{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

I v e t a Va s ko v á

prípravu a výrobu kovových aj nekovových anorganických materiálov, ich recykláciu a manažérstvo týchto procesov. Názov Hutnícka fakulta však bol príliš špecifický. Nezodpovedal súčasnej realite a neoslovoval primerane záujemcov z radov študentov stredných škôl. Nuž, toto je teda odpoveď na otázku, prečo sme sa rozhodli zmeniť názov. Sme hrdí na svoje tradície a bohatú históriu a sme presvedčení, že práve ony nám poskytnú pevné základy pre to, čo sme sa rozhodli realizovať. Naším cieľom je vybudovať novú modernú vzdelávaciu inštitúciu 21. storočia.

Stretnutie absolventov Hutníckej fakulty TUKE po 50 rokoch d o c . I n g . I ve t a Va s ková , P h D. dekanka FMMR TUKE

Štyridsaťtri absolventov Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, predtým Vysokej školy technickej v Košiciach, si po 50 rokoch zaspomínalo na ukončenie štúdia v roku 1967 a na štu-

dentské časy. Slávnostné odovzdanie Zlatého diplomu z rúk dekanky doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., sa uskutočnilo 9. 6. 2017 v učebno-výcvikovom zariadení TUKE v Herľanoch, kde stretnutie pokračovalo do nasledujúceho dňa. Za všetkých absolventov pripájame pár slov od jedného z nich, Ing. Petra Mag- vašiho, CSc., hosť. prof. a predsedu vedeckotechnickej rady CEIT, a. s., Žilina: „V horúci júnový deň v roku 1967, v deň našej promócie, som pojem „polstoročie“ vnímal len ako niečo, čo sa udialo veľmi dávno. Začiatkom júna roku 2017 sme sa stretli po polstoročí absolvovania Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Polstoročie sa stalo skutočnosťou. Aj keď sme sa stretávali po roku 1990 pravidelne, bola to chvíľa slávnostnejšia. Okrúhle čísla majú ľudia radi, lepšie sa zapamätajú. Aj pre mladých starcov a starenky. Zišli sme sa v hojnom počte. Od Kanady, Nórska, Spolkovej republiky Nemecko, Českej republiky. Spomínali sme aj na našich spolužiakov Kubáncov, aj na Viktora z Veľkej Británie, ktorý si pred stretnutím poranil nohu a nedoletel. Na čom sme sa všetci unisimo zhodli: Že sme absolvovali úžasnú školu. Že nám dala do vienka nielen vedomosti, ale aj kultú- ru inžinierskeho myslenia, ktoré nám umožnilo sa skvele uplatniť na celom svete. Vďaka Ti, ALMA MATER!“

Dětská univerzita hlásí plno. VUT Junior má po týdnu plně obsazeno Z d r o j: h t t p s : / / w w w.v u t b r.c z / f19528 /d14 6793

Enormní zájem o dětskou univerzitu VUT Junior způsobil, že registrace byla po týdnu od spuštění projektu ukončena. Padesátku dětí i s náhradníky se podařilo získat jen za prvních sedm dní, původně plánovaný termín registrace do konce července byl tedy zrušen, protože kapacita je už nyní zcela naplněna. O dětskou univerzitu byl zájem i mezi mladšími dětmi, které snily o celoročním programu na brněnské technice, bohužel ale nesplňovaly povinnou hranici min. 12 let. Vzhledem k nebývalému zájmu o technické vzdělávání dětí je možné, že v příštích letech dojde k navýšení kapacity VUT Junior. Více informací o dětské technické univerzitě: https://www.vutbr.cz/f19527/ d146528.

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

Stretnutie absolventov HF po 50 rokoch

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

273

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport