{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 54

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I / S L É VÁ R EN SK Á V Ý RO BA V Z A H R A N I ČÍ

A nto n í n Z á d ě r a / F r a nt i š e k U r b á n e k / S l é v á r e n s k á v ý r o b a v z a h r a n i č í

měření jednotlivých sekcí a jejich odborní garanti jsou uvedeni v následujícím seznamu: 1. Sekce formovacích směsí (Ing. Alois Burian, CSc., Ing. Jiří Florián) 2. Sekce ekonomická (doc. Ing. Václav Kafka, CSc.) 3. Sekce technologická (Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.) 4. Sekce neželezných kovů a slitin (doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.) 5. Sekce výroby oceli na odlitky a ingoty (Ing. Martin Balcar, Ph.D.) 6. Sekce litin (doc. Ing. Antonín Mores, CSc., doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.) Zaměření odborných přednášek je plně v režii garantů sekcí. Jména konkrétních autorů a názvy přednášek budou uveřejněny v následujících číslech časopisu Slévárenství v rubrice Zprávy České slévárenské společnosti. Přípravný výbor 53. slévárenských dnů® vyzývá odbornou veřejnost k předkládání návrhů na prezentaci odborných i komerčních přednášek na této konferenci v uvedených sekcích. Anotace i kompletní texty všech přijatých přednášek budou zveřejněny v tištěných sbornících přednášek z příslušných specializovaných sekcí a na CD, které bude obsahovat plné znění všech přednášek ze všech sekcí 53. slévárenských dnů®. Komerční přednáška může být zařazena podle svého tematického zaměření pouze do některé z odborných sekcí a po dohodě s předsedajícím příslušné sekce. Rozsah přednášky a cena: – odborná přednáška: 20 min zdarma – komerční přednáška: 10 min 5 000 Kč + DPH – komerční přednáška: 20 min 10 000 Kč + DPH Termíny: – do 31. 5. 2016 zaslat organizačnímu garantovi 53. slévárenských dnů ® základní informace: autor (autoři), název přednášky, stručná anotace a kontakty na autora (autory); – do 30. 6. 2016 autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla přednáška akceptována přípravným výborem 53. slévárenských dnů®; – do 15. 9. 2016 zaslat organizačnímu garantovi 53. slévárenských dnů® plné znění přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku.

128

Přihlášky přednášek zasílejte na adresu organizačního garanta, kontaktovat můžete i sekretariát České slévárenské společnosti: Organizační garant 53. slévárenských dnů® doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. tel./fax: +420 541 142 656 mobil: +420 737 542 333 zadera@fme.vutbr.cz Česká slévárenská společnost Mgr. František Urbánek tel./fax: +420 542 214 481 mobil: +420 603 342 176 slevarenska@volny.cz Cílem organizátorů posledních i nově připravovaných 53. slévárenských dnů® bylo a je vytvořit konferenci zaměřenou na klíčové oblasti slévárenského oboru, která by byla zajímavá a přínosná pro všechny zúčastněné zástupce sléváren a ostatních firem i vhodným místem k setkání odborníků ze všech oblastí slévárenství, výměně zkušeností i navázání nových kontaktů. Věříme, že i tyto stránky nově připravovaných Slévárenských dnů® budou podobně jako v minulých letech opět naplněny.

Slévárenská výroba v zahraničí Foundry production abroad

49. přehled světové výroby odlitků za rok 2014 C e l o s vě t ov ý r ů s t p r o d u kc e V roce 2014 pokračoval růst výroby odlitků po celém světě, a to o 2,4 mil. t, což představuje celkovou produkci 105 mil. t (tab. I), tedy 2,3% nárůst v porovnání s rokem 2013. Toto tempo růstu znamená mírný pokles oproti 3,4% růstu roku 2013. V tomto celosvětovém přehledu výroby odlitků je zahrnuto 37 zemí ze 4 konti-

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

nentů. Ze 34 států, které poskytly údaje za poslední dva roky, 23 hlásilo zvětšení objemu dodávek v porovnání roku 2014 s rokem 2013, zatímco 14 zemí zažívalo pokles průmyslové produkce. Země s rozvíjejícím se slévárenským průmyslem a nižší celkovou produkcí dle očekávání zažily větší kolísání, přičemž největší nárůst produkce zaznamenala Bosna a Hercegovina (40,7 %), a naopak Srbsko největší pokles (35,9 %). N e j vě t š í v ý r o b c i Čína, stále největší výrobce odlitků na světě, zvýšila svůj objem výroby o 1,7 mil. t, tj. celkový stabilní nárůst 3,8 %. Další největší producenti, co se týče celkového objemu výroby, USA (1,6 %) a Indie (2,2 %) rovněž oznámili mírný růst. Tři země patřící mezi střední producenty odlitků – Ukrajina (14,3 %), Turecko (13,4 %) a Tchaj-wan (14 %) – se mohly pochlubit velkým nárůstem produkce v roce 2014, zatímco většina z opravdu velkých výrobců odlitků doložila spíše mírnější růst. Brazílie, 7. největší světový výrobce odlitků, ztratil 10,9 % své celkové produkce, čímž umazal pozitivní výsledky z roku 2013, kdy zaznamenal růst o 7,4 %. Ostatní místa na žebříčku 10 největších producentů odlitků zůstala nezměněna – Japonsko vyrobilo 5,54, Německo 5,25 a Rusko 4,2 mil. t odlitků. Brazílii následuje Korea s 2,63, Itálie 2,02 a Francie s 1,73 mil. t odlitků. Počet sléváren podle zemí a v ý vo j ové t e n d e n c e (t a b. I I) Na první pohled se může zdát, že celkový počet činných sléváren se za posledních 10 let po celém světě dost měnil. Od roku 2004 stoupl počet sléváren na 47 145 v roce 2014, tj. o 13 000 nebo o 38,3 %. Většina z tohoto pohybu však může být připsána tempu růstu výroby v Číně za posledních deset let. V roce 2013 se počet sléváren zvýšil u největšího světového výrobce odlitků exponenciálně z 12 000 na 30 000. Nedávná konsolidace a pomalejší růst čínského trhu ovšem způsobil, že se tento počet ustálil v roce 2014 na 26 000, což stále představuje 55 % slévárenských provozů celého světa. Severoamerický trh pokračoval v mírném poklesu, přičemž počet sléváren klesl pod 2000, což bylo poprvé za dobu tvorby celosvětového přehledu výroby odlitků.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport