{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 28. 11. 2014 byl Radou pro vědu, výzkum a inovace zařazen do aktualizovaného seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz). Odborné články jsou posuzovány dvěma recenzenty. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

r o č n í k L X I V . 2016 . č ís l o 3 – 4

Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. Časopis je registrován v Ulrich’s International Periodicals Directory. ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361

tematické zaměření: odlitky ze slitin neželezných kovů topic: castings from non-ferrous metals odborný garant | exper t guarantee | Ing. Ivo L ána, Ph.D.

Vydává © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

obsah

Redakce / editorial office: CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2 tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665 redakce@svazslevaren.cz slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

ÚVODNÍ SLOVO l Introductory word 81

L ÁNA, I.

ODLITKY ZE SLITIN NEŽELEZNÝCH KOVŮ Castings from non-ferrous metals 82

B RY K S Í S T U N OVÁ , B . – H E N Z L , D.

Slitiny hliníku pro písty spalovacích motorů a kompresorů Aluminium alloys for combustion engines and compressors pistons Předplatné l subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Cena čísla 80 Kč. Roční předplatné 480 Kč (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla 130 Kč. Roční předplatné 780 Kč (podniky) + DPH + poštovné + balné. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202, 242 459 203, suweco@suweco.cz. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage) Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 3–4 vyšlo 28. 4. 2016.

86

Vplyv teplotných faktorov na výskyt chyby nedoliatia odliatku Stirnplatte 033 montovaného do hydraulických čerpadiel používaných v automobilovom priemysle Influence of temperature factors on the occurrence of the misrun defect in a Stirnplatte 033 casting fitted to hydraulic pumps used in the automotive industry

90

Problematika odlévání drobných dílů pro hudební průmysl 93

Ž I H A LOVÁ , M . – B O L I B R U CH OVÁ , D.

Vplyv pridávania korektorov železa na kryštalizáciu zliatiny AlSi10MgMn so zvýšeným obsahom železa Influence of adding the iron correctors on crystallization of the AlSi10MgMn alloy with increased iron content

Do sazby 17. 3. 2016, do tisku 15. 4. 2016 Náklad 500 ks Inzerci vyřizuje redakce

redaktorka l editor Mgr. Milada Písaříková

B R I CÍ N , D. – K Ř Í Ž , A . – H Á L A , M . Problematic of casting of small parts for music industry

Sazba a tisk l typeset and printed by Reprocentrum, a. s., Bezručova 29 CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510 rybkova@reprocentrum.cz

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová

P O D P R O CK Á , R . – M A L I K , J . – B O L I B R U CH OVÁ , D.

PŘEHLEDOVÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY Overview peer-reviewed articles 97

P TÁČEK , J .

Modifikace slitin hliník-křemík očima literatury Modification of aluminium-silicium alloys through the eyes of literature

jazyková spolupráce l language collaboration Edita Bělehradová Mgr. František Urbánek redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Mgr. Ivan Hostaša Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek Ing. Zdeněk Vladár, předseda

Finální obrobek litého pístu (s. 85)

Blok motoru Ford (s. 133)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport