{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

Fig. 1.

Stromečky s různými typy odlitků – po očištění od zbytků formovací směsi tryskáním Clusters with different casting types —after cleaning from the moulding mixture remnants by blasting

Obr. 2. Fig. 2.

Řediny nalezené v objemu odlitků pomocí elektronové mikroskopie Shrinkage porosity found in the casting volume using electron microscopy

POROVNÁNÍ PÓROVITOSTI ODLITKŮ S RŮZNOU VZÁJEMNOU VZDÁLENOSTÍ. NAHOŘE VLEVO JE VÝSLEDEK PRO NEJTĚSNĚJŠÍ USPOŘÁDÁNÍ ODLITKŮ, DOLE VLEVO JE SNÍMEK S ODLITKY O NEJVĚTŠÍ VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI.

Obr. 3. Fig. 3.

a)

Obr. 4. Fig. 4.

Obr. 5.

Porovnání pórovitosti u odlitků s různou vzájemnou vzdáleností Comparison of porosity in castings with varying mutual distances

b)

Fig. 5.

c)

Porovnání výsledků simulačních výpočtů u slitin s různou vzdáleností od eutektického bodu Comparison of the result of simulation calculations for alloys, with varying distances from the eutectic point

d)

Tvar odlitku (a) a místo s pórovitostí (b); výsledky simulačních výpočtů: pro dva zářezy (c), pro jeden zářez o stejné dosazovací schopnosti (d) The casting shape (a) and the place with porosity (b); results of simulation calculations: for two ingates (c), for one ingate of the same feeding capability (d)

Protože odlitky s odkrytými podpovrchovými vadami by omezily prodejnost dechového nástroje, bylo nutné odlitky s vadami na povrchu a v jeho těsné blízkosti odstranit již během výroby. N av r h ova n á ř e š e n í

Obr. 6. Fig. 6.

Povrchová pórovitostí v odlitcích způsobená vzájemnou interakcí mezi materiálem formy a odlévaným kovem Surface porosity in castings caused by mutual interaction between the mould material and the cast metal

a staženin z objemu odlitků. Nejdůležitější bylo jejich odstranění z těsné blízkosti povrchu, protože během dalšího zpracování odlitku omíláním nebo broušením docházelo k jejich odkrývání. Takto odkryté vady nebylo možné v dalších fázích výroby zakrýt a to ani při finální povrchové úpravě povrchu odlitků povlakováním.

Řešení problematiky ředin a staženin v odlitcích bylo navrženo za pomoci simulačního programu ProCAST. Tento software, stejně jako jemu podobné, získává ve slévárenských procesech stále větší uplatnění. Díky nim je možné rychle navrhnout konstrukci odlitku bez nutnosti zkušebních taveb, s možností odzkoušet v krátkém časovém intervalu více možných variant řešení, což ve svém důsledku vede ke značným úsporám v provoze. Program ProCAST využívá k nalezení míst s pórovitostí modul shrinkage porosity, který díky vloženým matematickým modelům dokáže na základě znalosti proměnných faktorů (chování tekutého kovu během tuhnutí, teploty a tlaku během lití S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

91

O D L I T K Y Z E SL I T I N N E Ž EL E Z N ÝCH KOV Ů

Obr. 1.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport