{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

DORIATH, T.: Obchod s jádry – kompletní řešení pro jadernu (Kerngeschäft – Komplettlösungen für die Kernmacherei), 2017, č. 2, s. 29–35. UMLA-LATZ, S.: Ruční formování – kvalita a ekologické výhody díky pojivovému systému se sníženým obsahem síry (Handformguss – Qualit ät s- und Umwelt vor teile dank schwefelreduziertem Bindersystem), 2017, č. 2, s. 50–53. BAOSHENG, L: Jistější výroba lehkých jader (Sichere Produktion leichter Kerne), 2017, č. 2, s. 56–59. SANDER, V. a kol.: Nová ekologičtější technologie cold box ve výrobě (Neue umweltschonendere Cold-Box-Technologie im Einsatz), 2017, č. 2, s. 60–63. KATTWINKEL, J.: Nátěr na vodní bázi (Coating auf Wasserbasis), 2017, č. 2, s. 72–73. LICKFETT, H.: Perspektivy 2017 – požadavky rostou (Perspektiven 2017 – Die Herausforderungen wachsen), 2017, č. 2, s. 54–55. KADELKA, H.; WEBER, M.: Ohřev pánví podle aspektů energetické účinnosti a optimalizace nákladů (Pfannenaufheizen unter Aspekten Energieeffizienz und Kostenoptimierung), 2017, č. 2, s. 74–81. SCHNELTING, I. a kol.: Výroba lehkých odlitků z litiny přes možnosti předpovědí jejich lokálních pevností (Leichtbau mit Gusseisen durch Möglichkeiten der lokalen Festigkeitsvorhersagen), 2017, č. 3, s. 38–47. HENNINGER, M. a kol.: Elegantní tavení: Zvýšení energetické účinnosti ve slévárně hliníku a provozů tlakového lití (Smart Melting: Steigerung der Energieeffizienz in der Schmelzerei von Aluminium-Schmelz- und Druckgussbetrieben), 2017, č. 3, s. 48–55. BOCKSTEGERS, A.: Odstraňování otřepů tlakově litých zinkových odlitků pomocí dusíku (Entgraten von Zinkdruckguss mit Stickstoff), 2017, č. 3, s. 56–57. PATALOCCHI, M.; ERMERT, S.: Zvýšení kvality a snížení nákladů inovačním čistěním odlitků (Qualitätssteigerung und Kostensenkung durch innovatives Gussputzen), 2017, č. 3, s. 58–61. LEISTNER, J.: Rychlé a účinné opracování tlakově litých odlitků z hliníku (Aluminium-Druckgussteile schnell und effizient bearbeiten), 2017, č. 3, s. 62–63.

266

GIESSEREI PRA XIS www.giesserei-praxis. de

TOKÁR, M. a kol.: Výzkum působení stroncia a antimonu na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti slitiny AlSi8Cu3 (Untersuchung der Wirkung von Strontium und Antimon auf die Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften der Legierung AlSi8Cu3), 2017, č. 1–2, s. 8–17. RAHMAN, R.; BARTLETT, L. N.: Interakce taveniny se žáruvzdorninou se zvýšeným obsahem fosforu během tavení ocelí s vysokým obsahem Mn a Al (Steel-Refractory Interactions and Phosphorus Pickup during Melting of High Manganese and Aluminium Steels), 2017, č. 1–2, s. 23–33. RÖHRIG, K.: Legovaná litina – 26. díl (Legiertes Gusseisen – Teil 26), 2017, č. 1–2, s. 34–38. JOSHI, V.: Snížení nákladů a zvýšení produktivity inteligentní a štíhlou výrobou (Kostenreduzierung und Produktivitätssteigerung durch inteligente und schlanke Production), 2017, č. 1/2, s. 52–55. PATOLE, A. K. a kol.: Tepelné žilkování a aspekty kvality u tlakového lití (Thermal Mapping und Qualitätsaspekte im Druckguss), 2017, č. 1–2, s. 56–61. CHITALKAR, R.; NAIR, B.: Odplynění hliníku a výběr vhodných odplyňovacích nástrojů (Aluminium degassing and selection of appropriate degassing tools), 2017, č. 1–2, s. 62–66. SANTHOSH, A. S. a kol.: Pochopení vlastností kovových forem při vysokotlakém lití (HPDC) (Understanding the behaviour of dies in high pressure die casting (HPDC), 2017, č. 1–2, s. 67–71. AURICH, B.: Morfologie grafitu u litiny s lupínkovým grafitem – 1. díl (Zur Graphitmorphologie mit Lamellengraphit – Teil 1), 2017, č. 3, s. 80–85. HARRISON, A. a kol.: Aditivní výroba technologií MPA na příkladu nástroje pro tlakové lití (Additives Fertigen mit der MPA-Technologie am Beispiel eines Druckgusswerkzeuges), 2017, č. 3, s. 86–92. KRAFFT, S.; FINDEISEN, S.: Platnost simulace vstřelování jader pomocí zkušebního pracovního nástroje

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

(Validierung der Kernschiesssimulation mit Hilfe eines Versuchwerkzeuges), 2017, č. 3, s. 93–97. RAMRATTAN, S. a kol.: Nestandardní zkouška kvality ostřiva pro 3D tisk (Nicht-standardisierte Prüfung zur Qualitizierung von Sandes für den 3D-Druck), 2017, č. 3, s. 98–107. RÖHRIG, K.: Legovaná litina – 27. díl (Legiertes Gusseisen – Teil 27), 2017, č. 3, s. 108–115. CHINA F O U N D RY w w w.foundr y world. com

MING LIU a kol.: Hliníková slitina A356 a její chování při tuhnutí a rheo-mikrostruktura při lití do kovových forem, která byla připravena vlastní očkovací metodou (Solidification behavior and rheo-diecasting microstructure of A356 aluminium alloy prepared by self-inoculation method), 2017, č. 1, s. 1–9. BO DANG a kol: Vliv fosforu a tepelného zpracování na mikrostrukturu slitiny Al-25%Si (Effect of phosphorus and heat treatment on microstructure of Al-25%Si alloy), 2017, č. 1, s. 10–15, (viz s. 268, pozn. red.). DONG SONG a kol.: Vliv vysokého tlaku na mikrostrukturu slitiny Mg-8Zn-0,5Zr-0,5Gd (Effect of high pressure on microstructure of cast Mg-8Zn-0,5Zr-0,5Gd), 2017, č. 1, s. 22–27. JUN-FENG ZHAO a kol.: Spojení zinkové vrstvy a licí metoda pro bimetal Al22-Si/ZL104 (Impacts of zinc layer and pouring method on interface performance for Al22-Si/ZL104 bi-metal), 2017, č. 1, s. 39–45. AI CHAO CHENG a kol.: Vliv termofyzikální vlastnosti a tloušťky nátěru na mikrostrukturu a charakteristiky odlitku (Effect of thermophysical property and coating thickness on microstructure and characteristics of casting), 2017, č. 1, s. 46–54. ČUKIČ, B. a kol.: Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu a magnetické vlastnosti amorfní slitiny 65,5Fe;4Cr;4Mo;4Ga;12P;5C;5,5B (Effect of heat treatment on microstructure and magnetic properties of 65,5Fe; 4Cr;4Mo;4Ga;12P;5C;5,5B bulk amorphous alloy), 2017, č. 1, s. 59–63.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport