{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 26

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

J. Šlajs Řešení problémů insolvence sléváren

Každá dílčí etapa má svá přesná pravidla a její výsledek ovlivňuje taktika postupu klíčových hráčů. S ohledem na potřebu zajistit provozní financování podniku do doby přijetí reorganizačního plánu hraje klíčovou roli faktor času. To se týká zejména období od první do třetí etapy, kdy ještě není jisté, jaké řešení bude obsahovat reorganizační plán. „Nejistá sezóna“ trvá běžně déle než rok. První fáze 15 dní (dle § 134 insolvenčního zákona), druhá fáze 3 měsíce (dle § 137 odst. 1 insolvenčního zákona) a třetí fáze 120 dní, tedy 4 měsíce (dle § 339 odst. 1 insolvenčního zákona). Celkem 7 a půl měsíce. Třetí fáze bývá často prodloužena o dalších 120 dní, tedy o další 4 měsíce (dle § 339 odst. 1 insolvenčního zákona). Dohromady to již dělá 11 a půl měsíce. Do první fáze může být ještě vloženo moratorium, což ji prodlouží až o 4 měsíce (dle § 115 insolvenčního zákona – 3 měsíce + 30 dní), tj. 15 a půl měsíce. V praxi také není výjimkou, že dojde k dalšímu prodloužení proto, že soud nedodrží některou z uvedených lhůt, které jsou jen pořádkové. Tato mezihra velmi často usmrtí podnik a znehodnotí aktiva, z nichž mají být uspokojeni věřitelé. Málokdo přitom ví, že existuje způsob, jak zkrátit kritické období, a to v ideálním případě až na 15 dnů. To však vyžaduje efektivní aktivní jednání dlužníka a věřitelů ještě před zahájením insolvenčního řízení. Před podáním insolvenčního návrhu musí být dosaženo dohody o reorganizačním plánu tak, že jej ve lhůtě stanovené dlužníkem a písemně oznámené jeho známým věřitelům přijme předepsanou formou (hlasovacími lístky) alespoň polovina zajištěných a polovina nezajištěných věřitelů, počítáno podle výše jejich pohledávek (dle § 346 odst. 2 insolvenčního zákona). Jedině u takto předem připravené reorganizace může soud spojit rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku formou reorganizace (dle § 148 odst. 2 insolvenčního zákona). O insolvenčním návrhu dlužníka, který obsahuje vše potřebné, soud rozhodne ve lhůtě 15 dnů od jeho podání a v téže lhůtě rozhodne o povolení reorganizace (dle § 134 věta druhá a § 132 odst. 1 insolvenčního zákona). Dalším bonusem je, že soud ustanoví insolvenčním správcem toho, kdo je uveden v reorganizačním plánu a má tedy důvěru klíčových hráčů (dle § 25 odst. 1, věta druhá insolvenčního zákona; musí však jít o insolvenčního správce se zvláštním povolením dle § 3 odst. 2 in fine zákona č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, v platném znění). Z k u š e n o s t i, p o z n a t k y a o my l y p ř i r e o r g a n i z a c i s l évá r ny Dále uváděné závěry vycházejí z osobní účasti v insolvenčním procesu řešeného formou reorganizace ve slévárně Elitex slévárna, a. s., Týniště nad Orlicí, (tab. I–III). Z daných výsledků vyplývá, že výše uvedený závěr: „tato mezihra velmi často usmrtí podnik a znehodnotí aktiva, z nichž mají být uspokojeni věřitelé“ se v případě slévárny Elitex slévárna, a. s., potvrdil v plné šíři. Z tohoto zjištění je možné odvodit následující poučení a závěry. Po vyhlášení neřízené insolvence následuje: 1. Nejistota odběratelů – ze slévárny jsou obvykle staženy modely především lukrativních zákazníků a odlitků. 2. Snižování počtu pracovníků – rozhodnutí o snižování počtu pracovníků bývá ve svém důsledku často kontraproduktivní. Schopní a profesně zdatní pracovníci odcházejí ze slévárny na vlastní žádost, protože ztratili jistotu a mají velkou šanci si najít náhradní odpovídající zaměstnání dle svých představ. Zůstávají ti, kteří mají jakýkoliv důvod zůstat

24

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

a přežít. Jedná se především o výhodnou dojezdovou vzdálenost, neschopnost sehnat náhradní zaměstnání, zůstávají z důvodu nízké profesní zdatnosti, pobírání jakýchkoliv dávek souvisejících s výkonem práce atd.

Tab. I. Základní informace o slévárně Tab. I. Basic information about the foundry Vyhlášení insolvence

27.01.2009

Návrh na moratorium podáno

02.02.2009

Soudní schválení moratoria

02.02.2009

Platnost moratoria

02.05.2009

Podání návrhu na reorganizaci

30.04.2009

Ustanovení insolvenčního správce

06.05.2009

Usnesení o úpadku slévárny

06.05.2009

Zpracování reorganizačního plánu

15.12.2009

Schválení reorganizačního plánu

19.02.2010

Účinnost reorganizačního plánu

01.04.2010

Neúspěšné ukončení reorganizačního plánu

30.09.2012

Tab. II. Základní ekonomické informace k 31. 12. 2008 Tab. II. Basic economic information up to 31st December, 2008 Počet zaměstnanců

165

aktiva celkem

46 818 tis. Kč

z toho:

18 836 tis. Kč

dlouhodobý hmotný majetek krátkodobé pohledávky

12 597 tis. Kč

zásoby

13 922 tis. Kč

krátkodobý finanční majetek

1 095 tis. Kč

pasiva celkem výsledek hospodaření z minulých let

−41 864 tis. Kč

cizí zdroje

105 285 tis. Kč

z toho:

dlouhodobé závazky

50 233 tis. Kč

závazky z obchodních vztahů

40 101 tis. Kč

závazky k zaměstnancům

3 350 tis. Kč

závazky za státem SZ, ZP

3 773 tis. Kč

závazky za státem daňové

1 517 tis. Kč

hospodářský výsledek 2008

−69 102 tis Kč

výkony 2008

140 167 tis. Kč

Tab. III. Základní ekonomické informace k 31. 12. 2009 Tab. III. Basic economic information up to 31st December, 2009 Počet zaměstnanců aktiva celkem z toho:

110 34 784 tis. Kč

dlouhodobý hmotný majetek

11 126 tis. Kč

krátkodobé pohledávky

14 085 tis. Kč

zásoby

7 392 tis. Kč

krátkodobý finanční majetek

1 942 tis. Kč

pasiva celkem výsledek hospodaření minulých let cizí zdroje z toho:

−121 140 tis. Kč 116 746 tis. Kč

dlouhodobé závazky

46 932 tis. Kč

závazky z obchodních vztahů

49 740 tis. Kč

závazky k zaměstnancům

2 553 tis. Kč

závazky za státem SZ, ZP

9 093 tis. Kč

závazky za státem daňové

2 387 tis. Kč

uznané pohledávky insolvence

104 284 tis. Kč

hospodářský výsledek 2009

−13 337 tis. Kč

výkony 2009

31 844 tis. Kč

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport