{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

Z a v á d ě n í š t í h l é v ý r o b y v e f i r m ě A L U C A S T, s . r. o. V. M i ku l k a

Obr. 11. Zavedení pohyblivé buňky Fig. 11. Introduction of the mobile cell

Eliminace plýtvání „Plýtvání je vše, co zvyšuje náklady výrobku nebo služby, aniž by zvyšovalo jejich hodnotu.“ Mezi hlavní formy plýtvání se řadí nadvýroba, nadbytečná práce, každá nadbytečná doprava a manipulace, odstraňování nekvality, nevyužité schopnosti pracovníků, čekání, nadbytečné zásoby a zbytečný pohyb, který nepřidává hodnotu (obr. 7) [4]. Analýzou procesu výroby voskových modelů níže popsanými metodami se plýtvání projevilo zejména nadbytečnou chůzí pracovníků, nesystematickým transportem výrobků a nadbytečnou zásobou, v důsledku čehož vznikaly vady. Uložením výrobků na několika místech a rozpracovaností výroby na více pracovištích se projevila další forma plýtvání – hledání. Optimalizace a narovnání materiálového toku Při této analýze byl využit flow diagram znázorňující tok hodnot na jednotlivých pracovištích a spaghetti diagram, který ukazuje pohyb pracovníků. Následně byl pořízen snímek pracovního dne na jednotlivých pracovištích a pro vyhodnocení užito chronometráže a metody SMED. Hlavním ukazatelem transportu produktů výrobou bylo znázornění materiálového toku od počátku výroby voskového modelu až po pracoviště výroby skořepinové formy. Z grafického znázornění materiálového toku (obr. 8) lze vidět, že materiálový tok byl neplynulý a chaotický, pracovníci se potýkali s nedostatkem úložného místa. Voskové modely byly uloženy na několika místech. Existovaly nadbytečné a staré zásoby. Dále bylo nutné utvářet nové volné prostory pro ukládání výrobků. To vše vedlo k nadbytečnému transportu, a to jak v podobě výrobků a materiálu, tak v podobě pohybu pracovníků. Na základě provedené analýzy bylo vytvořeno několik návrhů nové podoby pracoviště výroby voskových modelů, z nichž následně byl vybrán návrh znázorněný na obr. 9. Od tohoto uspořádání se očekával usměrněný tok materiálu, kdy materiál postupuje výrobou společně jedním směrem a nevrací se. Dále snížení plýtvání v podobě zbytečného transportu a chůze pracovníků. Návrh také počítal s prodloužením výrobní haly o 7 metrů. Zavedení pohyblivé buňky Dalšího omezení plýtvání bylo dosaženo zavedením pohyblivé buňky. Z pracoviště byly odstraněny regály (obr. 10), které dříve sloužily k uložení voskových modelů, a byly nahrazeny pohyblivými buňkami (obr. 11) – vozíky. Vozíky jsou rozestavěny u každého pracoviště v dosahu pracovníků, kteří do nich ukládají voskové modely. Po zaplnění vozíku jsou následně přemístěny na další pracoviště. Nevzniká tak nadbytečná

Obr. 12. Pohled do výroby voskových modelů Fig. 12. A view into the production of wax patterns

chůze pracovníků s výrobky a došlo ke snížení rozpracovanosti výroby. Výrobky se pohybují výrobou společně. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Po zavedení metody 5S a dalších inovací došlo k výraznému zlepšení pracovního prostředí, zejména co se týče vizuální stránky pracoviště, uvolnění únikových cest a celkové přehlednosti pracoviště (obr. 12). Z ávě r V dnešní době je pro střední a velké podniky nutností znát problematiku štíhlé výroby z důvodu upevnění pozice na trhu. Ukázalo se, že zavádění štíhlé výroby ve slévárně ALUCAST, s. r. o., konkrétně na pracovišti výroby voskových modelů, mělo pro firmu významný přínos. Ve velké míře se eliminovalo plýtvání, a to především v podobě nadbytečné chůze pracovníků a transportu výrobků. Snížila se rozpracovanost výroby a došlo k ucelení zakázek a k jejich snazší dohledatelnosti. Výrazně se zlepšila vizuální stránka pracoviště, zlepšila se přehlednost, organizace a uspořádání a v neposlední řadě došlo ke zvýšení produkce (cca 20 %). Je nutno podotknout, že zavádění štíhlé výroby prakticky nikdy nekončí, stále je co zlepšovat, a pokud by se tak nedělo, hrozí, že se vše doposud vybudované zhroutí. L i t e ra t u ra [1] KOŠTURIAK, J.; Z. FROLÍK: Štíhlý a inovativní podnik. 1. vyd. Praha: Alfa Publishing, 2006, 237 s. ISBN 80-868-5138-9. [2] Vývojový tým vydavatelství PRODUCTIVITY PRESS. 5S pro operátory: 5 pilířů vizuálního pracoviště. New York: Productivity Press, 2009. ISBN 978-80-904099-1-0. [3] Beyong lean: 5S - Workplace Organisation [online]. 2010 [cit. 2015-08-05]. Dostupné z: http://www.beyondlean. com/5s.html. [4] MAŠÍN, I.; M. VYTLAČIL: Nové cesty k vyšší produktivitě: Metody průmyslového inženýrství. Liberec: Institut průmyslového inženýrství, 2000. ISBN 80-902235-6-7. [5] Beyong lean: The 7 Wastes [online]. 2010 [cit. 2015-08-05]. Dostupné z: http://www.beyondlean.com/7-wastes.html.

Recenzenti / Peer-reviewers: doc. Ing. Václav Kafka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

15

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Obr. 10. Před zavedením pohyblivé buňky Fig. 10. Before the introduction of a mobile cell

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport