{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

D a n a B o l i b r u c h o v á l I v e t a Va s ko v á

Štátne záverečné skúšky na Žilinskej univerzite

Košická Hutnícka fakulta má nové meno

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.

d o c . I n g . I ve t a Va s ková , P h D.

vedúca katedr y technologického inžinierstva

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

Na katedre technologického inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity sa uskutočnili štátne záverečné skúšky v bakalárskom štúdiu dňa 1. 6. 2017 a v inžinierskom štúdiu dňa 8. 6. 2017. V bakalárskom štúdium ukončilo úspešne 13 bakalárov a 13 študentov úspešne ukončilo inžinierske štúdium. Keďže naša katedra zastrešuje päť odborov beztrieskových technológií, a to: zváranie, zlievanie, tepelné spracovanie, tvárnenie a práškovú metalurgiu, študenti sa bližšie špecifikujú podľa bakalárskych a inžinierskych prác. V rámci bakalárskych prác sa zlievarenskej téme venovalo 5 študentov. Riešili nasledovné témy uvedené v tab. I. V inžinierskom štúdiu sa v rámci diplomovej práce venovalo 6 študentov zlievarenskej téme (tab. II). K úspešnému ukončeniu štúdia novo promovaným bakalárom a inžinierom srdečne blahoželáme.

dekanka Fakult a materiál ov, m et alurgi e a recyklácie Te c hn i c k á u n i v e r zi t a Ko š i ce

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach po 65 rokoch od svojho založenia mení svoj názov na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach (FMMR). Ctíme si naše tradície, ale zároveň sme presvedčení, že nový názov lepšie vystihuje všetko to, čo naša fakulta už dnes v oblasti výchovy študentov, ale aj vo sfére výskumu ponúka. Za 65 rokov od svojho vzniku fakulta vychovala viac ako 5800 hutníckych inžinierov a viac ako 550 absolventov vedeckej ašpirantúry a doktorandského štúdia. Pri vysokoškolskom vzdelávaní učitelia a vedeckí pracovníci fakulty vydali mnohé monografie a učebnice a publikovali tisícky odborných článkov vo vedeckých a odborných časopisoch. Pracovníci fakulty vyriešili množstvo vedecko-výskumných úloh a projektov a bolo im udelených viac ako 120 autorských osvedčení československých a slovenských patentov. Z mnohých vedeckých výkonov niektoré ďaleko prekročili rámce vtedajšieho

Tab. I. Absolventi bakalárskeho štúdia Študent

téma bakalárskej práce

vedúci bakalárskej práce

Martin Babinec

Formy pre liatie kovov pod tlakom

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

Miroslav Dzurenda

Možnosti identifikácie povrchových chýb materiálov a konštrukcií v strojárskej praxi

Ing. Radoslav Koňár, PhD.

Peter Jurák

Špeciálne metódy výroby odliatkov

Ing. Marek Brůna, PhD.

Miroslav Staš

Tepelné spracovanie odliatkov zo zliatin hliníka

Ing. Martin Vicen

Lýdia Demčáková

Úloha Mn v zliatinách Al-Si.

Ing. Radka Podprocká

Tab. II. Absolventi inžinierskeho štúdia Študent

téma diplomovej práce

vedúci diplomovej práce

Kryštalizácia eutektickej zliatiny AlSi12 pod Bc. Miroslav Belušík tlakom

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

Bc. Michal Lokaj

Ohrev hliníkových zliatin do polotuhého stavu

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

Bc. Daniel Dopater

Ultrazvukové skúšanie odliatkov

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

Bc. Anna Remišová

Úprava vtokovej sústavy pre odliatok klapky turbínového motora za účelom zlepšenia vnútornej kvality

Ing. Marek Brůna, PhD.

Bc. Marek Matejka

Vplyv očkovania a modifikovania na vznik trhlín v hliníkových zliatinách

Ing. Marek Brůna, PhD.

Bc. Peter Jakubčík

Vplyv tvaru odliatku na kryštalizáciu hliníkovej zliatiny pod tlakom

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.

272

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

Československa, ako aj rámec svojej doby, posunuli rozvoj poznania vo svojom odbore a ovplyvnili budúci vývoj. Spomeniem aspoň niekoľko príkladov – termodynamickú školu pyrometalurgickej výroby medi a prvý svetovo patentovaný proces plynulej výroby medi profesora Juraja Schmiedla a docentov Františka Sehnálka a Júliusa Holéczyho, alebo napríklad košickú fraktografickú školu profesora Vojtecha Karela, či školu korózie kovov profesora Jaroslava Kocicha. Nezabudnime ani na termodynamickú školu priemyselných pecí a tepelných agregátov profesora Svatopluka Černocha, analytickú spektrochemickú školu profesora Mikuláša Mathernyho a archeometalurgický výskum profesora Ľubomíra Mihoka. Možno sa opýtate, prečo teda opúšťame také dobré meno a značku, keď máme za sebou tak veľa úspechov? Pravda je taká, že vývoj nemožno zastaviť a aj my sme dospeli do štádia, kedy už názov Hutnícka fakulta v plnej šírke nevystihoval skutočný rozsah našich vzde- lávacích a výskumno-vývojových činností a takisto ani rozsah našej spolupráce s priemyselnou praxou. Naša fakulta počas svojej 65ročnej histórie podstatne rozšírila svoje pôsobenie aj mimo oblasti hutníctva kovov. Podstatne sa profilovala aj v materiálovom výskume, v oblasti chemických technológií, energetiky, spracovania a recyklácie odpadov a manažérstva procesov a kvality produkcie. Vzdelávací proces na fakulte je už dlhodobejšie situovaný do širšej materiálovej bázy. Pokrýva

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport