{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

Tr a n s a c t i o n s A F S 2016 l Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Transactions AFS 2016

IV. část Předpověď rozměrů odlitku na základě modelování procesu na počítači Predicting Casting Dimensions with Computer Process Modeling THIEL, J., RAVI, S. s. 151–158, 21 obr., 2 tab., lit. 6 Je popsána metodika přesného stanovení rozměrů odlitku z rozměrů teplotních modelů získaných simulací procesu odlévání, při kterém dochází k tepelnému roztažení křemenného písku. V nástinu dalšího vývoje v této oblasti se hovoří o tom, že díky těmto metodám bude možné docílit výrazné efektivity slévárenské výroby. Účinky stárnutí GJL měřené nedes- truktivně a analýzou mikrostruktury Gray Iron Aging Effects Measured Using NDT and Microstructural Analysis CREE, J. W. s. 159–183, 28 obr., 5 tab., lit. 21 Obsáhlý příspěvek předkládá výsledky studie, která se zabývala odezvou GJL na přirozené stárnutí projevující se zvýšením její pevnosti a tvrdosti. Publikované teorie o příčinách těchto změn jsou rozporné. Studie korelovala odezvy stárnutí při logaritmické teplotě okolí měřené nedestruktivně (metodou pitch and catch – UV) s výsledky kvantitativní metalografické analýzy a mechanickými vlastnostmi. Uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnutí a vyhodnocení Nedestruktivní zkoušení stárnutí litiny s lupínkovým grafitem Non-Destructive Testing for Aging Gray Cast Iron KUEHL, K. M. aj. s. 186–203, 56 obr., 3 tab., lit. 10

O nukleaci grafitu v litině s lupínkovým grafitem On the Nucleation of Graphite in Lamellar Graphite Cast Iron ALONSO, G. aj. s. 205–213, 16 obr., 1 tab., lit. 17 Popsanými zkouškami se potvrdila korelace mezi procentuálním obsahem síry a hlavním mechanizmem nukleace grafitu. Potvrdilo se, že při obsahu síry 0,02 % nukleuje grafit většinou na styčné ploše austenitu v oblastech likvidu bohatého na uhlík. Při obsahu síry vyšším než 0,02 % nukleuje grafit více na vměstcích MnS. Při obsahu 0,02 % S jsou možné oba mechanizmy. V případě superjemného grafitu byly jako zárodky identifikovány i karbidy titanu. Množství volného uhlíku v odlitcích z GJS s různým modulem Amount of Free Carbon in Spheroidal Graphite Iron Castings with Different Modulus KOTANI, T. aj. s. 215–219, 8 obr., 4 tab., 2 rovnice, lit. 13 Cílem prací bylo objasnit, proč lze bez použití nálitků a volným uhlíkem precipitovaným jako grafit do konce tuhnutí vyrobit odlitky z GJS s modulem > 3,0 cm bez staženin, ale ne odlitky s modulem < 3,0 cm. Došlo se k závěru, že množství volného uhlíku je nezbytnou podmínkou, ale jako protiopatření před vznikem staženin není podmínkou postačující. Ke vzniku staženin lze vztáhnout načasování precipitace a množství volného uhlíku s pokročilostí průběhu tuhnutí. Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz.

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

FOUNDRY TR ADE JOURNAL INTERNATIONAL www.foundrytradejournal.com LEWIS, M.: Průmysl 4.0 a co to znamená pro průmysl slévárenský (Industry 4.0 and what it means to the foundry industry), 2017, č. 1/2, s. 12–13, (viz s. 267, pozn. red.). OLIVE, S.; GRAY, R.: Ekonomická optimalizace lití (Economic optimisation of the casting process), 2017, č. 1/2, s. 20–21. MOLNAR, D. a kol.: Simulace proudění tekutých kovů s různým reologickým chováním (Flowability simulation of liquid metals wih different rheological behaviour), 2017, č. 1/2, s. 26–29. JEFFS, P.: Eliminace povrchových vad u lodních odlitků z bronzi (Eliminating surface defects-effective solutions for marine bronze castings), 2017, č. 1, s. 46–48. POETZSCH, M.: Velmi vysoká účinnost při udržování co nejnižších emisí (Ultra-high efficiency while keeping emissions as low as possible), 2017, č. 1, s. 54–56. TOPIĆ, M. a kol.: Slévárenské produkty a ocenění jejich přidané hodnoty životnosti (Foundry products and their added value in life cycle assessments), 2017, č. 1, s. 57–61. GIESSEREI www.vdg.de

KUHLOW, P; SACHSE, G.: Oblouková pec ve slévárně oceli (Der DS-Licht-bogenofen in der Stahlgiesserei), 2017, č. 2, s. 42–49.

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

265

T R A N S AC T I O N S A F S 2016 l Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

Výtahy článků z Transactions AFS, 2016, sv. 124

Tento příspěvek neidentifikoval přesný mechanizmus stárnutí, ale ukázal, že metody nedestruktivního zkoušení rezonancí (RF) a ultrazvukem (UV) jsou schopné zachytit nepatrné změny fyzikálních vlastností GJL. Zatímco RF je zkoušení objemové, UV umožňuje měřit specifické změny v tloušťce stěny odlitku a je nepostradatelné pro jakékoliv budoucí analýzy. Jsou uvedeny podmínky a průběh zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport