{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 77

U m ě l e c ké o d l i t k y / B l a h o p ř e j e m e

řeny. V uších nesmrtelného starce a v prámu jsou dírky, které byly velice pečlivě navrženy zhotovitelem. Tyto malé otvory nejsou pouze součástí struktury sošky, ale byly nezbytné pro její výrobu. Sloužily jako místa pro posílení spoje mezi vnitřními a vnějšími formami během odlévání metodou ztraceného vosku. Nádoba připomíná jednak draka, jednak strom, proto byla nazvána „Cha ve tvaru draka“. Na čtyřech různých místech nádoby jsou čínské znaky, které byly do předmětu vyryty až po odlití. (Zkrácený překlad z časopisu China Foundry, 2015, roč. 12, č. 3, s. A2–A3.)

Vybrané akce Technického muzea v Brně v roce 2016 Stará huť u Adamova 8. workshop historické a prehistorické tavby železa a jeho zpracování 2016 Workshop pořádaný ve spolupráci se Středoevropskou cestou železa proběhne ve dnech 25. až 27. května ve Staré huti u Adamova v Josefovském údolí. Jsou plánovány tavby v replikách kusových železářských pecí užívaných v oblasti střední části Moravského krasu v období raného středověku. Tavby proběhnou zejména ve vestavěných pecích s tenkou hrudí. Experimenty se budou konat po všechny tři dny a jejich výsledky budou následně kovářsky zpracovávány. Pece jsou rekonstruovány na základě nálezů z archeologicky zkoumaných železářských hutí v blízkém okolí. Současně bude po všechny tři dny probíhat výpal dřevěného uhlí v milíři zapáleném v pondělí 23. května. 16. setkání ve střední části Moravského krasu

Blahopřejeme Congratulations

Edita Bělehradová oslavila dne 23. 1. 2016 své 75. narozeniny. Gratulujeme!

Gratulujeme!

Podzimní tavba V sobotu 24. září se opět v areálu Staré huti u Adamova uskuteční ukázková tavba v replice raně středověké kusové železářské pece. Více informací o pokusných tavbách pořádaných TMB naleznete na stránce Spolku Františka – sekce industriální archeologie Kruhu přátel Technického muzea v Brně: www.starahut.com. Název akce Pohádkový Šlakhamr Muzejní noc 16. setkání ve střední části Moravského krasu Za řemesly na Šlakhamr Kovářská sobota Mladý těšanský kovář Podzimní experimentální tavby

datum 7. 5. 21. 5.

místo konání Šlakhamr, Hamry nad Sázavou TMB, Purkyňova 105, Brno

28. 5. 6. 8. 13. 8. 3. 9. 24. 9.

Stará huť u Adamova Šlakhamr, Hamry nad Sázavou Kovárna Těšany Kovárna Těšany Stará huť u Adamova

Více informací na www.technicalmuseum.cz

56. mezinárodní slévárenská konference PORTOROŽ 2016 Te r m í n ko n á n í : 14 . –16 . 9. 2016 M í s t o ko n á n í : P o r to ro ž , S l o v ins ko B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w. d r u s t v o - li v a r j e v.s i

International Foundry Forum 2016 Te r m í n ko n á n í : 23. –24 . 9. 2016 M í s t o ko n á n í : D rá ž ďa ny, N ě m e cko B li ž š í i nfo r m a c e : w w w.inter nati o na l -fo u n d r y -fo r u m.o r g /

Konference a zasedání OK pro litinu s kuličkovým grafitem a OK technologické v Chrudimi Te r m í n : 27. 4 . 2016 o d 9 h M í s t o ko n á n í : a r e á l f i r my T M T, To v á r ní 29 0, Chr u d i m P r o g ra m ko n f e r e n c e : Představení firmy ExOne, Augsburg, Německo, – výrobce 3D tiskáren pískových forem a jader, výrobce mikrovlnných pecí pro průmyslové využití, výrobce 3D tiskáren kovových prášků určených pro výrobu strojírenských součástí. Představení firmy Smartech 3D, Varšava, Polsko, – výrobce 3D skenerů určených pro průmysl jako certifikované měřicí zařízení. Zařízení je vhodné pro slévárny, kde je schopno zajistit efektivní rozměrovou kontrolu modelových zařízení a odlitků. Pracuje s přesností v setinách milimetru. Představení práce slévárenského technologa, zpracování a archivace 3D dat, vytvoření 3D dat slévárenského postupu včetně simulace, vytvoření 3D dat formy a jádra pro 3D tiskárnu forem a jader, ukázka postupu skenování odlitku a zpracování výstupů ze skeneru.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

75

U M ĚL ECK É O D L I T K Y / B L A H O P Ř E J EM E

doc. Ing. Antonín Mores, CSc. oslaví dne 15. 3. 2016 své 75. narozeniny.

Na workshop navazuje v sobotu 28. května akce pořádaná TMB, Správou CHKO Moravský kras, Archaiou Brno, o. p. s., a dalšími institucemi a osobami, během níž bude v areálu Staré huti u Adamova možné zhlédnout ukázky raně středověkých technologií (tavba v kusové železářské peci, kování, pálení vápna, výroba dehtu, soustružení dřeva, mletí obilí na ručním mlýnku, pečení chleba, točení keramiky na kopacím hrnčířském kruhu, ukázky textilní výroby) a další aktivity.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport