{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 8

ÚVODNÍ SLOVO

Vá c l a v K a f k a

Slovo odborného garanta

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Je třeba kvitovat s velkým povděkem, že se redakční rada časopisu Slévárenství rozhodla věnovat jedno dvojčíslí tématu hospodárnosti ve slévárnách. Nelze předpokládat, že předložené příspěvky mohou postihnout a dokonce vyřešit veškeré ekonomické problémy našeho oboru. Uváděné názory a zkušenosti je tedy třeba brát spíše jako úvod do diskuze o hospodárnosti sléváren. Do vstupní části EKONOMICKÝ POHLED NA SLÉVÁRENSKOU VÝROBU jsme nejprve zařadili problematiku kalkulace úplných vlastních nákladů ve vazbě na tvorbu ceny odlitků. To je jeden ze stěžejních přístupů k zefektivnění výroby. Dále uvádíme zkušenosti ALUCASTU se zaváděním štíhlé výroby. Tento přístup bohužel nemá v našich slévárnách odpovídající využití. Následuje úvaha zaměřená na hodnocení současného stavu nákladové náročnosti výroby odlitků v České republice. V ní se upozorňuje na některé problémy našeho slévárenství. V této kapitole bylo nutné také uvést, jaký optimální postup je třeba volit, když systém hospodaření slévárny nebo jiné nepříznivé okolnosti přivedou slévárnu do vážné insolventnosti. Dané téma by nebylo úplné bez připomenutí úlohy vysokých škol v této oblasti. Předposlední příspěvek tohoto bloku se věnuje nákladovému posuzování jednotlivých fází výroby odlitků v tak zvaných PROJEKTECH. Na ty se OK ekonomická systematicky zaměřuje již 16 let. Příspěvek zahrnuje výčet zejména metodických problémů, které bylo třeba v úvodu vyřešit. Kapitolu uzavírá zajímavými zkušenostmi ze sléváren v Německu Ing. Pavel Jelínek ve stati zaměřené na nákladovost tryskání odlitků. Další oddíl Z PRAXE – ZKUŠENOSTI S PROJEKTY OK EKONOMICKÉ ČSS se v úvodu zaměřuje na zavádění ekonomického povědomí v našich slévárnách. Na příkladu Sléváren Třinec, a. s., je popsána cesta jeho ověření, implementace a konkrétní dosažené přínosy. Je to snad jedno z mála opatření, kde zavedení vyžaduje pouze zaškolení a zácvik pracovníků. Dále jsou uvedeny zkušenosti tří sléváren (JMA Hodonín, ŽĎAS, a. s. a Slévárny Třinec, a. s.) s řešením a využíváním výsledků již šestnácti PROJEKTŮ OK ekonomické.

Předposlední stať se věnuje dalším zkušenostem Z PRAXE. První částí tohoto rozsáhlého souboru je uplatnění nákladových modelů z oblasti výroby tekutého kovu. Ty jsme záměrně doplnili o zkušenosti konvertorové ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a. s., poněvadž tam byly nákladové modely nejkomplexněji rozpracovány. A byly dokonce využívány k optimalizaci nákladů tavby podle okamžitých parametrů (aktuální složení a cena surového železa v pánvi, cena kovového odpadu a dalších komponent atd.). Je známo, že jedna z nejjednodušších cest, jak obecně docílit zlepšení stavu, je poučit se od dobrých nebo nejlepších. Proto byly osloveny vybrané slévárny se žádostí o sdělení postupů, které u nich vedou k pozitivním výsledkům. Slévárny Třinec, a. s., Beskyd, spol. s r. o, IEG, s. r. o., a JMA Hodonín dávají nahlédnout do svého know-how, jak dlouhodobě dosahují příznivých ekonomických výsledků. Následně se Ing. Cileček zamýšlí nad tím, za jakých podmínek může česká slévárna dlouhodobě prosperovat. A na závěr této sekce se snaží Ing. Michal Sembdner, generální ředitel společnosti EURAC Hradec, a. s., která patří do nadnárodního holdingu, odpovědět na otázku, zda existuje rozdíl v systému hospodaření mezi českou a zahraniční slévárnou. V závěrečné části ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA jsme do úvodní části zařadili diskuzi se dvěma vrcholovými činiteli českého a slovenského průmyslu prof. Sinayem a Ing. Juříčkem. Shodné nebo podobně formulované otázky Ing. Petra Chytky, CSc., by měly naznačit totožnost nebo různost v přístupu obou republik k podnikatelským jednotkám. Tuto kapitolu uzavírá podnětná diskuze s Ing. Janem Kocianem o vývoji nákladového systému ve slévárně UXA. Na závěr je třeba podtrhnout, že účinnost hospodaření je záležitostí každé slévárny, tedy kterékoli z přibližně 200 podnikatelských jednotek. Ne všechny pracují v OK ekonomické a ne každá z nich mohla být také k tomuto tématu oslovena. Tedy znovu je třeba zdůraznit, že toto dvojčíslí by mělo otevřít systematickou diskuzi o otázkách hospodárnosti sléváren.

6

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

předseda OK ekonomické ČSS

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport