{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 67

Jan Madeja

Zprávy 135. valná hromada Svazu modeláren Svazu modeláren České republiky České republiky

Jan Madeja T ř in e cké že l ez ár ny, a. s .

Č REN ESKÉ PUBLIK Y

1956

S e k re t a r iát: M Te Z s . r. o. J a m ská 235 8 /45 591 01 Ž ďá r na d S á z avo u te l.: + 420 5 6 6 6 6 6 4 4 0 fa x : + 420 5 6 6 6 6 6 574 mtez @mtez.c z

Tab. I. Situace v učebním oboru modelář a technik modelových zařízení na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Učební obor

počet žáků I. ročník

II. ročník

III. ročník

modelář

3

2

15

technik modelových zařízení

4

6

3

5

IV. ročník

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

65

Z P R ÁV Y S VA Z U M O D EL Á R EN ČE SK É R EP U B L I K Y

Jednání 135. valné hromady Svazu modeláren ČR se konalo ve dnech 14.–16. 10. 2015 pod patronací Slévárny Kuřim, a. s., v prostorách hotelu Lidový dům Lysice. Dne 14. 10. proběhlo v hotelu Lidový dům Lysice zasedání předsednictva SMČR, kde byl schválen program 135. zasedání, který předložil Jaroslav Kabrda. Současně byla provedena kontrola stanoveného úkolu, a to překlad výukové literatury pro modeláře z němčiny – úkol trvá i nadále. Dne 15. 10. 2015 přivítal předseda SMČR Richard Jírek všechny účastníky a zahájil 135. valnou hromadu Svazu modeláren ČR. Jako první byla na programu exkurze ve společnosti Slévárna Kuřim, a. s. Poté seznámil Jaroslav Kabrda přítomné s činností předsednictva, které zasedalo 25. 9. 2015 ve Wisle a kde bylo rozhodnuto o místě jednání 135. VHSM, tj. Slévárna Kuřim, a. s., a byly řešeny požadavky z pléna týkající se překladu výukové literatury pro modeláře z němčiny. Jaroslav Kabrda rovněž provedl kontrolu úkolů ze 134. VHSM a seznámil přítomné s programem 135. VHSM. Následně podal výkonný ředitel Svazu sléváren ČR Ing. Josef Hlavinka informace o činnosti sekretariátu a o aktivitách SSČR v letech 2015–2016 týkajících se proexportní politiky (získání podpory na účasti na veletrzích a výstavách), projektů SVV, kvalifikované pracovní síly, činností svazu v zahraničí, sociálního dialogu, časopisu Slévárenství a slévárenské výroby v ČR v letech 2007–2014. Na jednání Ing. Hlavinka také vyzval zástupce firem ke kontrole úhrady členských příspěvků Svazu sléváren ČR na rok 2015. Ing. Jiří Straka, zástupce VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, informoval o stále se zhoršujícím stavu naplněnosti žáků v 3letém učebním oboru modelář a 4letém oboru technik modelových zařízení ukončeném

RE

Z MOD SVA E

News from the Association of Pattern Shops of the Czech Republic

maturitní zkouškou. V minulosti probíhala výuka na čtyřech školách, v současnosti již pouze na třech školách: – Vítkovická SPŠ Ostrava-Hrabůvka – v I. ročníku se učí 6 žáků oboru modelář; – SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara v Plzni má pouze 5 žáků ve III. ročníku učebního oboru modelář. V příštím školním roce již tento obor veřejnosti vůbec nabízet nebude; – VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – zde je situace nejlepší, ale i zde je patrné, jak zájem o tento obor klesá (tab. I). SPŠ v Uničově již asi 5 let tyto výše uvedené obory nevyučuje. Prezentace pozvaných firem – Tecnotrade obráběcí stroje, s. r. o., Kuřim, prezentovala výrobu modelů technologií 3D tisku; – zástupce společnosti Auto Fit, spol. s r. o., předvedl flexibilní brusné a tmelicí desky a ruční nářadí značky Flexisander; – SKOLIL KOMPOZIT, s. r. o., Praha, představila nabídku blokových materiálů, licích pryskyřic a laminačních pryskyřic pro modelová zařízení. Poté byla projednávána současná zakázková náplň v modelárnách v ČR. Předseda SMČR Richard Jírek vyzval přítomné, aby plénu sdělili aktuální situaci ve svých firmách. Účastníci se shodli na tom, že největším problémem je stále klesající počet kvalifikovaných pracovníků. Závěrem bylo konstatováno, že většina firem má výrobní náplň na zhruba 2 měsíce. V diskuzi se pak nejvíce hovořilo o moderních technologiích (3D tiskárny, skenery), o materiálech na výrobu modelů (řezivo, aglomerovaný materiál, polyuretanové bloky, modelářský polystyren atd.) a o nabízeném sortimentu firmy Auto Fit, spol. s r. o. Posléze proběhlo neformální setkání se zástupci firmy Slévárna Kuřim, a. s., a výše uvedenými pozvanými společnostmi. Valná hromada pokračovala 16. 10. 2015 diskuzí k projednaným tématům: – aktuální situace v odborném školství; – aktuální situace na českém trhu s modely a odlitky; – situace se skladováním a vyřazováním modelového zařízení; Petr Bořil navrhl jarní zasedání 136. VHSM uskutečnit v 2. polovině května v Mladé Boleslavi pod patronací firmy WÜRTH, spol. s r. o. Na závěr předseda Richard Jírek zhodnotil kladně průběh valné hromady a poděkoval především představitelům Slévárny Kuřim, a. s., a rovněž těm, kteří se na organizaci valné hromady podíleli, a všem zúčastněným za aktivní diskuzi.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport