{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 70

Josef Sedlák

Zprávy Spolku přesného lití – CICA

Rada Spolku Pravidelné přesného lití – CICA podzimní zasedání shromáždění delegátů SPL – CICA

News from the Czech Investment Casting Association

Ing. Libor Veverka

Ing. Josef Sedlák

prezident

Zasedání SPL – CICA se konalo 9. prosince 2015 v Technickém muzeu v Brně a v restauraci U Kotelny v Brně v Králově Poli. Stejně jako i jiné spolky, sdružení a organizace, se muselo i SPL vyrovnat s ustanoveními nového občanského zákoníku. Projednání těchto změn se nakonec stalo hlavním programem pravidelného zasedání. Po úvodním slovu prezidenta SPL Ing. Libora Veverky byla zvolena volební komise a poté opět pokračoval Ing. Veverka, který seznámil přítomné s důsledky a změnami v souvislosti s platností nového občanského zákoníku. Jednou se změn, která není na první pohled patrná, je nový název SPL, vynucený právě novou normou. Od nynějška se dosavadní SPL nejmenuje sdružení, ale SPOLEK PŘESNÉHO LITÍ – SPL, z. s. Anglický ekvivalent zní CICA (Czech Investment Casting Association – SPL, z. s.). Stanovy SPL byly v některých bodech upraveny dle zákona a spolu se zápisem jsou dostupné na webových stránkách SPL www.spl-cica.cz. O jednotlivých změnách proběhla živá diskuze a nakonec byly změny odsouhlaseny. Shromáždění delegátů odvolalo v souladu se stanovami stávající radu SPL a revizní komis. Navrhlo a schválilo Radu SPL ve složení: – prezident – Ing. Libor Veverka, – sekretář – Ing. Martin Mrázek, Ph.D., – členové: prof. Milan Horáček, Ing. Josef Sedlák, CSc., a Ing. Luděk Jankůj. Dále byla navržena a schválena revizní komise ve složení: – předseda – Petr Čunda – členové Ing. Ladislav Tomek a Ing. Antonín Suchomel. Jarní zasedání, místo a doprovodný program budou upřesněny v nejbližší době. Během jednání bylo také zmíněno, že SPL i do budoucna počítá s účastí na pravidelných výstavách a veletrzích FOND-EX a MSV. Více informací bude možno najít jak na domovských stránkách SPL, tak v rubrice Slévárenství.

Ing. Martin Mrázek, Ph.D. sekretář

Z P R ÁV Y SP O L KU P Ř ESN ÉH O L I T Í – CI C A

prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Ing. Josef Sedlák P ur k y ň ova 10 5 612 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 421 4 61 fa x : + 420 5 41 421 4 61 m ra ze k @ te chni c a lmus e um.c z w w w.s p l - ci c a.c z

68

Technické muzeum v Brně – sídlo SPL (foto J. Sedlák)

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Ing. Luděk Jankůj

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport