{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

J. Sinay Přístupy státu k podnikatelským jednotkám

Přístupy státu k podnikatelským jednotkám prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA

prezident Zväzu automobilového priemyslu SR

Jak hodnotíte aktuální postoj vedení Slovenské republiky (SR) vůči podnikatelským subjektům obecně? Je vstřícný? Myslíte, že s aktuálními dobrými výsledky v podnikatelské sféře lze očekávat, že se situace bude vyvíjet směrem k zjednodušování a uvolňování legislativy v podnikatelském prostředí SR? Súčasný stav v rámci podpory podnikateľským subjektov v SR je podmienený snahou vlády SR o vytváranie podmienok, ktoré by boli pre podnikateľov motivačné. Ako aktuálny príklad je možné uviesť skutočnosť, že pred niekoľkými týždňami bola podpísaná investičná zmluva medzi vládou SR a firmou Jaguar Land Rover o výstavbe fabriky na výrobu automobilov v Nitre. Keby nebolo podnikateľské prostredie vhodné pre investorov, tak by záujem významnej anglickej firmy o Slovensko nebol. V súvislosti s platnou legislatívou je možné uviesť dva zákony, ktoré boli schválené Národnou radou SR v poslednom období a ktoré sú ústretové k podnikateľským subjektom. Ide o zákon o odpadoch a zákon o odbornom vzdelávaní stredoškolskej mládeže, na ktorých intezívne participoval Zväz automobilového priemyslu SR. Kurzová politika. Jaká je Vaše prognóza vývoje kurzu eura, dolaru? Je dle Vašeho názoru rozumné platit bankám za pojištění kurzového rizika? Pohyb na burzách v posledných rokoch naznačuje, že sa vyrovnával kurz eura k doláru. Je si však treba uvedomiť, že k tomu prispeli problémy v rámci menovej únie EU predovšetkým v súvislosti so situáciou v Grécku, kde nebolo dlhodobo zrejmé, kde a ako je možné podporiť grécku spoločnosť zo strany krajín EU. Vzhľadom na turbulencie v politike si netrúfnem formulovať prognózu vývoja kurzu tak eura ako aj dolára. V tejto súvislosti si myslím, že či platiť bankám poistenie kurzového rizika alebo nie, musí byť operatívnym rozhodnutím priemyselných subjektov aj v súvislosti s ich zahraničnou obchodnou orientáciou. Podnikatelské mise. Je novinářskou zálibou kritizovat prezidenta a jiné představitele státu za cesty po světě s podnikateli nebo je bagatelizovat. Mají takové mise význam? Každý dialóg, aj na úrovni vrcholových predstaviteľov štátu so zahraničným partnerom, považujem za dôležitý. Ide len o to, aby sa viedli rozhovory koordinovane a nie tak, aby politickí reprezentanti jednej krajiny hovorili rôznym jazykom. Pokiaľ sa jedná o oblasti vzájomných ekonomických vzťahov, ktoré sú odkázané na podporu politických rozhodnutí, je každá pozitívna „intervencia“ predstaviteľov štátu príspevkom k úspešnému rastu krajiny.

56

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Kapitálové zázemí. Jak hodnotíte postavení ryze slovenských podniků, dodavatelů automobilového průmyslu, v prostředí tvrdé mezinárodní konkurence? Lze úspěšně konkurovat kapitálově nesrovnatelně lépe sanovaným dodavatelům z velkých nadnárodních koncernů? Je pravda, že v podmienkach automobilového priemyslu SR je postavenie slovenských subdodávateľov v menšine. Podľa môjho názoru to má dva dôvody. Koneční výrobcovia automobilov pôsobiaci na Slovensku sú koncerny, ktoré majú svoje sídla vo svojej krajine a pôsobia na globálnych svetových trhoch. Vzhľadom na dlhodobé obchodné vzťahy, počas ktorých sa dlhodobo formovali medzi konečným výrobcom a jeho subdodávateľmi, bolo a je v záujme konečného výrobcu, aby mal vo svojej blízkosti subdodávateľov z tej krajiny, kde sa osvedčili ich dodavateľsko-odberateľské vzťahy a kde sú požiadavky na kvalitu ich produktov dlhodobo potvrdené. V tejto súvislosti menili aj pôvodne slovenskí výrobcovia majiteľov, ktorými sa stali zahraničné koncerny. V tejto súvislosti je pomerne náročné presadiť sa v sieti subdodávateľov slovenským firmám. Je však potešiteľné, že hlavne v skupine sekundárnych dodávateľov sa etablujú stále intezívnejšie aj slovenské firmy. Jednou z najznámejších firiem so slovenským portfóliom je Matador, a. s. Ceny. Má někde svoji hranici tlak na permanentní snižování cen subdodávek? Nemá to vliv na kvalitu? Je obecně ustálený názor, že kvalita, resp. životnost automobilů se snižuje. Jaký je Váš názor na tuto věc? Dlhodobo platí, že kvalitu je treba zaplatiť! Nadobúdam stále silnejší dojem, že výrobcovia automobilov v SR v rámci ich výrobného programu etablujú automobily z vyššej cenovej skupiny, kde je ich kvalita prioritným kritériom. Preto nesúhlasím s tvrdením, že kvalita automobilov sa vo všeobecnosti znižuje. Tým, že sa mení štruktúra koncepcie automobilu smerom k využívaniu IT prvkov ako súčasti komplexných mechatronických systémov auta, rastie aj požiadavka na spoľahlivosť a tým aj životnosť prvkov automobilov a tým aj auta ako celku. Tento vývoj determinuje aj hranicu, kde je ešte možné hľadať rezervy v cene subdodávok. Spolupráce. Jak se díváte na věc spolupráce a výměny zkušeností mezi podniky vyrábějícími obdobný sortiment (tedy de facto konkurenty)? Lze to a do jaké míry? Můžete srovnat chování slovenských vs. českých vs. zahraničních firem v přístupu k výměně zkušeností? Ako som už uviedol, štruktúra subdodávateľov v rámci automobilového priemyslu je pre každého konečného výrobcu v rámci SR individuálna. Niektorí subdodávatelia sú naviazaní len na niektorého finálneho výrobcu, ale je aj skupina firiem, ktoré vyrábajú komponenty pre rôznych výrobcov na celom svete. Tým je možné pripustiť aj tzv. internú konkurenciu medzi firmami. Či a v akej miere prebieha výmena skúseností medzi podnikmi s podobným alebo totožným výrobným programom, si netrúfnem posúdiť. Know-how v rámci výrobných technológii si aj vzhľadom na konkurenčný boj na trhu s automobilmi každá firma ponecháva pre seba. Pritom je jedno, či sa jedná o slovenskú, českú alebo firmu z inej krajiny. Myslím si, že v najbližšej budúcnosti sa tento postoj firiem nebude meniť.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport