{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

Z . H e r z á n – V. F i š e r a K a l ku l a c e v ý r o b n í c h n á k l a d ů a t v o r b a c e ny o d l i t ku v e s p o l e č n o s t i F O C A M , s . r. o.

Číslo výrobku

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Tab. III. Simulace hospodářského výsledku při vyřazení výrobků se záporným ziskem Tab. III. Simulation of the economic result after putting out of products with the negative profit vyrobeno prodáno [ks] [ks]

rozpracováno [ks] 360,00

skladem cena [ks] [Kč/ks]

součet hmotvariabilní cena variabilních PKN nost náklady [Kč/kg] nákladů [Kč/ks] [kg/ks] [Kč/ks] [Kč]

3

1 889,00

1 529,00

5

6 474,00

4 902,00 1 572,00

6

5 629,00

4 888,00

741,00

163,50

0,31

511,29

8

4 750,00

4 317,00

433,00

228,50

0,68

328,68

PKN CELKEM [Kč]

UVN zisk [Kč/ks] [Kč/ks]

277,50

0,90

302,78

247,43

467 395,27

30,07

56 802,23

261,55

15,95

239,00

0,62

377,42

216,10

1 399 031,40

22,90

148 254,60 228,63

10,37

111,28

626 395,12

52,22

293 946,38

117,84

45,66

212,51

1 009 422,50

15,99

75 952,50

224,54

3,96

9

6 760,00

4 916,00

1 451,00

393,00

200,00

0,56

348,21

178,21

1 204 699,60

21,79

147 300,40 188,40

11,60

10

2 920,00

1 251,00

1 669,00

338,50

0,92

362,50

258,00

753 360,00

80,50

235 060,00 272,49

66,01

11

2 085,00

1 215,00

870,00

254,90

0,68

367,50

193,37

403 176,45

61,53

128 290,05 204,34

50,56

součet kalkulovaných variabilních nákladů 5 863 480 kalkulovaný příspěvek na krytí fixních nákladů 1 085 606 fixní náklady 856 269 kalkulovaný zisk 229 337

11 260 839 Kč, náklady skutečně zaúčtované pak 10 651 122 Kč. Rozdíl ve výši 609 717 Kč je způsoben tím, že variabilní náklady na rozpracované odlitky byly kalkulovány v plné výši jako na odlitky zpracované. Výše rozpracované výroby ohodnocená plnými variabilními náklady je 2 604 801 Kč. Účetní zisk střediska můžeme poté srovnat s kalkulovaným ziskem, který vypočítáme jako rozdíl vygenerovaného příspěvku na krytí fixních nákladů a fixních nákladů. Celkový kalkulovaný příspěvek na krytí fixních nákladů činí 1 251 519 Kč, fixní náklady střediska slévárny neželezných kovů jsou 856 239 Kč, kalkulovaný zisk je 395 250 Kč (obr. 2). Z ávě r Odpověď na otázku, zda prodejní cena odlitku musí být vyšší než kalkulované úplné vlastní náklady, zní, že nemusí. A to v případě, že výše produkce se pohybuje nad bodem zvratu a zakázková náplň obsahuje zakázky, které pokryjí celkové fixní náklady. V tomto případě pak prodejní cena může být sjednána pod úroveň úplných vlastních nákladů. Při tvorbě ceny odlitku musí být zachováno pravidlo graficky ztvárněné na obr. 3, kde jsou u tří odlitků znázorněny různé přístupy k výběru vhodnosti odlitků do výrobního programu. Přístup ziskovosti výrobku (zisk je zde počítán jako rozdíl prodejní ceny a kalkulovaných úplných vlastních nákladů na výrobu odlitku) a přístup příspěvku na krytí fixních nákladů (příspěvek na krytí fixních nákladů je počítán jako rozdíl prodejní ceny a variabilních nákladů na výrobu odlitku). U odlitku 1 je prodejní cena nižší než kalkulované úplné vlastní náklady, zisk je záporný. U téhož odlitku je prodejní cena odlitku nižší než kalkulované variabilní náklady. U tohoto odlitku je třeba přistoupit k cenovým jednáním, k úpravě technologie výroby s cílem snížit variabilní náklady, případně je nutno tento odlitek vyřadit z výrobního programu. U odlitku 2 je prodejní cena nižší než kalkulované úplné vlastní náklady, zisk je záporný. U téhož odlitku je však prodejní cena odlitku vyšší než kalkulované variabilní náklady. Odlitek má kladný příspěvek ke krytí fixních nákladů, a proto do výrobního programu patří. Kdybychom tento odlitek posuzovali pouze z hlediska ziskovosti, tak bychom jej z výrobního programu vyřadili. U odlitku 3 je prodejní cena vyšší než kalkulované úplné vlastní náklady, zisk je kladný. Odlitek má i kladný příspěvek ke krytí

12

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Obr. 3. Výběr vhodnosti výrobků z hlediska generování zisku a příspěvku na krytí fixních nákladů Fig. 3. The choice of fitness of products from the point of view of generating the profit and the contribution to cover the fixed costs

fixních nákladů. Odlitek je vhodný do výrobního programu. Abychom naše tvrzení o prodejní ceně odlitku dokladovali, nasimulovali jsme situaci, co by se stalo, kdybychom z výrobního programu vyřadili odlitky se záporným ziskem (tab. III). Výsledkem by bylo, že vygenerovaný příspěvek na krytí fixních nákladů by byl pouze 1 085 606 Kč. Při zachování výše fixních nákladů 856 269 Kč by kalkulovaný zisk činil pouze 229 337 Kč. Další přidružené efekty by byly, že slévárna by nenaplnila svoji technologickou kapacitu a výše kalkulovaného zisku by musela být použita pro krytí mzdových nákladů nepodložených výrobou (při zachování kapacit pracoviště), případně bychom museli redukovat výrobní pracovníky a výrobní kapacitu, což je v době ekonomického růstu nežádoucí. L i t e ra t u ra RGU GmbH Dortmund – firemní dokumentace IS RGU OPTI V7R5 Recenzenti / Peer-reviewers: doc. Ing. Václav Kafka, CSc. Ing. Josef Kutáč, Ph.D.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport