{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 44

P. F i l a – M . B a l c a r – L . M a r t í n e k S l e d o v á n í n e ú p l ný c h v l a s t n í c h n á k l a d ů p ř i v ý r o b ě e l e k t r o o c e l i v e s p o l e č n o s t i Ž ĎA S , a . s .

gát, všechny agregáty nebo hutnický den. Proto bylo rozhodnuto, že pro tyto účely budou sloužit tři druhy sestav vytvořených v RST: – celková nákladová sestava NVN za den; – celková časová sestava za den; – celková sestava předváhy za den. Detailní rozbor souboru NVN taveb provedený na jedné z EOP prokázal funkční schopnosti systému a současně opakovaně potvrdil šířku potenciálního prostoru pro snižování nákladů.

Z PRAXE

Dlouhodobé hodnocení v ýznamnosti j e d n o t l i v ýc h k r i t é r i í Jak již bylo zmíněno, sledování nákladů v reálném čase v elektroocelárně ve ŽĎAS, a. s., umožňuje provádět porovnávání skutečných a normativních neúplných vlastních nákladů (NVN) taveb, resp. provádět analýzu nákladové odchylky tavby. Hodnotami definovaných kritérií nákladové odchylky lze vyjádřit míru jejich vlivu na výslednou hodnotu nákladové odchylky. Podle předpokladů, které se dlouhodobým používáním nákladového modelu potvrdily, se prokázalo, že: Skladbou přísad lze významnou měrou snižovat náklady, a to vhodnou volbou legujících přísad, např. maximálním využitím levného, vysokouhlíkatého ferochromu nebo feromanganu. Dále lze množství legur do jisté míry ovlivnit výpočtem taviče, který by se měl snažit legovat při spodní hranici rozpětí chemického složení, pokud mu to interní předpis dovoluje. Přesto, že se však v tomto kritériu ve většině případů projevuje především skladba vsázky, vliv taviče je nezanedbatelný. Správnou předváhou lze v průběhu výroby oceli i jejího odlévání snížit technologické ztráty tekutého kovu, a tím omezit vznik drahých zbytků. Toto kritérium je ovlivnitelné především plánováním vsázky, ale zároveň i její zodpovědnou přípravou do sázecích košů. Předváha je druhou nejvyšší nákladovou příčinou vysoké odchylky. Tento vliv náklady zvyšuje. Jedná se o téměř obecný problém v ocelárně ŽĎAS, a. s. Jeho zásadní řešení může mít nemalé ekonomické přínosy. Prostoje se v nákladech na tavbu významně projeví především v nákladech na vyzdívky, ve spotřebě elektrické energie a grafitových elektrod. Největší podíl prostojů tvořilo donedávna (před zprovozněním druhé LF) čekání EOP na uvolnění LF. Vliv prostojů náklady tavby pouze zvyšuje. Zásadní řešení prostojů může mít nemalé ekonomické přínosy. Skladbou vsázky lze velmi podstatnou měrou ovlivnit výsledné náklady. Především využitím legovaného vratného materiálu a legovaného šrotu je možné šetřit draze nakupované feroslitiny. Minimální hodnota tohoto kritéria je dána především existencí zmiňovaných vsázkových materiálů a jejich vhodným použitím při plánování. Je nutné si uvědomit, že důsledek správné nebo špatné skladby vsázky se více projeví až ve spotřebě feroslitin, resp. ve skladbě přísad. Hmotnost vsázky vyjadřuje, jak je daná pec přesazovaná a jak je navíc vyrobený tekutý kov využit. Vyšší hmotnost tavby na daném agregátu zvyšuje výrobnost agregátu, a tím v určité míře rozpouští některé položky nákladů. Samozřejmě že existuje omezení v podobě maximální tonáže pece. Podmínkou však musí být, že navíc vyrobený tekutý kov je odlit do využitelných ingotů nebo odlitků. Energetické režimy a média (kyslík, argon, dusík, plyn) tvoří neméně významnou část nákladů. Především vyšší spotřeba

42

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

elektrické energie bývá často zapříčiněna ne příliš vhodným způsobem vedení tavby tavičem. Zároveň je však třeba říci, že se do spotřeby elektrické energie nepřímo promítají i další významné skutečnosti, mezi něž patří např. kusovost vsázky, prostoje nebo práce taviče. Pracovní postupy – hodnota tohoto kritéria přímo vyjadřuje způsob práce obsluhy agregátu. Jak je opravována pec, jak je prováděno natavování, jestli např. tavič intenzifikuje konečnou fázi tavení kyslíkem, jakým způsobem je veden teplotní režim tavby, jak dlouho trvá rafinační část tavby, jak dlouho trvá dohotovení tavby atd. Tento vliv považujeme za velice závažný, poněvadž zahrnuje oblast, která zohledňuje tvůrčí schopnosti taviče, jeho „šikovnost“, praktické i teoretické zvládnutí procesu. To vše jsou atributy, které je možné např. přiměřenou hmotnou a morální zainteresovaností jistým způsobem usměrnit k větší efektivnosti procesu. Z ávě r Problematika řízení nákladů, v našem případě neúplných vlastních nákladů, vyžaduje neustálou pozornost. Jedná se o jeden z nejdůležitějších nástrojů, který ovlivňuje nákladovost produkce elektrooceli a ve vazbě s dalšími kroky vede k realizaci politiky jejich permanentního snižování. Pokud je navíc přímo ve výrobním procesu možné provádět rychlé a operativní rozbory příčin diference NVN, má v tomto případě producent oceli obrovskou výhodu. Obecně platný a nekončící proces snižování nákladů vede, kromě ostatních axiomů (včasný termín, odpovídající jakost atd.), k možnostem dalšího rozvoje firem.

L i t e ra t u ra [1] KAFKA, V.; Z. BŮŽEK; L. MARTÍNEK; P. FILA a kol.: Znalost nákladů vyráběné oceli – nezbytná podmínka pro efektivní řízení výroby. In: Sborník Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, 5.–6. 4. 2000, s. 71–77, ISBN 80-85988-43-7. [2] KAFKA, V.; Z. BŮŽEK; L. MARTÍNEK; P. FILA a kol.: Snižování nákladů jednotlivých taveb – základní předpoklad dosahování vysoké ekonomické efektivnosti při výrobě oceli. Hutnické listy, 2000, 4–7, 144–150. ISSN 0018-8069. [3] KAFKA, V.; Z. BŮŽEK; L. MARTÍNEK; P. FILA; L. KOPECKÝ: Sledování nákladovosti výroby v elektroocelárně ŽĎAS, a. s. In: Sborník Zkušenosti se zaváděním sekundární metalurgie v elektroocelárně DME – ŽĎAS, a. s., 21.–22. 3. 2000, Žďár nad Sázavou, s. 17–26, [4] KAFKA, V.; Z. BŮŽEK; L. MARTÍNEK; V. BAIL; L. ČAMEK: Průběžné sledování nákladů výroby oceli – jeden z významných předpokladů zajištění efektivnosti výroby. In: Sborník METAL 2000, 9. mezinárodní metalurgická konference, 16.–18. 5. 2000, Ostrava, s. 33–34. ISBN 80-85988-48-8. [5] KAFKA, V.; Z. BŮŽEK; L. MARTÍNEK; P. FILA a kol.: Znalost nákladů vyráběné oceli – nezbytná podmínka pro efektivní řízení výroby. In: Sborník z X. mezinárodní vědecké konference IRON AND STEELMAKING, 18.–20. 10. 2000, Szczyrk, Orle Gniazdo, Polská republika.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport