{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

Z v y š o v á n í e ko n o m i c ké e fe k t i v n o s t i v ý r o b y... V. R o j í č e k

Oblast metalurgie výroby LLG Před nepříznivým předčasným odezníváním očkujícího účinku FeSi při grafitizačním očkování LLG na lince DISA se bráníme aplikací grafitizačního očkování plněným drátem, zaváděným do taveniny podavače plněných profilů. Předmětný podavač plněného profilu jsme si vyrobili sami v naší údržbě. Oblast metalurgie výroby LKG Aplikaci modifikačního zpracování LKG provádíme injektáží Mg plněným drátem zaváděným do taveniny v pánvi podavačem plněného profilu. Nespornou výhodou této modifikační technologie plněným profilem je možnost modifikovat i litinu s vyšším obsahem Si (např. 2 % Si), což je u běžných polévacích metod vyloučeno.

R oz b o r v ý s l e d k ů p o z a v e d e n í o p a t ř e n í ... P. Chy t k a

Rozbor výsledků po zavedení opatření ke zvýšení efektivity ve slévárně přesného lití IEG, s. r. o., Jihlava, z pohledu využití elektrické energie

Oblasti personalistiky Po privatizaci slévárny v roce 1993 byli taviči vyškoleni na pozici tavič-metalurg. Tím bylo možno zrušit směnové metalurgy. Rovněž byla zrušena pozice technologa, kterou zastává průběžně management slévárny.

Ing. Petr Chytka, CSc.

Oblasti kontroly hmotnosti materiálu Ke zlepšení ekonomické efektivnosti výroby slévárny přispěla také instalace váhy pro nákladní auta i s přívěsem. Umožňuje kontrolu stanovení hmotnosti dovážených surovin i vyvážených produktů. V mnoha případech se již tato investice slévárně vyplatila.

Ú vo d

Slévárnu Beskyd vlastní 5 spolumajitelů. Ve výrobním procesu je zapojeno celkem 152 interních pracovníků, z toho dělnickou profesi vykonává 133 pracovníků a 19 tvoří THP. Funkci podnikového právníka, bezpečnostního technika a hygienika zastávají externí pracovníci. Top management slévárny tvoří: ředitel, ekonomický zástupce, technický zástupce, zástupce pro kvalitu, obchodní zástupce a vedoucí výroby. H l av n í e ko n o m i c ké p a ra m e t r y v ý r o by Za rok 2014 činila výroba cca 270 mil. Kč při průměrné mzdě cca 26 000 Kč (bez managementu). Předcházející krizové období slévárna prakticky nepocítila. Nemusela nikterak omezovat trojsměnný provoz a stejně jako v době krize, tak i v současné době disponuje plně vytíženou výrobní kapacitou. O p a t ř e n í s l évá r ny ve d o u c í ke s t a b i l i z a c i p ra c ov n í k ů Stabilizace pracovníků ve slévárně je zajišťována respektováním níže uvedených kritérií, která jsou zahrnuta v sociálním programu pro zaměstnance. Patří sem zejména: – kromě mzdy jsou to finanční odměny 2×/rok (letní příspěvek na dovolenou a na Vánoce); – rekreace zaměstnanců a rodinných příslušníků; – finanční příspěvek na rehabilitace, masáže; – zdravotní volno 7 dnů/rok; – vlastní jídelna v podniku a další.

Historie zavazuje Slévárna IEG Jihlava (bývalý Motorpal) je historicky průkopníkem technologie přesného lití na území bývalé ČSR. Už od 50. let slévárna sama vyvíjela a zajišťovala dodávky specializovaných technologií nově vznikajícím slévárnám přesného lití v ČSSR. Tato skutečnost firmu neustále motivuje. Hlavní vnitřní problémy Problémy slévárny v období 2009–2011, jejichž postupující gradace vyústila v nezbytnost rychlého rozhodnutí o vytvoření nové strategie rozvoje podniku [1]: – hlavní odběratel (cca 50 % výroby) v potížích → snížení počtu objednávek; – narůstají náklady na pracovní sílu → společenský tlak vyšší mzdy, aniž by adekvátně rostl objem výroby; – narůstá zmetkovitost → zhoršuje se technologická kázeň (fluktuace pracovníků především z důvodu nízkých mezd); – zvyšuje se spotřeba energií (mimo jiné požadován náročnější materiál, tepelné zpracování, zkoušky); – zvyšuje se spotřeba výrobního materiálu (mimo jiné zkoušení nových surovin, vyzdívek aj.); – organizace výroby nereflektuje nové podmínky, především zrychlení dodávek a vyšší požadavky zákazníků; – není dostatek objektivních dat k analýzám, mj. ke stanovení příčin neshodnosti výroby. V y t ýč e n í k l í č ov ýc h b o d ů n ové s t ra t e g i e 2012–2018 Na základě provedené analýzy byla vytýčena strategie na období let 2012–2018 ke zlepšení postavení firmy na trhu se zvláštním cílením na požadavky významných podniků západních zemí EU, která zahrnovala: – rozšířit portfolio vyráběných materiálů; – zvýšit znalosti o průběhu procesů; – doplnit technologie ve smyslu nových trendů (3D návrh, tisk); – lépe pracovat s poptávkami, především z hlediska rychlosti a úplnosti nabídky; – snížit náklady na prodaný kilogram odlitku, což znamená: eliminovat zmetkovitost, snížit energetickou náročnost, zajistit lacinější výrobu forem a prototypů a snížit výši mzdy na 1 kg prodaného odlitku.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

47

Z PRAXE

Personální rozt řídění pracovní ků slévárny

I E G , s . r. o ., I p i d e s Eu r o c a s t G r o u p, J i h l a v a

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport