{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

Sv a ř o v á n í t l a ko v ě l i t ý c h o d l i t k ů ze s l i t i ny h l i n í ku s k ř e m í ke m e l e k t r o n o v ý m s v a z ke m

inzerat.indd 1

www.svazslevaren.cz

svaz@ svazslevaren.cz tel.: +420 541 142 681 Testování odlitku víka bez drážek Technická 2, 616 00 Brno Pro zlepšení svařitelnosti byly navrženy Svaz sléváren České republiky

2 úpravy geometrie drážek. První varianta bylo drážku odlít mělčí a širší, ve druhé Bližší informace: variantě šlo o úplné odstranění drážky z povrchu víka (obr. 10). Už při prvotním testování série 10 ks se ukázalo, že širší a mělčí drážka provází větší problémy než dosavadní geometrie. SLÉVÁRENSKÁ SPOLEČNOST . ČESKÁ Dále se testovala pouze geometrie víka bez drážek v počtu ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . SŠT100 ks. Výrobní proces probíhal standardně jako u vík s drážTŘINEC-KANADA . SŠkou. Svařovací parametry se mírně upravily pro dosažení OSTRAVA . VŠB-TU stejného průvaru. Neshodnost svarů se při ověřování vhoda VOŠT BRNO . SPŠnosti geometrie zvýšila několikanásobně. Na základě těchto SPŠS OLOMOUC . zkoušek PRAHA se potvrdila vhodnost stávající geometrie drážky pro . ČVUT LIBEREC . TUsvařování.

Poznatky získané z testování: – chemické čištění povrchu odlitku a chemické složení taveniny (v rozmezí dané normy) nemá vliv na svařitelnost odlitků; – čištění povrchu odlitku ultrazvukem mírně zlepšilo svařitelnost a je dále objektem testování; – naplynění taveniny nemá výrazný vliv na svařitelnost do DI = 2 %; – rafinace taveniny v udržovací peci pod naběračkou snižuje neshodnost svařenců až o 20 %; – existuje spojitost mezi Drosstestem (čistota taveniny), navařováním metodou TIG a svařováním elektronovým paprskem, nicméně navařování TIG jako kontrola svařitelnosti není spolehlivá; – množství mazadla pístu a postřiku formy má významný vliv na svařitelnost. Množství je kontrolováno a udržováno na minimálních možných hodnotách; – stávající geometrie drážky víka je pro svařování vyhovující. 05.02.08 12:12:58 Testování vlivu jednotlivých faktorů na svařitelnost stále pokračuje. V současné době je procento dílů vyžadující opravu stabilizované, nicméně cílem je úplná eliminace nutnosti oprav. Připravuje se testování koncentrovaného postřiku v minimálním množství. L i t e ra t u ra

[1] HÁJEK, J.: Hliník a možnosti jeho svařování. Konstrukce: Odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství [online]. 2014, [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: http://www.konstrukce.cz/clanek/hlinik-a-moznosti-jeho-svarovani/ [2] KOLAŘÍK, L. a kol.: Elektronové svařování – perspektivní metoda pro speciální materiály. MM Průmyslové spektrum [online]. 2016, [cit. 2017-02-27]. Dostupné z: http://www. mmspektrum.com/clanek/elektronove-svarovani-perspektivni-metoda-pro-specialni-materialy.html [3] ZOBAČ, L.: Problémy při svařování, svařitelnost různých . VUT BRNO Z ávě r znalostí škol a profesních organizací: materiálů. Závady ve svarech [online]. Brno: Ústav přístrooborových jové techniky AV ČR, 2016 [cit. 2017-03-13]. Dostupné Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením Z dosavadních výsledků se do procesu výroby odlitků začleniz: http://ebt.isibrno.cz/cs/kniha/problemy-pri-svarovaniv kontextu s potřebami zemí EU la rafinace taveniny pod naběračkou. Rafinace probíhá každé -svaritelnost-ruznych-materialu 3 h s následným odběrem vzorků na chemický rozbor a vzor[4] Naše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oboru KOLÁŘ, V.: Svařitelnost hliníkových slitin [online]. Praha 6: ky pro zjištění indexu hustoty. Zaznamenávají se parametry Česká svářečská společnost ANB, 2015 [cit. 2017-03-13]. SPECIALISTA VE SLÉVÁRENSTVÍ . OBCHODNÍ lití, jejichž nastavení je udržováno konstantní. V případě odDostupné z: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=502 TECHNOLOG . SLÉVÁRENSKÝ chylky od daných hodnot je odlitek vyhodnocen jako neshodDĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ ný a je vyřazen. Množství postřiku a mazání pístu se kontroPředneseno na 7. Holečkově konferenci, 22.–23. 3. 2017, Orea MISTR . SLÉVÁRENSKÝ lují na nejnižší možné nastavení. hotel Devět skal, Sněžné-Milovy. TAVIČ

.

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

Víme o oboru téměř vše! Katalog sléváren a modeláren v České republice váš partner ve vzdělávání v českém, anglickém a německém jazyce Přehled výrobců odlitků ze slitin železných i neželezných kovů, tj. z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem, temperované litiny, ocelí, slitin hliníku, mědi, zinku a ostatních nekovových materiálů; výrobci modelů a forem, dodavatelé slévárenského zařízení a materiálu. Informace o výrobním programu sléváren, o kapacitách, druzích vyráběných slitin, technologiích výroby, strojním zařízení, kontrolních metodách, orientaci na výrobní odvětví atd. Cena: • katalog na CD: 400 Kč (včetně DPH) + poštovné • katalog na USB: 500 Kč (včetně DPH) + poštovné Bližší informace a objednávky: Dagmar Veselá, tel.: +420 541 142 681, svaz@svazslevaren.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

233

Z PRAXE

Testování vlivu množství mazadla pístu a postřiku formy Na základě zjištění vysokého obsahu uhlíku na povrchu svařence se testování zaměřilo na organické složky vstupující do procesu lití. Testování zkoušelo množství mazadla pístu a postřiku formy a jeho vliv na svařitelnost. Série odlitků se odebírala ve dvou režimech lití. První režim výrobního procesu probíhal při minimálním nastavením mazání pístu a postřiku formy, který ještě zaručuje plynulý proces výroby. Druhý režim výroby byl naopak při maximálním nastavení mazání a postřiku. Odebíraly se vzorky obou předem zmíněných odlitků. Odlitky prošly standardním procesem výroby. Svařování probíhalo ve 4 kombinacích odlitků (tab. VI), kde jsou varianty seřazeny od nejlepší k nejhorší (1–4). Je evidentní, že vliv množství mazadla pístu a postřiku formy není zanedbatelný. Množství se udržuje na minimální možné hodnotě a zvýšila se četnost kontroly mazání pístu a postřiku formy. Větší vliv na svařitelnost má podle výsledků odlitek víka výměníku. Už v předešlých testech se ukázalo víko výměníku jako problematičtější.

M . H u g o – V. B r y k s í

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport