{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

Vá c l a v K a f k a / F r a nt i š e k U r b á n e k

Zprávy České slévárenské společnosti

Plán aktivit České slévárenské společnosti na 1. pololetí roku 2016

News from the Czech Foundrymen Society

M g r. Fra nt i š e k U rb á n e k

tajemník ČSS

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y Ts ch e chis ch e G i e s s e re i g e s e lls chaf t s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna mní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Česká slévárenská spole čnos t je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

Zveme vás na neformální setkání slevačů, modelářů a dodavatelů v úterý 4. 10. 2016 od 14 h na veletrhu FOND-EX v pavilonu Z stánek Svazu sléváren ČR.

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

19. 1. 2016 | 288. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec Králové lana.i@slevarna.cz 21.–22. 1. 2016 | Kurz Řešení a prevence vad odlitků, VŠB – TU Ostrava petr.lichy@vsb.cz 29. 1. 2016 | Oponentura Projektu XVI Odborné komise ekonomické, Brno vaclav.kafka@upcmail.cz 16. 2. 2016 | 289. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec Králové lana.i@slevarna.cz 10.–11. 3. 2016 | 147. zasedání Odborné komise pro tavení oceli na odlitky jarmila.mala@zdas.cz 22. 3. 2016 | 290. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec Králové lana.i@slevarna.cz 22. 3. 2016 | 15. seminář Odborné komise ekonomické, Kovohutě Příbram vaclav.kafka@upcmail.cz 23. 3. 2016 | 50. zasedání Odborné komise ekonomické, Kovohutě Příbram vaclav.kafka@upcmail.cz 12.–13. 4. 2016 | 165. zasedání Odborné komise pro formovací materiály, Sport areál Klíny pazderka.keramost@seznam.cz 19. 4. 2016 | 291. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec Králové lana.i@slevarna.cz 27. 4. 2016 | Konference METOS Chrudim, zasedání Odborné komise pro LKG a Odborné komise technologické jan.slajs@metos.cz 12. 5. 2016 | 24. seminář Ekologie a slévárenství, Hradec Králové blaha@empla.cz 25.–26. 5. 2016 | Zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem, Mikulov vladimir.barci@skoda-auto.cz 14. 6. 2016 | 292. výjezdní zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, EURAC Hradec Králové lana.i@slevarna.cz 30. 6. 2016 | Valná hromada ČSS slevarenska@volny.cz 30. 6. – 1. 7. 2016 | 148. zasedání Odborné komise pro tavení oceli na odlitky jarmila.mala@zdas.cz

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

125

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

péči. A v čem tkví ta mimořádnost? V tom, že vše v redakci fungovalo naprosto bezchybně. Je třeba dodat, že redakce Slévárenství není „vybavena“ dalšími pracovníky typu šéfredaktorky nebo její zástupkyně Mgr. Milady Písaříkové. Vzhledem k tomu, že v daném období naše OK finišovala s náplní dvojčíslí 1–2 zaměřeného na ekonomickou tematiku, měli jsme možnost velice zblízka vidět, že vše opravdu běží v zajetých kolejích. A to je třeba ocenit! Pravdou je, že paní šéfredaktorka se snažila svoji mladší kolegyni nenechat „ve štychu“, a jak jí její zdraví dovolilo, snažila se z domova pomoci. A to je první skutečnost. Druhým a hlavním faktem je, že Mgr. Písaříková toto období pomohla překonat zcela výjimečným nasazením a obětavostí. Mimořádnou pilnost a nezištnost zástupkyně šéfredaktorky jsme mohli pozorovat již dříve při organizaci Slévárenských dnů®. A tam jsme také zjistili její úžasnou skromnost. Když měla být ve Slévárenství kratičkou větou v této souvislosti zmíněna, velice silně protestovala. U kolegyně Písaříkové bychom mohli dále připomenout její snahu trvale se vzdělávat, navštěvovat různé speciální kurzy (často ve vlastní režii) atd. Ale to již není náplní tohoto sdělení. Tedy milé dámy, velice vám děkujeme, že jste ono kritické období zvládly tak, že my běžní čtenáři jsme nic zvláštního nezjistili. Je zřejmé, že se o vypořádání s touto mimořádnou situací zasloužili i další členové redakce a vaši spolupracovníci. I jim patří náš dík. Paní šéfredaktorce přejeme pevné zdraví a vám oběma, nechť na toto kritické období pouze vzpomínáte a nikdy v budoucnu se vám nezopakuje.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport