{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 12

O D L I T K Y Z E SL I T I N N E Ž EL E Z N ÝCH KOV Ů

R . P o d p r o c k á – J . M a l i k – D. B o l i b r u c h o v á

Vp l y v te p l otných fak to rov na v ý sk y t chy by n e d o liatia o dliatku Stir np lat te 033...

Vplyv teplotných faktorov na výskyt chyby nedoliatia odliatku Stirnplatte 033 montovaného do hydraulických čerpadiel používaných v automobilovom priemysle Influence of temperature factors on the occurrence of the misrun defect in a Stirnplatte 033 casting fitted to the hydraulic pumps used in the automotive industry Received: 11.02.2016 Received in revised form: 30.03.2016 Accepted: 07.04.2016 669.2/.8 : 621.74.043.2 : 621.744.342 : 536.1 non-ferrous alloys— die-casting— dies—temperature distribution in body

Ing. Radka Podprocká Žilinská univer zita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierst va Universit y of Žilina, Facult y of Mechanical Engineering, D e p a r t m e n t o f Te c h n o l o g i c a l E n g i n e e r i n g , S l o v a k i a

doc. Ing. Jozef Malik, CSc. Te c h n i c k á u n i v e r z i t a v K o š i c i a c h , H u t n í c k a fakulta, Ústav metalurgie, Oddelenie hutníctva a zlievarenstva Te c h n i c a l U n i v e r s i t y o f K o š i c e , F a c u l t y o f M e t a l l u r g y , I n s t i t u t e o f M e t a l l u r g y, D e p a r t m e n t o f M e t a l l u r g y a n d F o u n d r y E n g i n e e r i n g

Ú vo d Výroba odliatkov liatych pod tlakom sa charakterizuje veľkou produktivitou práce, ale zároveň s ňou súvisí riziko nezhodných odliatkov. Tlakové odlievanie je závislé od radu faktorov, ktoré majú významný vplyv na kvalitu odliatku. Dôležitým technologickým prvkom je tiež dodržiavanie optimálnych teplôt odlievanej zliatiny, teploty formy a teploty plniacej komory. Na povrchovú kvalitu odliatku má vplyv hlavne dodržanie správnej teploty liacej formy. Teplotné pomery v tlakovej liacej forme a dodržiavanie optimálnej teploty povrchu formy sú dôležitým predpokladom výroby kvalitných odliatkov [1]. Pri odlievaní taveniny s nevhodnou teplotou formy nastáva predčasné zníženie teploty formy. Tým dochádza k tvorbe povrchových chýb odliatku, napr. studené spoje a vnútorné pnutia. Pri liatí neželezných kovov sa doporučuje udržovať teplotu povrchu formy na cca 200 až 250 °C. Správnu teplotu formy počas cyklu tuhnutia a chladnutia odliatku zabezpečuje temperovacie zariadenie a vodné chladenie formy [2], [3]. Experimentálna časť Experimentálna časť bola zameraná na chybu typu nedoliatia a jej elimináciu (obr. 1), ktorá vzniká na hrane prietokového otvoru odliatku tzv. Stirnplatte 033. Ide o chybu, pri ktorej niektoré časti odliatku nie sú úplne vyplnené. Sú to obyčajne miesta nachádzajúce sa najďalej od vtokového zárezu, ktoré nie sú dostatočne odvzdušnené alebo sú prúdiacim kovom zanesené zvyšky mastív, ktoré neboli odvedené do prietokov [4]. Výskyt tejto chyby spôsobuje problémy po mechanickom opracovaní súčiastky a v mieste vzniku chyby je zvýšené riziko netesnosti. Stirnplatte 033 sa montuje do hydraulických čer-

Tab. I. Tab. I.

Nastavené technologické parametre pri odlievaní Stirnplatte 033 Set technological parameters during casting of the Stirnplatte 033

prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D.

Čas plnenia

Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierst va

Rýchlosť piesta

Universit y of Žilina, Facult y of Mechanical Engineering, D e p a r t m e n t o f Te c h n o l o g i c a l E n g i n e e r i n g , S l o v a k i a

86

To meet the required quality of castings it is important to ensure the stability of the casting process. Ensuring the die casting stability also includes keeping the optimum temperatures, e.g. the temperature of pressure moulds used for die casting, casting temperature of the alloy and the temperature of the filling chamber. This study deals with the influence of temperature changes on the formation of a defect of a misrun type, which occurs on the edge of the flow opening. Experiments were carried out on the so called Stirnplatte 033 casting, which is a part of hydraulic pumps in the car with investigating mechanical properties and X-ray analysis. From the analysis it can be concluded that the infringement of optimum temperature of the mould working surface results in an increase of the misrun number.

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

15 ms 4,8 m · s−1

Tlak

916 bar

Uzatváracia sila

6500 kN

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport