{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

Z . B r á zd a – M . D a v i d P oz i t i v n í z ku š e n o s t i s l é v á r ny J M A H o d o n í n v d o s a h o v á n í p ř í z n i v ý c h e ko n o m i c k ý c h p a r a m e t r ů

Pozitivní zkušenosti slévárny JMA Hodonín v dosahování příznivých ekonomických parametrů Ing. Zdeněk Brázda J i h o m o r a v s k á a r m a t u r k a , s p o l . s r. o ., H o d o n í n

Ing. Miroslav David J i h o m o r a v s k á a r m a t u r k a , s p o l . s r. o ., H o d o n í n

pro oživování formovacích směsí je řízeno obsahem jemných podílů a vyplavitelných látek ve směsi. Dále je sledována měrná spotřeba abraziva v procesu tryskání, měrná životnost žáruvzdorných materiálů pro pece i pánve, měrná spotřeba spotřebních materiálů v cídírně. Za největší přínosy je možno považovat: – náhrada modifikátoru s obsahem Mg 6% modifikátorem s obsahem Mg 10%; – možnost soutěže při kontraktech na většinu slévárenských materiálů; – odhalení zvýšeného výkonu odsávání vratné dopravy po výměně filtru tuhých látek pomocí sledování měrné spotřeby bentonitu; – odhalování závad, které navyšují spotřebu abraziva, v provozu tryskačů; – zavedení kontroly dodržování předpisu pro druhování a informace pracovníkům druhování o hodnotě, o kterou se vsázka zdraží, pokud předpis není důsledně dodržován; – úspora nákladů na brusné a řezné kotouče na cídírně.

Ú vo d

spalitelné látky [%]

Slévárna se nachází přímo v obytné zóně. Jako jeden z cílů jsme si vytyčili snížit intenzitu zápachu pocházejícího z provozu slévárny prostřednictvím snížení obsahu organických a spalitelných látek ve formovacích a jádrových směsích. Začali jsme používat směsný bentonit Ekosil s označením GEKO Optimum LE, který nám umožnil snížit množství spalitelných látek ve formovacích směsích o 20 % proti roku 2007 (obr. 1). Snížili jsme obsah pojiv v jádrových směsích vyrábě-

2,2

Měrná spotřeba materiálů Základní snahou je nastavit provozní předpisy tak, aby interval povolených naměřených hodnot byl co nejužší. V úvahu je vždy brána chyba analytické metody a chyba při odběru vzorků. Dá se konstatovat, že pro obsahy základních chemických prvků v litině (C, Si, Mg) je nastaveno rozpětí povolených koncentrací na úrovni maximálně dvojnásobku chyby měření. Dávkování přísad do jádrových směsí vychází z nalezení minimální pevnosti pro většinu jader, přičemž u automatických jádrových strojů je dávkování nastaveno pro každý typ jádra. Dávkování směsného bentonitu je řízeno stanovením aktivního bentonitu ve směsi, přičemž předepsaný rozsah je opět přibližně na úrovni dvojnásobku chyby měření. Dávkování nového písku

50

2,0

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2012

rok 2013

rok 2014

Spalitelné látky

Obr. 1. Obsah spalitelných látek ve formovacích směsích

2,6

2,5

množství pojiva [%]

Z PRAXE

E ko l o g i e Na zlepšování ekonomických parametrů firmy má jednoznačně největší vliv zvyšování produktivity práce, které bývá velmi často ve slévárně spojeno s nutností nových investic. Nicméně naše zkušenosti ukazují, že i úspory na materiálech vstupujících do výrobního procesu slévárny nemusí být nevýznamné, a proto bychom se v tomto příspěvku zaměřili spíše na opatření, která přinesla přínos v oblasti materiálových úspor. Nabídky nejrůznějších materiálů, jejichž cena se někdy i značně liší, s sebou přinesly nutnost vypracovat systém hodnocení těchto materiálů, který by se dal vyjádřit v několika bodech: – minimálně zachování stávající kvality 3,2 výroby; – měrná spotřeba včetně vlivu na do3,0 provodné materiály; – ekologie. 2,8 Vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit dlouhodobé udržení parametrů zjiště2,6 ných při zkouškách, je sledování měrné spotřeby rozhodujících materiálů součás2,4 tí každodenního života slévárny.

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

pojivo

Obr. 2. Obsah pojiva ve směsích rezol-CO2

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

rok 2011

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport