{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 23

O p t i m a l i z a c e o d l é v á n í h l i n í ko v é h o o d l i t ku p r o a u to m o b i l o v ý p r ů m y s l p o m o c í s o f t w a r u M AG M A 5

Obr. 4. Okamžik otevření formy v čase 460 s od zahájení cyklu – původní varianta

Obr. 5. Rozložení chladicích okruhů ve formě pro nově navrhovanou technologii

Obr. 7. Analýza závislosti množství mikropórovitosti v odlitku na délce výrobního cyklu

Obr. 6. Analýza vlivu jednotlivých parametrů na požadované cíle

přítomny žádné nálitky, a tímto způsobem tedy materiál nelze uspořit. Vzhledem ke geometrii a velikosti odlitku nebylo technicky proveditelné ani zvýšení násobnosti formy. Pro doplnění – současná forma je dvojnásobná. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že zkrácení doby trvání výrobního cyklu se dosáhne změnou teplotní bilance formy a to díky využití chladicích okruhů ve formě. Chladicí okruhy zvýší odvod tepla z formy, čímž urychlí tuhnutí odlitku v dutině. Návrh rozmístění chladicích okruhů provedlo při vzájemné spolupráci technologické a konstrukční oddělení společnosti BENEŠ a LÁT, a. s. Pro dokreslení představy reálné formy v provoze slévárny slouží obr. 2. Úkolem optimalizace v simulačním softwaru MAGMA5 bylo zjistit, jaká průtočná množství chladicího média by bylo vhodné použít, aby se dosáhlo požadovaného zkrácení výrobního cyklu a současně aby byla stabilně zachována vnitřní zdravost odlitku. Postup při optimalizaci v softwaru MAGMA 5

Obr. 8. Spojnicový diagram popisující závislost jednotlivých cílů na technologických parametrech

Simulace a následná numerická optimalizace proběhla v softwaru MAGMA 5 s využitím modulu pro nízkotlaké lití. V prvním kroku byla provedena základní analýza původní technologie za účelem ověření používaných technologických parametrů v sériové výrobě a byla k dispozici vstupní data pro vyhodnocení

Obr. 10. Porovnání predikce ředin v odlitku u pů- vodní varianty (vlevo) a nové technologie (vpravo)

Obr. 9. Porovnání průběhu tuhnutí původní (vlevo) a nové technologie (vpravo)

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

227

Z PRAXE

Obr. 3. Okamžik vypnutí dotlaku v čase 360 s od zahájení cyklu – původní varianta

M . L u ň á k – D. J e l í n e k

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport