{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Dne 28. 11. 2014 byl Radou pro vědu, výzkum a inovace zařazen do aktualizovaného seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (www.vyzkum.cz). Odborné články jsou posuzovány dvěma recenzenty. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

r o č n í k L X I V . 2016 . č ís l o 1– 2

Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. Časopis je registrován v Ulrich’s International Periodicals Directory. ISSN 0037-6825 Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361

tematické z am ěření: ekonomick ý p ohled na slévárenskou v ý ro bu topic: foundr y production from the economic point of view o d b o r ný garant | e x p er t guarante e | d o c. I ng. Vá clav K af ka, CS c.

Vydává © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

Předplatné l subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Cena čísla 80 Kč. Roční předplatné 480 Kč (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla 130 Kč. Roční předplatné 780 Kč (podniky) + DPH + poštovné + balné. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Klečákova 347, 180 21 Praha, tel.: +420 242 459 202, 242 459 203, suweco@suweco.cz. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage). Subscription fee in other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage) Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 1–2 vyšlo 25. 2. 2016. Sazba a tisk l typeset and printed by Reprocentrum, a. s., Bezručova 29 CZ 678 01 Blansko, tel.: +420 516 412 510 rybkova@reprocentrum.cz Do sazby 15. 1. 2016, do tisku 15. 2. 2016 Náklad 500 ks Inzerci vyřizuje redakce

obsah

Redakce / editorial office: CZ 616 00 Brno, Technická 2896/2 tel.: +420 541 142 664, +420 541 142 665 redakce@svazslevaren.cz slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz

ÚVODNÍ SLOVO l Introductory word

5

V L A DÁ R , Z .

6

K A F K A , V.

EKONOMICKÝ POHLED NA SLÉVÁRENSKOU VÝROBU

Foundry production from the economic point of view

7

H ER Z Á N , Z . – F I Š ER A , V.

Kalkulace výrobních nákladů a tvorba ceny odlitku ve společnosti FOCAM, s. r. o.

Calculation of production costs and the formation of casting prices in the company of FOCAM, s. r. o. (Ltd.)

13

M I K U L K A , V.

Zavádění štíhlé výroby ve firmě ALUCAST, s. r. o.

Introduction of slender production in the company of ALUCAST, s. r. o. (Ltd.)

16

K A F K A , V.

Vybrané pohledy na hodnocení současného stavu nákladové náročnosti výroby odlitků v České republice

Chosen views on the assessment of the current state of the cost performance of casting production in the Czech Republic

21

ŠL A JS, J.

Řešení problémů insolvence sléváren

Solution of problems of the insolvency of foundries

26

Š E N B ERG ER , J .

Postavení vysokých škol jako základního článku v národním hospodářství

The position of universities as an essential element in the national economy

28

K A F K A , V.

Zkušenosti se zvyšováním ekonomické efektivnosti výroby odlitků cestou PROJEKTŮ

Experience with increasing an economic efficiency of casting production through the PROJECTS

32

J E L Í N EK , P.

Problémy nákladovosti tryskání odlitků

The problems costs for blasting of castings

redaktorka l editor Mgr. Milada Písaříková

Z PRAXE – ZKUŠENOSTI S PROJEKTY OK EKONOMICKÉ ČSS

jazyková spolupráce l language collaboration Edita Bělehradová Mgr. František Urbánek

Articles oriented to practice—experience with PROJECTS of the Economic Expert Commission of the CFS

35

Ž I Ž K A , I . a ko l.

Vytváření ekonomického povědomí ve Slévárnách Třinec, a. s.

37

OBRTLÍK, J.

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Helena Šebestová

redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Mgr. Ivan Hostaša Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek Ing. Zdeněk Vladár, předseda

JMA Hodonín – pravidelný účastník PROJEKTŮ

38

MÍČA, R.

Zkušenosti slévárny ŽĎAS, a. s., s přínosy cestou PROJEKTŮ

38

N OVO B Í L S K Ý, M .

Poznatky z využití PROJEKTŮ ve Slévárnách Třinec, a. s.

Z PRAXE | Articles oriented to practice

40

F I L A , P. – B A LC A R , M . – M A R T Í N EK , L .

Sledování neúplných vlastních nákladů při výrobě elektrooceli ve společnosti ŽĎAS, a. s.

43

M ER TA , P.

Nákladový model v tavírně společnosti METSO, a. s., Přerov

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport