{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 78

I v e t a Va s ko v á / G a b r i e l Ku n h a l m i

Z historie From the history

Slovenská železná cesta spája miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov doc . Ing. Iveta Vasková, PhD. dekanka Hutníckej fakulty TUKE

doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc. Združenie Slovenská železná cesta

Miesto vymenúvania ďalších príkladov budeme citovať slová Prof. Fathi Habashiho z Laval University Quebec, významného a svetoznámeho odborníka v histórii baníctva a hutníctva, ktorý povedal: „nikde na svete som nevidel toľko významných objektov a pamiatok z histórie baníctva a hutníctva ako na Slovensku.“ Žiaľ, túto históriu pozná len pár bežných ľudí na Slovensku a málo ju využívame pre posilnenie národného povedomia a pre cestovný ruch. Preto sú aktivity Slovenskej železnej cesty veľmi dôležité a je potrebné túto činnosť podporovať a rozvíjať. Okrem existujúcich členov – samosprávy obcí a miest, múzeí a individuálnych členov (zoznam je uvedený na stránke www.zeleznacesta.sk) – by bolo potrebné rozšíriť členstvo a činnosť na oblasť Pohronia, kde pôsobili železiarske podniky vo vlastníctve Coburgovcov – Hronec, Pohorelská Maša, Valkovňa, Kremnica a ďalšie. Prínosom k rozvoju by mohla byť aj efektívnejšia spolupráca s cestovnými kanceláriami baníckymi a hutníckymi spoločnosťami, pomohla by aj komunikácia a spolupráca VÚC krajov, kadiaľ vedú trasy železnej cesty.

Na Slovensku pôsobí už niekoľko rokov občianske združenie Slovenská železná cesta, ktorého členom je aj Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej ciele a pôsobenie sú v súlade s Rezolúciou Rady Európy o kultúrnych cestách a spočívajú v podpore cestovného ruchu po miestach bývalého baníctva a hutníctva, ochrane kultúrneho dedičstva a propagácii širokej verejnosti. Územie Slovenska malo bohatú a významnú históriu v ťažbe a výrobe kovov vďaka mnohým náleziskám rúd viacerých kovov. Pre ilustráciu toho možno uviesť z mnohých iba dva príklady: 1. V istom období 16. storočia jedna tretina celoeurópskej produkcie striebra a jedna štvrtina celoeurópskej produkcie zlata pochádzala z Banskej Štiavnice a jej okolia. 2. V Banskej Štiavnici bola v r. 1762 založená slávna Banská akadémia – ako prvá na celom svete školská inštitúcia technického smeru univerzitného charakteru.

Pec v Sirku – Červeňanoch

Z HISTORIE

Slovensko je členom medzinárodného združenia Stredoeurópska železná cesta (MEES), ktorá združuje všetky stredourópske štáty a je jednou z 28 kultúrnych ciest Európy. Napriek problémom a ťažkostiam pri realizácii cieľov, Slovenská železná cesta organizovala alebo sa podieľala na organizácii niekoľkých významných akcií, napr. Andrássyho deň v Rožňave, Medzinárodná konferencia v Košiciach v r. 2006, relácie v Rádiu Regina v STV a 15. stretnutie európskych banských a hutníckych miest v r. 2013. Účinnou a vhodnou sa ukazuje aj spolupráca so Združením banských miest Slovenska a Slovenskou banskou cestou. Veríme, že združenie Slovenská železná cesta si získa ďalších sympatizantov a bude dobrým sprievodcom tradíciami hutníctva a baníctva na Slovensku.

76

Štefánska Huta v Kluknave

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Zdar Boh

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport