{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 12

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Z . H e r z á n – V. F i š e r a K a l ku l a c e v ý r o b n í c h n á k l a d ů a t v o r b a c e ny o d l i t ku v e s p o l e č n o s t i F O C A M , s . r. o.

výrobní operace zajistí předbroušení odlitků z mosazi a slitin Al. Výsledný efekt tohoto racionalizačního kroku je, že se zvedl výkon pracoviště broušení při zachování jeho kapacity a zároveň se tak snížily náklady na broušení o 40 %. Návratnost investice tak byla spočtena na 3 měsíce. Zavedený systém evidence a vyhodnocování nákladů je z hlediska naší společnosti důležitý nejen pro předběžné kalkulace výrobních nákladů a prodejních cen odlitků, ale také pro získávání informací o skutečných a přesně členěných nákladech. V případě, že takové informace máte, uvědomíte si, kterými parametry má smysl se zabývat, a velmi lehce posoudíte návratnost případných opatření. To je podle našeho názoru ten nejdůležitější přínos zavedeného systému sledování nákladů. V ý p o č e t n á k l a d ov ýc h s a z e b Nákladová sazba je korunovým oceněním jednotky, ve které je normována výrobní operace. Nákladová sazba je definována jako poměr nákladů připadajících na provedení výrobní operace či výrobních operací prováděných na daném nákladovém místě a výkonem v technické jednotce odvedeným tímto pracovištěm. Technická jednotka je jednotkou, ve které je výrobní operace normována. V tab. I jsou uvedeny náklady dle nákladových druhů zaúčtované za účetní období na dílčí nákladová místa ve středisku slévárna neželezných kovů. K nákladům jsou přiřazeny i výkony odvedené dílčími nákladovými místy a je proveden výpočet nákladové sazby členěné na mzdovou, variabilní a fixní část. K jednotlivým nákladovým druhům máme přiřazen charakter dle druhu nákladu: – p – přímé variabilní náklady (spotřeba je specifikována přímo v plánu zdrojů při popisu výrobní technologie); – v – nepřímé variabilní náklady (mění svou výši v závislosti na vyrobeném množství); – f – fixní náklady (jejich výše nezávisí na vyrobeném množství).

výkonech jednotlivými pracovníky, který slouží jako podklad pro výpočet úkolové mzdy. Příklad tiskového výstupu kalkulace výrobku, který je generován používaným informačním systémem, představuje obr. 1. Tiskový výstup je vícestupňový v závislosti na struktuře popisovaného výrobku. Na obr. 1 jsou uvedeny části kalkulací odlitek a finální výrobek. V hlavičce je uvedena identifikace výrobku, v následující části jsou specifikovány normy spotřeb výrobních materiálů a polotovarů, třetí část popisuje výrobní technologii a normy spotřeb výrobních časů a množství. Vedle identifikace zdroje je uvedena norma spotřeby výrobního času či množství, jednotka, ve které je norma stanovena, nákladová sazba – korunové ocenění jednotky, ve které je norma stanovena, dále pak mzdová část nákladů, variabilní část nákladů, fixní část nákladů a celkové náklady na zdroj – výrobní operaci či materiálový vstup. Poslední oddíl tiskového výstupu tvoří rekapitulace, kde jsou dopočítávány náklady dle předem definovaného kalkulačního vzorce vztahující se k výrobku, jako je například procento zmetkovitosti, procento víceprací, dopravní náklady atd. Dále pak náklady obslužných a řídicích středisek. Struktura rekapitulace nákladů je následující:

Ka l k u l a c e v ý r o b n í c h n á k l a d ů a p r o d e j n í c e ny Jak již bylo řečeno, nákladová sazba jako měřítko udávající vztah mezi odvedeným výkonem daného pracoviště – nákladového místa – a výší nákladů je poté taktéž členěna dle charakteru nákladů na variabilní a fixní část. Na pracovištích, kde je úkolová mzda, je z variabilní části vyčleněna mzdová část nákladů. Ta v přepočtu uvádí výši osobních nákladů (superhrubou mzdu) vztaženou na jednotku výkonu při 100% plnění normy na daném pracovišti. V tiskovém výstupu předběžné a následné kalkulace výrobku a zakázky a na výrobních podkladech je poté uvedena superhrubá mzda na výrobní operaci. Tato je dále uváděna i v přehledech o odvedených

10

Obr. 1. Příklad kalkulace výrobních nákladů – kalkulace s nákladovou sazbou členěnou na variabilní a fixní část Fig. 1. Example of calculation of production costs—the calculation with the cost rate divided to the variable and fixed part

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport