{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 31

A S K Ch e m i c a l s G m b H

PEP SET – účinný pojivový systém nezatěžující životní prostředí – zkušenosti ze slévárny Al slitin

A SK Chemicals GmbH, Hilden

Natascha Hurkes A SK Chemicals GmbH, Hilden

Dipl.-Ing. Peter Vietoris A SK Chemicals GmbH, Hilden

Dipl.-Ing. Harald Dieckhues vedoucí slévárny Grunewald GmbH, Bocholt

Ing. Michal Tegel, Ph.D. A S K Ch e m i c a l s C z e c h , s . r. o ., B r n o

Požadavky odběratelů odlitků na slévárny se v globální konkurenci neustále zvyšují. Vedle tlaku na náklady a kratší dodací termíny jsou zde současně také nároky na dosažení nejvyšší povchové a vnitřní jakosti odlitků. Jednou ze sléváren, která se tyto požadavky snaží splnit, je skupina sléváren Grunewald z Bocholtu, která k 50. výročí založení firmy investovala do rozšíření výrobní kapacity slévárny vybudováním nové výrobní haly a do nejmodernějších technologií výroby forem a jader a dále investicí do nákupu termické regenerační jednotky. Ve spolupráci s dodavatelskou firmou ASK Chemicals GmbH byl nasazen pojivový systém PEP SET, který byl optimalizován s ohledem na podmínky a požadavky slévárny. Mezinárodní skupina firem Grunewald se zaměřuje kromě výroby nástrojů a konstrukčních celků také na výrobu odlitků, která je jejím třetím největším nosným programem. Firma zaměstnává celosvětově v 6 výrobních pobočkách přes 240 zaměstnanců. Společnost patří v Evropě k lídrům v oblasti tenkostěn-

Tab. I.

výrazně prodlužují čas zpracovatelnosti a čas rozebírání forem a jader, čímž negativně ovlivňují celkovou produktivitu výroby za předpokladu vysokého využití v nové formovací směsi (obr. 1). Čas zpracovatelnosti směsi s termickým furanovým regenerátem je ve srovnání s novým pískem a mechanickým regenerátem přibližně 3× delší při stejném dávkování komponent pojivového systému, tzn. pro dosažení stejné reaktivity je nutné zvýšit dávkování kyselého tvrdidla průměrně o 30 %, což má opakovaný negativní vliv na vývin emisí SO2 na pracovišti a způsobuje následné zhoršení technologických vlastností směsí a v konečném důsledku pak i jakost odlitků. Investice do termické regenerace nebyla na začátku projektu plánována, ale po důkladné analýze možných výhod s pojivovým systémem PEP SET, jako např. dosažení vyšší jakosti termického regenerátu a tím jeho vysokého podílu v nové směsi, kdy se plánovalo snížení celkového odpadu z formovací směsi slévárny o více než 15 %, se tento investiční krok realizoval.

Parametry jakosti termického regenerátu (pojivový systém PEP SET) ve srovnání s novým pískem Haltern H33 termický regenerát

Parametr regenerátu

křemenný písek Haltern H33

velikost středního zrna d50 [mm]

0,27

0,27

jemné podíly (< 0,125 mm) [%]

0,30

0,40

označení podle AFS

52

52

hodnota pH

9,3

7,0

elektrická vodivost [µS/cm] ztráta žíháním [%]

Obr. 1.

49

11

0,15

0,00

Reaktivita furanového pojivového systému s novým pískem, mechanickým a termickým regenerátem; VZ = doba zpracovatelnosti [min], AZ = čas rozebírání [min]

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

105

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Dr.-Ing. Anton Gieniec

ných strukturálních odlitků ze slitin Al pro automobilový průmysl, strojírenství a výrobu polovodičů. Skupina vlastní excelentní know-how ke zhotovování prototypů, malých a středních sérií pro různá odvětví průmyslu. V důsledku zvyšujících se požadavků zákazníků na kvalitu odlitků a rostoucího tlaku na výrobní náklady učinila firma strategické rozhodnutí a v roce 2015 realizovala rozšíření výrobní kapacity plochy slévárny na celkových 2800 m2. Jednalo se o důležitý a závazný krok pro zajištění budoucnosti firmy a umožnění koncentrování a strukturování veškeré výroby do jednoho výrobního místa. Pro výrobu forem a jader používala slévárna před investicí samotvrdnoucí kyselý furanový systém no-bake. Tento systém již bohužel nemohl dostatečně splňovat požadavek současného zvýšení povrchové kvality odlitků a produktivity výroby. Také schopnost termické regenerovatelnosti měla u kyselého furanového systému několik omezení: kyselý furanový termický regenerát vykazoval vysoký podíl oxidů kovů, které v nové směsi zpomalují reaktivitu systému, tj.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport