{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

J s o u o d l i š n o s t i m e z i č e s ko u a z a h r a n i č n í s l é v á r n o u? M . S e m b d n e r

proč toho nejsme schopni dosáhnout. Druhým příkladem mohou být náklady na neshodnou výrobu. Ti nejlepší jsou schopni docílit úrovně, kdy vynaložené náklady na řešení neshodné výroby se rovnají nákladům na neshodnou výrobu a není ekonomicky smysluplné vydávat další prostředky. Oba příklady, které jsem uvedl, mohu deklarovat na naší výrobě, kdy spotřeba elektrické energie na tavení včetně udržování litiny s lupínkovým grafitem se pohybují na úrovni 520 kWh/t. Průměrné životnosti výdusek u 6t indukčních kelímkových pecí jsou na úrovni 300 taveb na výdusku a zmetkovitost pohybující se dlouhodobě na úrovni kolem jednoho procenta. Jedná se o systematickou práci, jejímž cílem je dosáhnout parametrů srovnatelných s nejlepšími evropskými slévárnami. Tuto mravenčí práci nejlépe charakterizoval jeden z mých bývalých vedoucích, který říkal, že v práci se stále pohybujeme v kruhu spirály a rozhodující je, jestli, až ujdeme jedno kolo a uvidíme začátek, jsme o kousek výš, nebo ne. Je to práce, na kterou je potřeba nahlížet z delšího časového horizontu, jelikož výsledky nejsou viditelné v řádu měsíců, ale spíše let. Pokud si uvědomíme, že práce jako taková nám zabírá třetinu života a je to činnost, jež by nám měla zajistit trvale udržitelný rozvoj firmy v řádu let, tak není potřeba očekávat výsledky okamžitě.

Podnikání Další oblastí je podnikání. Obvykle je firma posuzována podle toho, jaký generuje zisk. Bohužel tento ukazatel je často brán jako primární cíl práce v mnoha společnostech. Ve skutečnosti je zisk jen sekundárním důsledkem činnosti neboli ukazatelem historických událostí a neměl by se stávat primárním cílem. Primárním cílem by mělo být „podnikání“. Jednoduše řečeno nezůstat stát na místě, ale snažit se každý den něco zlepšit, zdokonalit, vyvinout nebo jen posunout k lepšímu stavu. Tato oblast je jednou z rozhodujících, jelikož zahrnuje časové hledisko. A faktem je, že úspěch a neúspěch je tvořen vždy v přítomnosti (rád zde používám přirovnání z anglického časování). Obchodníci se pohybují v čase budoucím a i když se nám to nemusí líbit, oni nerozhodují o ceně odlitku, resp. o profitu. Cenu udává trh! Pokud jí někdo dosahuje, pak s ní ani nejlepší obchodník nic neudělá a musíme se ptát, proč to jiní dokáží, a my ne. Všichni se pohybujeme ve stejném

Z ávě r Pokud bych měl shrnout odlišnosti a ekonomický pohled, řekl bych, že ten, kdo dokáže sbírat relevantní informace, srovnávat je s nejlepšími, využít technologie blízko teoretických kapacit, je schopen vyprofilovat nosný produkt, optimalizovat technologie pro tento produkt a dokáže každodenně zlepšovat a vyvíjet procesy firmy, se dřív nebo později stane úspěšnějším než ostatní. Jedná se však o dlouhodobý a nikdy nekončící proces, který přináší tisíce otázek proč a nacházení odpovědí na tyto otázky.

NEFTEGAZ Te r m í n ko n á n í : 18 . –21. 4 . 2016 M í s t o ko n á n í : M o s k v a , Ru s ko B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.n e f te g a z- e x p o.r u /e n /

12. mezinárodní konference a výstava FOUNDRY 2016 Te r m í n ko n á n í : 24 . –27. 5 . 2016 M í s t o ko n á n í : Z á p o ro ž í, U k ra ji na B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.e x p o. z p.u a

Veletrhy Metalurgy-Litmash, Tube Russia a Aluminium/Non-Ferrous Te r m í n ko n á n í : 6 . – 9. 6 . 2016 M í s t o ko n á n í : M o s k v a , Ru s ko B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.m e t a llu r g y - tu b e - r u s s i a .co m

19. WCNDT 2016 – světová konference nedestruktivního zkoušení Te r m í n ko n á n í : 13. –17. 6 . 2016 M í s t o ko n á n í : M n i c h o v, N ě m e c ko B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.w c n d t 2016 .co m

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

55

Z PRAXE

Specializace a finalizace Následující odlišností je specializace a finalizace, technologie a s tím i celý proces je potřeba přizpůsobit nosnému produktu a pokud možno dosáhnout finální podoby zboží, a ne jen polotovaru. Představa, že se dá odlévat všechno, co se vejde do formovacího rámu, je mylná. Každá produktová skupina má své optimální technologie. Náklady nejsou dány jen formováním, ale komplexem všech výrobních uzlů od tavírny přes jadernu až po expedici. Pokud na trhu bude existovat slévárna specializující se na daný druh odlitku a má tomu přizpůsobenu technologii, není možné jí dlouhodobě konkurovat. Neopominutelnou součástí je finalizace odlitku, a to především z hlediska obrábění. Pokud je slévárna schopna na trh dodat finální výrobek nebo výrobek připravený na montáž, automaticky získává obrovskou konkurenční výhodu proti firmě, která provádí pouze opracování. Slévárna může ovlivňovat dodací termíny odlitků, získává cenovou výhodu, protože může redukovat marži na odlitku nebo na obrábění. Získává také okamžitou informaci o neshodné výrobě a je schopna zužitkovat kovový odpad z obrábění. V konečném důsledku výsledek ovlivňuje řetězec tří marží, a to slévárny, obrobny a obchodníků s kovovým odpadem. A pokud nevyděláme na jednom článku, můžeme utržit na zbývajících dvou.

prostředí vstupů, cen materiálů, energií atd. Schválně zde neuvádím personální náklady, protože jak jsem již uvedl, zaměstnanec není nákladovou položkou a záleží jen na tom, jak ho dokážeme využít, a ne na ceně, kterou udává trh. V čase předpřítomném se pohybují technici a technologové. Na jejich analýze a přípravě záleží, jak se bude celý projekt vyvíjet, a z velké části, jaký bude jeho výsledek. V přítomném čase se pohybuje výroba. To, jak se dlouhodobě daří proces řídit a využívat toho, co máme, rozhodne o konečném výsledku. Ač se mnou možná nebudou kolegové z ekonomické komise souhlasit, čas ekonomického úseku je časem minulým. To, co vyhodnocují a evidují, je minulost, kterou již nejsou schopni ovlivnit a na celkový výsledek nemají moc velký vliv. Ovšem jejich práce „kronikářů“ přináší důležité informace o tom, jak se nám daří naplňovat naše záměry a dává podklady pro budoucí rozhodnutí.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport