{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

SHAPIRO, E.: Detailnější rentgenové snímky s lepším rozpoznáním vad díky optimální korektuře snímku (Detailtreue Röntgen-Bilder mit besser Fehlererkennung dank optimaler Bildkorrektur), 2015, č. 4, s. 144–147. CARRASCO, A. a kol.: Zvýšení a optimalizace využití litých součástí z oceli s vyšším zhodnocením (Steigerung und Optimierung der Ausbringung bei Stahlgussteilen mit hoher Wertschöpfung), 2015, č. 4, s. 148–153. ALKAHTANI, S. A. a kol.: Výkon slitin Al-Si-Cu-Mg za vysokých teplot při použití v automobilovém průmyslu (Hochtemperaturleistung von Al-Si-Cu-Mg-Legierungen bei Anwendungen in der Automobilindustrie), 2015, č. 4, s. 154–159. GIESSEREI R U N D S C H AU www.voeg.at/web/giesserei_rundschau.html www.verlag-strohmayer. at

CHINA FOUNDRY www.foundryworld.com

ISSN 0024-449X

ПРОИЗВОДСТВО

FOUNDRY.

LIT Ě J N O J E P R O I Z VO D ST VO www.foundrymag.ru

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

EPARKHIN, O. M. a kol.: Zvýšení jakosti litých otěruvzdorných detailů (The elevation quality of cast wear-resisting details), 2015, č. 5, s. 2–5. KIDALOV, N. A. a kol.: Legování povrchu odlitku článků pásu ve formě

(Surface alloying of the part “track link” in foundry mold), 2015, č. 5, s. 9–10. KANUNNIKOVA, S. G. a kol.: Stanovení parametrů disperzních pryskyřičných směsí (Determination of parameters of disperse resin-bonded sands), 2015, č. 5, s. 11–12. DAN, L. A. a kol.: Rozpadavost a zbytková pevnost formovacích směsí s přídavkem odpadního pěnového polystyrenu (Grumbling-away and residual strength of moulding sands with addition of waste foam polystyrene), 2015, č. 5, s. 13–14. IZOTOV, V. A. a kol.: O tenkostěnných hliníkových odlitcích vyráběných pomocí vyplavitelných modelů z PLA plastů (About thin-walled aluminium castings production technology with PLA-plastic application), 2015, č. 5, s. 15–18. SHINSKI, O. I. a kol.: Technologické problémy s výrobou částí GTE ze skořepinových forem s rozpustnými modely (The technological problems of petting GTE parts in shell molds with dissolved models), 2015, č. 5, s. 19–25. MOROZOV, V. A.: Výroba ocelových odlitků pomocí spalitelných modelů (Production of steel castings by the expanded pattern casting method), 2015, č. 5, s. 29–31. LIŤJ E I METALLURGIJA www.limrb.by

ODARCHENKO, I. B. a kol.: Řízení jakosti jader a vnitřní povrchy odlitků (Quality management of mold cores and internal surfaces of castings), 2015, č. 1, s. 12–16. DZHON-HU LI a kol.: Elektrostruskové odlévání chromových slitin (Electroslag casting of chromium based alloys), 2015, č. 1, s. 17–22. NIKOLAICHIK, Y. a kol.: Analýza metod prevence vzniku zapečenin na povrchu ocelových a litinových odlitků (Analysis of the methods of prevention of burning-in on the surface of steel and cast iron), 2015, č. 1, s. 23–28. STATSENKO, V.: Nanostrukturní procesy tavení a krystalizace litiny (Nanostructural processes of melting and crystallisation of cast iron), 2015, č. 1, s. 29–31. RUDNICKI, F. a kol.: Výzkum vlivu nanomodifikace na strukturu a vlastnosti antifrikčních zinkových slitin (Research of the influence nanomodifi-

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

71

Z A H R A N I Č N Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

HARTMANN, D. a kol.: Inteligentní řízení procesů ve slévárnách (Intelligente Prozesssteuerung in Giessereien), 2015, č. 5/6, s. 106–121. VOIGT, U.; HORVATH, L.: Vysoce výkonný trubičkový filtr z pěnové keramiky pro slévárenský průmysl (Rohrförmige Hochleistungsfilter in Schaumkeramik für die Giessereindustrie), 2015, č. 5/6, s. 122–131. GAMISCH, M.: Optická kontrola tlakově litých součástí (Optische Prüfung von Druckgussteilen), 2015, č. 5/6, s. 136–137. RIEDEL, R. a kol.: Více inovací než dříve pro hliníkové odlitky (Mehr Innovationen denn je im Aluminiumguss), 2015, č.7/8, s. 170–173. MÜLLEDER, Ch.: Odzkoušení zápachu a snížení těkavých látek ve slévárnách (Proven odor and VOC abatement in foundries), 2015, č. 7/8, s. 174–177. BATES, A.: Tavení nově definováno – technologie bez plamenného plynového hořáku pro tavicí a udržovací pece (Schmelzen neu definiert – Flammenfreie Gasbrenner von Promeos für Schmelz- und Warmhalteöfen), 2015, č. 7/8, s. 182–184.

XIN-YU NIE a kol.: Porovnání mikrostrukturního rozhraní a mechanického chování mezi bimetalickými kompozity Ti/Al a Ti-6Al-4V/Al (Comparisons of interface microstructure and mechanical behavior between Ti/Al and Ti-6Al-4V/Al), 2015, č. 1, s. 1–8. JIAN-CHENG LI a kol.: Vliv boru na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti litých Ti- 4 4Al6 -Nb ingotů (Effect of boron on microstructure and mechanical properties of cast Ti-44Al-6-Nb ingots), 2015, č. 1, s. 9–14. ZHENG JIA a kol.: Vliv ultrazvuku na odplynění taveniny Mg- 6Zn-1Ca (Effect of ultrasonic melt treatment on degassing of Mg-6Zn-1Ca alloy), 2015, č. 1, s. 15–19. YONG HU a kol.: Vliv izotermického zpracování na polotuhou strukturu hořčíkové slitiny AZ91D obsahující prvek vzácných zemin Gd (Effect of isothermal heat treatment on semi-solid microstructure of AZ91D magnesium alloy containing rare earth Gd), 2015, č. 1, s. 20–25. CHENG ZHANG a kol.: Vliv rychlosti chladnutí duplexní nerezové oceli 2205 na strukturu v litém stavu (Effect of cooling rate on as-cast structure of 2205 duplex stainless steel), 2015, č. 1, s. 32–38. DING-SHAN LU a kol.: Působení obsahu uhlíku na otěruvzdornost a mechanizmus otěru litých ocelí Mn13Cr2 a Mn18Cr2 (Influence of carbon content on wear resistence and wear mechanism of Mn13Cr2 and Mn18Cr2 cast steels), 2015, č. 1, s. 39–47. DONG LIANG a kol.: Zjemňování zrna komerčně čistého hliníku při působení pulzní magnetické oscilace na povrch taveniny (Grain refinement of commercial pure Al on the top surface of melts), 2015, č. 1, s. 48–53. BENAM, A. S.: Vliv legujících prvků na vlastnosti ADI litiny: Přehled (Effect of alloying elements on austempered ductile iron (ADI) properties and process: Review), 2015, č. 1, s. 54–70.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport