2015, č. 9/10, s. 228–231. AMBOS, E. a kol.: Neběžná vada v tlakovém lití – přemýšlení nad její genezí (Ein nichtalltäglicher Fehler im Druckguss – Gedanken zu dessen Genese), 2015, č. 9/10, s. 241–245. CHINA FOUNDRY www.foundryworld.com

TAO LU a kol.: Role tepelného zpracování pro zlepšení mechanických vlastností velmi jakostní slitiny

138

Al-11Si-1,5Cu-0,3Mg (Role of heat treatment in the improvement of mechanical properties of a high-quality Al-11 Si-1,5Cu-0,3Mg casting alloy), 2015, č. 2, s. 111–117. TIU JUN CHEN a kol.: Mikrostruktura a směr růstu krystalu slitiny Al-Mg (Microstructure and crystal growth direction of Al-Mg alloy), 2015, č. 2, s. 129–135. QUING-YOU: Mechanizmus vzniku okují v kokile při gravitačním odlévání hliníku (Mechanism of die soldering during aluminium die casting), 2015, č. 2, s. 136–143. RUN-XIA LI a kol.: Vývoj abnormálních mechanických vlastností vyvolaných tepelným zpracováním polotuhé nadeutektické slitiny na bázi Al-Fe (Abnormal mechanical property evolution induced by heat treatment for semi-solid forming hypereutectic Al-Fe base alloy), 2015, č. 3, s. 208–213. QI GUI WANG: Mikrostruktura a mechanické vlastnosti slitin 356 odlévaných metodou lost foam (Microstructure and mechanical properties of lost foam cast 356 alloys), 2015, č. 3, s. 214–221. CHANG LÜ a kol.: Účinek Ce na slévatelnost, mechanické vlastnosti a elektrickou vodivost komerčně čistého hliníku (Effect of Ce on castability, mechanical properties and electrical conductivity of commercial purity aluminium), 2015, č. 4, s. 277–284. YU ZUO a kol.: Nová vysoce skluzová technologie odplynění a mechanizmus pro slitinu 7032 (A new shear degassing technology and mechanism for 7032 alloy), 2015, č. 4, s. 293–298. ISSN 0024-449X

ПРОИЗВОДСТВО

FOUNDRY.

LIT Ě J N O J E P R O I Z VO D ST VO www.foundrymag.ru

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

KLOCHIKHIN, V. V. a kol.: Vliv podmínek krystalizace na jakost žárupevných slitin tavených se slévárenskými vratnými materiály (Influence of crystallization conditions on the quality of heat-resisting alloys melted with foundry returns), 2015, č. 6, s. 2–5. SVINOROEV, Y. A.: Způsoby zvýšení pevnosti lignosulfátových pojiv (Enhanced lignosulfate binder durability), 2015, č. 6, s. 12–14. GILMANSCHINA, T. R. a kol.: Vodní a rychleschnoucí antipenetrační nátěry na bázi obohacených grafitů pro odlévání litiny (Water and quick-drying

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

antipenetration wash on the basis of enriched graphites for cast iron moulding), 2015, č. 6, s. 15–17. BEZPALKO, V. I.: Vliv parametrů lití na krystalizaci makrostruktury Al odlitků litých pod tlakem (Influence of pressure solidification casting on Al-castings macrostructure), 2015, č. 6, s. 18–21. KOLYADOV, E. V. a kol.: O specifických vadách odlitků po řízené krystalizaci (On the specific defects of castings after directional solidification), 2015, č. 7, s.11–13. ILLARIONOV, I. E.: O použití tepelně izolačních kovofosfátových směsí (About application of heat-insulating metal-phosphate mixtures), 2015, č. 7, s. 14–16. LYUTY, R. V. a kol.: Zpevnění jádrových směsí s ortofosforečnou kyselinou a kovovými solemi (Strenghtening core sands with orthophosphoric acid and metal salts), 2015, č. 7, s. 27–29. FIRSTOV, A. P.: Použití rostlinných tuků jako slévárenské pojivo (The use of vegetable fats as a foundry binder), 2015, č. 7, s. 30–32. LIŤJ E I M E TA LLU R G I JA www.limrb.by

VOLOCHKO, A. T.: Vývoj technologií lití při tvorbě vlastností materiálů na bázi hliníku s uhlíkem různého strukturního stavu (Development of casting technologies during formation of properties of aluminium-based materials with carbon of different structural condition), 2015, č. 3, s. 5–11. AFANASIEV, V. K. a kol.: Nová metoda výroby Al-Si slitin (New method of production of Al-Si alloys), 2015, č. 3, s. 12–19. NETREBKO, V. V.: Zvláštnosti procesů tvorby karbidu a rozdělení Cr, Mn a Ni v bílých litinách (Peculiarities of processes of carbide formation and distribution Cr, Mn and Ni in white cast irons), 2015, č. 3, s. 40–46. STETSENKO, V. Y.: Nanostrukturální procesy tavení, krystalizace a modifikování kovů (Nanostructural processes of melting, crystallization and modifying of metals), 2015, č. 3, s. 51–53. STETSENKO, V. Y.: Modifikace sekundárních slitin (Modifying of secondary alloys), 2015, č. 3, s. 54–56. KALINICHENKO, A. S. a kol.: Použití modifikační směsi obsahující nano-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport