{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

P. F i l a – M . B a l c a r – L . M a r t í n e k S l e d o v á n í n e ú p l ný c h v l a s t n í c h n á k l a d ů p ř i v ý r o b ě e l e k t r o o c e l i v e s p o l e č n o s t i Ž ĎA S , a . s .

Sledování neúplných vlastních nákladů při výrobě elektrooceli ve společnosti ŽĎAS, a. s. Ing. Pavel Fila, Ph.D. ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou

Ing. Martin Balcar, Ph.D. ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou

Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou

Z PRAXE

Ú vo d Strategie rozvoje elektroocelárny ŽĎAS, a. s., v uplynulém období představovala masivní investice do zařízení především sekundární metalurgie. Elektroocelárna je kromě tří elektrických obloukových pecí (dále EOP) z let 1952 až 1962 s nominální kapacitou 6, 17 a 20 t vybavena zařízením sekundární metalurgie, které představují dvě pánvové pece LF (r. 1996 a r. 2015) s možností indukčního mícháním EMS a zařízením pro vakuové zpracování oceli technologií VD/VOD z roku 1999. Těmito kroky byl vytvořen prostor pro nové technologie rafinace tekutého kovu, včetně možnosti průniku do nových segmentů trhu. Elektroocelárna ŽĎAS, a. s., produkuje ročně 50 kt tekuté oceli. Z tohoto množství je 40 kt určeno pro výrobu ingotů, resp. výkovků, a 10 kt pro výrobu odlitků. Sortimentní skladba výroby je velice široká, zahrnuje více než 3 000 značek ocelí. Od obyčejných uhlíkových přes středně legované konstrukční, nástrojové až po vysoce legované nerez oceli, včetně speciálních ocelí, jako jsou duplexní nebo superduplexní oceli určené pro práci v extrémně namáhaných podmínkách. Důraz na kvalitu produkce, rychlé reakce na přání zákazníků a dodržování termínu expedice se stávají samozřejmostí. Do popředí vystupuje cenová politika ruku v ruce s nákladovostí. Znalost nákladů se společně s jejich cíleným ovlivňováním stává nekončícím procesem, běžícím současně s vývojem nových technologických postupů. Proto bylo cílevědomě přistoupeno také k realizaci postupu, který by přinesl významnější nákladové úspory a ve svém důsledku by vlastní náklady vynaložené v ocelárně dostal pod kontrolu. S postupem prací na vývoji systému sledování nákladů jednotlivých taveb v reálném čase v podmínkách ocelárny ŽĎAS, a. s., byla odborná veřejnost podrobně seznámena v publikacích [1], [2], [3], [4], [5]. S l e d ová n í n á k l a d ů v r e á l n é m č a s e Vzhledem k využívání již dříve vybudovaného informačního systému elektroocelárny byly podmínky pro implementaci nákladového modelu velmi příznivé. Po úvodní, velmi rozsáhlé statistické analýze prostředí, která umožnila přesné definování dalších kroků a velkou měrou se podílela na přesnosti

40

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

finálních prací, byl v květnu 2001 uveden systém řízení nákladů v reálném čase do plného provozního využívání. Rozborová sestava každé tavby se skládá ze tří oddělených, ale na sobě závislých hodnocení: – bilance kovu tavby – součet všech kovonosných přísad vstupujících do tavby včetně ztrát tekutého kovu propaly, rozstřiky, „pasování“ nebo zbytky; – časová bilance tavby – časy jednotlivých fází tavby včetně prostojů; – nákladová sestava – neúplné vlastní náklady tavby (NVN). Výsledná nákladová sestava pak obsahuje: – skutečné NVN tavby dělené – dle níže uvedených nákladových skupin; – normované náklady – pro všechny jakosti a výrobní postupy; – nákladovou odchylku – rozdíl skutečných a normovaných nákladů; – analýzu nákladové odchylky – dle níže uvedených kritérií. Nákladová sestava je členěna do čtyř skupin dle agregátů, resp. místa zpracování tavby, a to na: – EOP – elektrická oblouková pec; – LF – pánvová pec; – VD/VOD – vakuové zpracování oceli; – odlévání ingotů (odlitků). U jednotlivých agregátů je nákladová sestava členěna dle nákladových skupin na: – vsázku; – kovové přísady a legury; – nekovové a struskotvorné přísady; – energie a média; – mzdy a režie. Principem metody je výpočet skutečných a normovaných NVN všech vyrobených taveb dělených dle jednotlivých agregátů a nákladových skupin, porovnání jejich výše se standardem a následná analýza vzniklé nákladové odchylky. Nákladová odchylka je definována jako rozdíl skutečných a normativních nákladů, kdy v případě záporné hodnoty se jedná o úsporu, a naopak, v případě kladné hodnoty se jedná o překročení normativních nákladů. Pro podrobnější analýzu výše zmíněné nákladové odchylky bylo definováno sedm hlavních kritérií, jejichž hodnotami lze vyjádřit míru vlivu na výslednou nákladovou odchylku. Těmito kritérii jsou: – skladba vsázky; – skladba přísad; – předváha; – energetické režimy; – pracovní postupy; – prostoje; – hmotnost tekuté fáze. Z p ra c ová n í s y s t é m u r o z b o r u n á k l a d ové o d c hy l k y Vyvození matematických vztahů pro jednotlivá kritéria hodnocení nákladové odchylky byla nejnáročnější částí práce. Pro základní technologické varianty produkce tekutého kovu v ocelárně umožnilo provést komplexní rozbory nákladových odchylek NVN. Zpracování oceli v elektroocelárně ŽĎAS, a. s., resp. analýza nákladové odchylky, je členěna do čtyř relativně samostatných nákladových, a tím i rozborových celků. Každá část je analyzována samostatně. Tato skutečnost umožňuje po skončení tavby v EOP okamžitý rozbor dosažených výsledků, i když je tavenina současně zpracovávána v LF a tavba ještě není zda-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport