{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

K a l ku l a c e v ý r o b n í c h n á k l a d ů a t v o r b a c e ny o d l i t ku v e s p o l e č n o s t i F O C A M , s . r. o.

– příspěvek na krytí fixních nákladů na kus = cena kusu − – kalkulované variabilní náklady na kus; – zisk = cena kusu − kalkulované úplné vlastní náklady na kus. Tab. II dále udává i celkové kalkulované variabilní náklady na produkci za účetní období a celkový vygenerovaný příspěvek na krytí fixních nákladů za účetní období. Tento je vyšší než fixní náklady střediska slévárny neželezných kovů za účetní období. Dle obr. 2 znázorňujícího průběh nákladů a výnosů v závislosti na výši produkce je střediskem generován zisk. Výše produkce je nad bodem zvratu. Srovnáme-li kalkulované variabilní náklady se skutečně zaúčtovanými variabilními náklady, výsledky z tab. I a II, dostaneme se k přesnosti kalkulací. Kalkulované variabilní náklady činí

J e t ř e b a , a by p r o d e j n í c e n a o d l i t k u by l a v y š š í n e ž ka l k u l ova n é ú p l n é v l a s t n í náklady?

Náklady CZK

zisk

Výnosy CZK

Jak již bylo zmíněno, v minulém roce byla ve středisku slévárny neželezných kovů zavedena sériová výroba cca 25 položek (odlitků) ze slitin Cu a Al vyráběných gravitačním litím do pískových forem. Při cenových jednáních se ne vždy podaří stanovit cenu odlitku tak, aby pokrývala úplné vlastní náklady. Pravidlem by však mělo být, aby cena byla stanovena nad úroveň variabilních nákladů, i když, jak je uvedeno v tab. II, se nám to u jednoho odlitku dosáhnout nepovedlo. Celkový výsledek příspěvku na krytí fixních nákladů za zákazníka je však kladný. V tab. II je uvedeno č. výrobku, počet vyrobených odlitků za účetní období celkem, z toho prodáno, rozpracováno, skladem, hmotnost kusu, cena kusu (prodejní cena na kus), variabilní náklady / kus (kalkulované variabilní náklady na kus), UVN/kus (kalkulované úplné vlastní náklady na kus), PKN/kus (příspěvek na krytí fixních nákladů na kus), zisk/kus, kalkulované variabilní náklady na produkci a vygenerovaný příspěvek na krytí fixních nákladů, přičemž:

Bod zvratu Plné náklady

Fixní náklad Výnos

Vyrobené množství

Obr. 2. Graf závislosti průběhu nákladů a výnosů na výši produkce Fig. 2. Graph of the dependence of the course of costs and revenues on the production level

Číslo výrobku

Tab. II. Analyzovaná výrobní produkce slévárny neželezných kovů Tab. II. Analyzed manufacturing production of a non-ferrous metal foundry vyrobeno prodáno [ks] [ks]

rozpracováno [ks]

skladem [ks]

cena [Kč/ks]

hmotnost [kg/ks]

cena [Kč/kg]

součet variabilních nákladů [Kč]

PKN [Kč/ks]

PKN CELKEM [Kč]

UVN [Kč/ks]

zisk [Kč/ks]

1

943,00

943,00

158,50

0,45

156,37

147 456,91

2,13

2 008,59

165,53

−7,03

2

6 302,00

5 802,00

500,00

174,10

0,52

169,71

1 069 512,42

4,39

27 665,78

179,46

−5,36

3

1 889,00

1 529,00

360,00

277,50

0,90

247,43

467 395,27

30,07

56 802,23

261,55

15,95

−9,09

hlediska generování zisku a příspěvku na krytí fixních

4

6 918,00

6 241,00

102,00

0,25

nákladů 100,96

698 441,28

1,04

7 194,72

111,09

5

6 474,00

4 902,00 1 572,00

239,00

0,62

216,10

1 399 031,40

22,90

148 254,60

228,63

10,37

6

5 629,00

4 888,00

163,50

0,31

111,28

626 395,12

52,22

293 946,38

117,84

45,66 −2,26

677,00 741,00

7

11 609,00

9 026,00 2 220,00

363,00

180,50

0,52

172,78

2 005 803,02

7,72

89 621,48

182,76

8

4 750,00

4 317,00

433,00

228,50

0,68

212,51

1 009 422,50

15,99

75 952,50

224,54

3,96

9

6 760,00

4 916,00

1 451,00

393,00

200,00

0,56

178,21

1 204 699,60

21,79

147 300,40

188,40

11,60

10

2 920,00

1 251,00

1 669,00

338,50

0,92

258,00

753 360,00

80,50

235 060,00

272,49

66,01

11

2 085,00

1 215,00

870,00

254,90

0,68

193,37

403 176,45

61,53

128 290,05

204,34

50,56

12

4 726,00

2 254,00 2 472,00

183,20

0,49

179,94

850 396,44

3,26

15 406,76

190,39

−7,19

13

1 976,00

898,00

312,00

0,91

299,54

591 891,04

12,46

24 620,96

316,35

−4,35

14

204,00

112,00

163,00

0,42

165,97

33 857,88

−2,97

−605,88,00

180,17

−17,17

1 078,00 92,00

součet kalkulovaných variabilních nákladů kalkulovaný příspěvek na krytí fixních nákladů fixní náklad kalkulovaný zisk 

11 260 839 1 251 519 856 269 395 250

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

11

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

– výrobní náklady I = materiálové náklady + náklady na zpracování; – výrobní náklady II = výrobní náklady I + náklady na zmetkovitost, vícepráce atd.; – výrobní náklady III = výrobní náklady II + náklady pomocných výrobních středisek; – úplné vlastní náklady = výrobní náklady III + náklady vedení; – prodejní cena = úplné vlastní náklady + kalkulovaný zisk. Členění opět tak jako v předchozích oddílech na variabilní část nákladů, fixní část nákladů a celkové náklady. Toto členění nám umožňuje sledovat příspěvek na krytí fixních nákladů u jednotlivých výrobků a zakázek, umožňuje nám pružnější reakci při cenových jednáních se zákazníkem.

Z . H e r z á n – V. F i š e r a

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport