{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 60

S l é v á r e n s ké ko n g r e s y

Slévárenské kongresy Foundry congresses

Výtahy přednášek ze 72. světového slévárenského kongresu, 21.–25. 5. 2016, Nagoya

S L É VÁ R EN SK É KO N G R E S Y

II. část Zlepšené vlastnosti ausferitické litiny s kuličkovým grafitem získané v litém stavu Advanced Properties of Ausferritic Ductile Iron Obtained in As-cast Conditions MÉNDEZ, S. aj. Stručně zmíněny vlastnosti ADI a již dříve vypracovaný postup „řízeného chlazení“. Přednáška srovnává vlastnosti tří taveb ADI s různým chemickým složením s vlastnostmi ADI vyrobenými konvenčními postupy, které jsou uvedeny v literatuře nebo v příslušných normách. (Pouze výtah.) Kinetika nukleace grafitu v různém stadiu tuhnutí litiny s kuličkovým grafitem Kinetics of Nucleation of Graphite at Different Stages of Solidification for Spheroidal Graphite Iron ALONSO, G. aj. Výčet stávajících teorií o procesu nukleace, které za zárodky považují plynové bubliny, clustery bohaté na grafit nebo uhlík, karbidy podobné soli, teorie sulfidy/oxidy a teorie silikátová. Jsou předloženy výsledky vlastních zkoušek, při kterých se pracovalo s přerušovaným tuhnutím LKG ve stadiu různé úrovně CE. Stručný popis podmínek a průběhu zkoušek, vyhodnocení výsledků. (Pouze výtah.) Možnosti stanovení meze únavy litiny s kuličkovým grafitem nedestruktivní zkušební metodou Possibility on Estimation of Fatique Limit Using Non-Destructive Testing Method in Spheroidal Graphite Cast Iron SHIRAKI, N. aj. Zkušební tyče vyrobené z masivního

264

ingotu byly podrobeny axiální zátěžové zkoušce na únavu. Aproximace diagramů S-N získaných při této zkoušce a meze únavy se vypočítaly podle normy (JSMK-SD-6-02). K detekci vad v tyčích se použil rentgen s vysokým rozlišením a CT. Shrnutí a vyhodnocení výsledků. (Pouze výtah.) Hodnocení únavy a optimalizace výrobního procesu tlustostěnných odlitků z LKG Fatigue Characterization and Optimization of the Production Proces of Heavy-section Ductile Iron Castings LUSUARDI, D. aj. Práce realizovaná ve firmě Fonderie Ariotti S.p.A., Itálie, je zaměřena na novou definici pravidel pro stanovení únavových vlastností tlustostěnných konstrukčních odlitků s výskytem vad. Jednalo se o konstrukční díly z LKG s dobou tuhnutí až 20 h. Z výsledků popsaných zkoušek vyplývá, že pro výrobu tlustostěnných litinových odlitků je vhodnější feritická LKG. Popis zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků. (Pouze výtah.) Únavové vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem zkoušené po mnohačetných cyklech namáhání Giga-cycle Fatigue Properties for Spheroidal Graphite Cast Iron NISHIKAWA, H. aj. Nedestruktivním zkoušením ultrazvukem se po více než 107 cyklech namáhání zkoušely únavové vlastnosti dvou LKG, a to FCD400 (feritická) a FCD800 (perlitická). Je uvedeno složení obou LKG, podmínky a průběh zkoušek. Shrnutí a vyhodnocení výsledků. (Pouze výtah.) Rozpustnost vodíku a dusíku v tekuté litině v průběhu tavení a odlévání Solubility of Hydrogen and Nitrogen in Liquid Cast Iron during Melting and Mold Filling DIOSZEGI, A.; ELFSBERG, J.; DIOSZEGI, Z. Zjišťovalo se, jak plnění formy ovlivňuje obsah vodíku a dusíku v litině při odlévání složitého automobilového odlitku. Popsány podmínky a průběh prací. (Pouze výtah.) Vliv přísad vanadu a kryogenického zpracování na vývoj karbidické izotermicky kalené litiny s kuličkovým grafitem Effect of Vanadium Addition and Cryogenic Treatment on the Development of Carbidic Austempered Ductile Iron PARTH SHUKLA, S.; CHAKRABARTY, I. Práce se zaměřuje na hodnocení účinku

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

přísad vanadu na vývoj karbidické ADI (CADI) s vynikající odolností vůči opotřebení. Dalšího zlepšení této odolnosti se dá docílit zpracováním velmi nízkými teplotami. Při zkouškách se návazně po izotermickém kalení použilo zpracování v lázni ze suchého ledu o teplotě −50 °C. Popis podmínek zkoušení, vyhodnocení výsledků. (Pouze výtah.) Vliv tahem vyvolané transformace martenzitu na obrobitelnost izotermicky kalené litiny (ADI) The Influence of Strain Induced Martensitic Transformation on Machinability of ADI NOFAL, A. aj. Pojednává se o obrobitelnosti různých jakostí ADI (4 jakosti), hodnocené z hlediska řezné síly při různé hloubce a rychlosti řezu. Zjišťoval se vliv parametrů obrábění na řezné síly a stanovil se vztah k martenzitické transformaci zbytkového austenitu vyvolané tahem při obrábění. (Pouze výtah.) Příspěvek k novým materiálovým normám litiny s kuličkovým grafitem a izotermicky kalených litin ADI A Contribution to New Material Standards for Ductile Irons and Austempered Ductile Irons ZANARDI, F. aj. Informace o navrhované nové materiálové normě všech jakostí litiny s kuličkovým grafitem a izotermicky kalených litin (GJS, ADI, IDI) a publikovaných výsledcích prací týkajících se jejich vlastností, které budou použity. Jedná se např. o klasickou mechaniku lomu a elasticko-plastické vlastnosti. Do návrhu je zahrnut i výpočet únavové pevnosti podle Kitagawaova diagramu. (Pouze výtah.) Chemické složení a řízení výrobního procesu vysoko legovaných grafitických litin Chemistry and Process Control in Production of High-Alloy Graphitic Irons LI, D.; SLOSS, C. Stručně shrnuty jakosti legovaných litin s vysokým obsahem uhlíku, jejich vlastnosti a oblast použití. Jedná se o feritické litiny s vysokým obsahem Si a Mo (označované jako SiMo litiny) a austenitické litiny s vysokým obsahem Ni (označované jako Ni-resist). Krátce se popisují novinky ve vývoji těchto materiálů – litina se smíšenou formou grafitu (kuličkový a červíkovitý grafit). Tato litina usnadňuje výrobu a zlepšuje ve srovnání s LKG a LČG mechanické vlastnosti materiálu. (Pouze výtah.)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport