{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y l Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů

ISSN 0024-449X

ПРОИЗВОДСТВО

FOUNDRY.

LIT Ě J N O J E P R O I Z VO D ST VO www.foundrymag.ru

TECHNOLOGY & EQUIPMENT

LI VA R S KI V E ST N I K www.drustvo-livarjev.si

WILHELM, CH.: Budoucí možnosti a výzva slévárenské technologie: příklady z oblasti motorových odlitků (Future Prospects for Foundry Technology Challenges and Opportunities: Examples from the Field of Engine Casting), 2017, č. 1, s. 2–15. ZUPANIČ, F. a kol.: Účinek skandia na mikrostrukturu a vlastnosti hliníkové slitiny A356 (Effect of scandium on the microstructure and properties of the aluminium casting alloy A356), 2017, č. 1, s. 16–27, (viz s. 268, pozn. red.). ČUK, B.: Snížení výrobních nákladů regenerací bentonitového prachu (Reduction of production costs via bentonite clay powder reclamation), 2017, č. 1, s. 40–55. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, infoslevarny@tiscali.cz, úterý– čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals

Průmysl 4.0 a co to znamená pro průmysl slévárenský Industry 4.0 and what it means to the foundry industry Lewis, M. Omega Foundry Machinery Ltd., Peterborough, UK Pokud chceme porozumět výrazu Průmysl 4.0, musíme si uvědomit, že nejde o jedinou technologii, ale kombinaci moderních technologií pro vytvoření inteligentní továrny „SMART factory“. Mluví se také o čtvrté průmyslové revoluci. Průmysl 4.0 je dítě mozků německé vlády, které má v nedaleké budoucnosti zajistit vzájemnou komunikaci rozdílných technologií, strojů a zařízení u dodavatelů i odběratelů v Inteligentní továrně pomocí Průmyslového internetu věcí (Industrial Internet of Things). První průmyslová revoluce Průmysl 1.0 začala mechanickým pohonem pomocí vodních a parních strojů po roce 1784, druhá revoluce Průmysl 2.0 se rozvíjí po roce 1870 po zavedení elektrických pohonů do výrobních linek a zařízení, třetí průmyslová revoluce Průmysl 3.0 začíná automatizací a robotizací výroby v průběhu 20. století a Průmysl 4.0 je již před námi. Mark Lewis na WFC v roce 2016 v Nagoji v Japonsku přednesl příklady, jak bude probíhat čtvrtá průmyslová revoluce ve slévárenství. Obchody začínají sjednocením spojení mnoha způsoby od automatické objednávky materiálů na základě řídicího softwaru přes kontrolu výroby až po expedici. Podmínkou Průmyslu 4.0 je začít jeden krok za druhým spojením ne jednoho stroje, ale celé továrny, která komunikuje jako jeden celek. Při takovéto komunikaci je vytvořen tzv. cloud, spojení každého požadavku s každým, včetně vnějšího světa přes internet (kybernetický prostor). Příklad pro slévárnu, která používá křemenný písek a je monitorována smart systémem. Když se množství tohoto ostřiva přiblíží kritické hladině, systém automaticky zasílá objednávku k dodavateli ostřiva, zároveň s množstvím

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

267

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y l Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ

SHIPELNIKOV, A. A. a kol.: Studie o vzájemnosti mezi krystalizací, mikrostrukturou a tvrdostí odlitků z konstrukčních litin (Study of the relationship between the range of crystallization, microstructure and hardness of modified cast iron castings), 2016, č. 8, s. 2–6. SHEYMAN, E. L.: Současné standardy ASTM pro LKG odlitky s austenitickými a feritickými strukturami (Current standards ASTM for ductile iron castings with austenitic and ferritic bases), 2016, č. 8, s. 7–10. MARUKOVICH, E. I.; STETSENKO, V. Y.: Odlévání siluminu. Nové přístupy (Silumin casting. New approaches), 2016, č. 8, s. 15–18. VARFOLOMEYEV, M. S. a kol.: Zvýšení kvality povrchové vrstvy litých výrobků z titanových slitin (Improving surface layer quality of cast products from titanium alloys), 2016, č. 8, s. 19–23. OVCHARENKO, P. G. a kol.: Charakteristika tvorby styčné plochy mezi základními prvky a taveninou při výrobě kompozitních odlitků (The formation features of contact area between mounting elements and melt by manufacturing of composition castings), 2019, č. 8, s. 27–30. MOROZOV, V. A.: O postupu lití na spalitelný model (On the practice of expanded pattern casting), 2016, č. 8, s. 31–33. ANDREYEV, V. V. a kol.: Studie lineár- ního smrštění vzorků z vysoce pevné LKG během jejich tuhnutí (Study of linear shrinkage in high-strength nodular iron samples during their solidification), 2016, č. 9, s. 2–5. DOROSHENKO, V. S.: Příklady harmonizace technických a dekorativních odlitků s přírodou (Examples harmonize with the nature of technical and decorative castings), 2016, č. 9, s. 30–37. ZHIZHKINA, N. A.: Tepelné zpracování litinových válců (The thermal treatment of cast iron rolls), 2016, č. 10, s. 2–3.

GRUZMAN, V. M.: Vytvrzování jader se slunečnicovým olejem profukováním horkým vzduchem (Core hardening with sunflower-seed oil by hot air blowing), 2016, č. 10, s. 4–6. VORONIN, Y. F.; MATOKHINA, A. V.: Zjednodušená řešení při likvidaci okysličených mikrostaženin (Simplified solutions in eliminating blowhole oxidation), 2016, č. 10, s. 13–16. OSPENNIKOKA, O. G.: Tepelně-fyzikální a reologické charakteristiky syntetických smol pro modelové kompozice (Heatphysical and rheological characteristics of synthetic pitches for model composition), 2016, č. 10, s. 26–28.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport