{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 34

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

P. J e l í n e k

Problémy nákladovosti tr yskání odlitků

Problémy nákladovosti tryskání odlitků The problems costs for blasting of castings 621.747.55 : 338.51 fettling by blasting—production costs

The contribution is in it s introduc tion aimed at a fundamentally dif ferent approach in the maintenance of blasting devices in the Germany and the Czech Republic and subsequently it set s in details the main problems in this field for foundries in the Czech Republic. It is also focused on the general description of the auxiliar y device to the blasting devices that clearly monitors the eight main information charac terizing it s ef fec tiveness and suggest s the possibilit y of it s use.

Ing. Pavel Jelínek Te c h c o n s u l t P r a h a , s . r. o .

32

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Ú vo d Tryskací technologie, z nichž hlavně tryskání kulatými ocelovými broky (kulatým abrazivem), patří v současné době k neodmyslitelným čisticím a sjednocujícím úpravám povrchů ve strojírenské výrobě. Ve slévárenství je to jedna z finálních operací výroby odlitků, která zhodnotí všechny předchozí a investičně nesrovnatelně náročnější fáze výroby tím, že očistí odlitek od zbytků formovacích směsí, sjednotí povrch a upraví jej na požadovanou drsnost. Z a řa z e n í o p e ra c e t r y s ká n í d o P R O J E K TŮ Stejně jako všechny ostatní slévárenské operace bylo i tryskání zařazeno do PROJEKTŮ Odborné komise ekonomické při ČSS. V PROJEKTECH XIII, XIV a XV [1], [2], [3] zúčastněné slévárny po dobu několika let cíleně analyzovaly a hodnotily veškerou činnost a náklady týkající se provozu a obsluhy tryskacích zařízení. Získané poznatky a data byla tříděna dle standardních a běžných kritérií. Jednalo se o tryskací časy, hodinovou spotřebu abraziva atd. Ty však neumožňovaly porovnat typově, velikostně i výkonově rozdílná jednotlivá zařízení mezi sebou. Byly tedy definovány nové, do současné doby neužívané parametry, jako např. zcela univerzální hodnota JSA – jednotná spotřeba abraziva – daná v (kg/kW)/h. Tím bylo možno porovnat analyzovaná tryskací zařízení mezi sebou. Rázem se tak projevily propastné rozdíly v hospodárnosti provozu jednotlivých zařízení. S r ov n á n í č e s ké h o a n ě m e c ké h o s l évá r e n s ké h o p r ovo z u z p o h l e d u s e r v i s n í ú d r ž by Hospodárnost a efektivita, to jsou zřejmě ty nejdůležitější ukazatele, které by měl každý zodpovědný provozovatel sledovat se snahou o dosažení jejich maximálních hodnot. Zde bych si dovolil krátké odbočení od sléváren zúčastněných v PROJEKTU a pokusil se o krátké srovnání s podobnými provozy, které jsem měl možnost poznat při servisních pracích na tryskacích zařízeních v zahraničí, především v Německu. Při návštěvě německé slévárny je prvním dojmem čistota. Kovové, rovné, čisté podlahy okolo tryskačů a pecí, tedy míst, která jsou nejvíce zatěžována. Kromě podlah, které jsou denně strojově zametány, je obvyklé jednou ročně zbavit nánosů prachu veškeré vnitřní povrchy. Obvykle bývá najata externí firma, která čistí zařízení, stěny, nosníky, potrubí atd. Další zajímavá zkušenost se získá při prohlídce tryskače, zjištění jeho technického stavu a srovnáním s požadovaným servisním zásahem. Jak znám naše provozy, minimálně polovina v Německu vyměňovaných dílů by u nás byla klasifikována jako zcela vyhovující a ponechána bez výměny. Další překvapení přichází s prohlídkou skladu náhradních dílů. Jsou zde i díly a smontované podskupiny, které nejsou momentálně potřeba, ale přesto byly objednány. A nemohu říci, že tryskací pracoviště by byla preferována. Tato péče zahrnuje veškerá zařízení sléváren. Je tedy zcela zjevné, jaké značné finanční objemy jsou vkládány do oprav a údržby slévárny jako celku. Tváří v tvář tomuto poznání musí každého napadnout následující úvaha: vstupy, energie a materiál jsou prakticky stejné jako u nás, cena práce je ve srovnání s naší v NSR vysoká. A finanční prostředky vložené do údržby a oprav neúměrně vysoké – tedy z našeho pohledu tato slévárna přece nemůže existovat. Ta však existuje a prosperuje, a nejen tato slévárna. Vysvětlení, proč slévárny s drahým provozem mohou existovat, je jen jedno. Je to lidský faktor. Bezchybná práce

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport