{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 36

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

P. J e l í n e k

– – – – –

Problémy nákladovosti tr yskání odlitků

materiálové náklady na tryskací hodinu; materiálové náklady na 1 kg otryskaných odlitků; materiálové náklady na 1 ks otryskaného odlitku; spotřeba abraziva; jednotná spotřeba abraziva – JSA.

Samozřejmostí jsou i grafické průběhy proudů, takže i zcela vizuálním způsobem lze kontrolovat dění na tryskacím pracovišti – například ranní kontrola noční směny. Z pohledu efektivity provozu je ovšem nejdůležitější zjištění hodnoty JSA. Ideální stav je cca 0,2 kg/kW/h. Hodnoty do 0,4 lze za jistých podmínek akceptovat. Hodnoty vyšší pak musí být zdůvodněny výjimečně vynucenou technologií, například použitím abraziva s velice nízkou trvanlivostí. Ve všech jiných případech to je signál k prověření technického stavu a nastavení tryskacího zařízení. Pomocí DSTP ® lze tedy kontrolovat efektivitu tryskacího zařízení a obecně sledovat nákladové údaje. Poskytuje nové či jinými způsoby obtížně sledovatelné údaje, navíc nezatížené chybou lidského faktoru. Z tohoto pohledu se jedná o nezbytný doplněk každého tryskacího pracoviště.

Z ávě r Z pohledu slévárenských podniků na práci OK ekonomické při ČSS je vývoj DSTP ® jedním z konkrétních výstupů. Řešitelský kolektiv zúčastněných sléváren včetně specialistů z oboru úspěšně zvládl téma nákladovosti tryskacích operací a přínos této ve své podstatě výzkumné činnosti může být využit u jakéhokoli tryskacího zařízení. L i t e ra t u ra [1] KAFKA, V.; J. BRHEL; M. HERZÁN; P. JELÍNEK a kol.: Vypracování metodiky nákladového hodnocení apretace odlitků (II. etapa), PROJEKT XIII, závěrečná zpráva, prosinec 2012, Česká slévárenská společnost Brno, s. 1–60. [2] KAFKA, V.; Z. BRÁZDA; J. BRHEL; M. FÍK a kol.: Vypracování metodiky nákladového hodnocení apretace odlitků (III. etapa), PROJEKT XIV, závěrečná zpráva, prosinec 2013, Česká slévárenská společnost Brno, s. 1–79. [3] KAFKA, V.; Z. BRÁZDA; M. FÍK; M. HERZÁN a kol.: Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (IV. etapa), PROJEKT XV, závěrečná zpráva, prosinec 2014, Česká slévárenská společnost Brno, s. 1–64. Recenzenti / Peer-reviewers: doc. Ing. Václav Kafka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) Te r m í n ko n á n í : 9. –11. 3. 2016 M í s t o ko n á n í : BV V v B r n ě B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.v v v i.c z Cí lem Veletrhu Věda V ý zkum Inovace je v y t voření nové interdisciplinární plat formy propojující vědeckou a v ý zkumnou sféru s podnikatelsk ým prostředím. Posk y tnout pří ležitost školám, firmám, v ý zkumní kům a vědeck ým t ýmům alespoň jednou za rok f y zick y představit v ýstupy s vé práce odborné i široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat předev ším v ysoké školy, inovační firmy, vědecko -technické park y a centra, vědecké t ýmy, samostatní v ý zkumníci, instituce a další organizace a spole čnosti, bez jejichž pomoci by v ý zkum, v ý voj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. A plikátoř i v ýsledků VaV zde představí úsp ě šné zavedení inovací v praxi a budou mít možnost získat námět y a par tner y pro s vé další projek t y. Náv š těvníci se seznámí s jejich činností a s ukončenými, právě probí hajícími nebo plánovanými projek t y.

St r o j n í c ka fa ku l t a Ž i l i n s ke j u n i ve r z i t y v Ž i l i n e , K a t e d ra t e c h n o l o g i c ké h o i n ž i n i e r s t va , W yd z i a l o d l ew n i c t wa A k a d e m i i G ó r n i c zo - H u t n i c ze j w K ra kow i e , V Š B – T U O S T R AVA , F M M I , k a t e d ra m e t a l u r g i e a s l évá r e n s t v í Vá s p oz ý va jú na X I I . m e d z i n á r o d n ú ko n f e r e n c i u s l ove n s k ýc h , č e s k ýc h a p o ľs k ýc h z l i eva č ov

SPOLUPRÁCA 2016 Te r m í n ko n a n i a : 20. –22. 4 . 2016 M i e s t o ko n a n i a : h ote l B O B OT Y, Vrát na D o lina, S l ove ns ká re p u b lika B l i ž š i e i n f o r m á c i e : d o c. I n g. R i cha rd Pa s t irč á k , P h D., r i cha rd.p a s t irc a k @ f s t ro j.uniz a.s k I ng. M a re k B r ů na, P h D., ma re k .b r una @ f s t ro j.uniz a.s k

34

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport