{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

STRUKTURÁLNÍ ODLITKY

M. Jelínek

Základní principy v ýroby strukturálních odlitků

Proces postřiku formy má výrazný vliv na výslednou svařitelnost a tvorbu puchýřů po tepelném zpracování. Je důležité dodržet tyto zásady: – dutina formy musí být suchá po dokončení postřiku; – čím méně postřiku je použito, tím lépe (vyžaduje však kvalitní teplotní poměry ve formě); – průměrná teplota povrchu formy je vyšší než u konvenčních dílů (cca z 200 na 300 °C); – je nutné používat jen schválené postřiky s nízkou hodnotou vyvíjení plynů. Značení dílů V současné době již existují požadavky zákazníků na sledovatelnost dílů v celém průběhu výroby, včetně možnosti zpětného dohledání procesních parametrů pro každý jednotlivý díl. To přináší požadavek na značení dílu hned po odlití. Pro značení jsou vhodné metody mikroúderu nebo laserové značení. Tepelné zpracování Tepelné zpracování strukturálních dílů se volí podle jejich použití. Jedná se o rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí, případně pouze o umělé stárnutí. Chlazení odlitku se provádí proudem vzduchu a je velmi důležité dodržet rychlost ochlazování pod teplotu 200 °C. Pro díly, u nichž je požadována vysoká tažnost a nižší pevnost, je aplikováno tepelné zpracování T7. Příklad tepelného zpracování T7 strukturálního dílu je znázorněno na obr. 4. U odlitků s požadavkem na vysokou pevnost se provádí tepelné zpracování T6. Vliv druhu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti pro materiál AlSi10MgMn je zřejmý z obr. 5. Broušení a rovnání odlitku Strukturální díly jsou spojovány svařováním, lepením a nýtováním. Na odlitku jsou velké kontaktní plochy, u kterých je nutno zaručit rozměrovou přesnost a kvalitu povrchu. Povrchové vady vzniklé opotřebením formy a případně puchýře jsou odstraňovány broušením. Broušení se provádí ručně nebo roboticky. Na rozměrovou přesnost odlitku mají vliv následující faktory: – rozměrové nepřesnosti formy; – deformace při vyjímání odlitku z formy; – deformace vlivem tepelného pnutí při tuhnutí/chladnutí odlitku; – deformace ostřihem; – deformace vlivem tepelného pnutí při tepelném zpracování; – deformace při nesprávné manipulaci. U dílů je prováděna 100% rozměrová kontrola, případné odchylky jsou korigovány ručním rovnáním. V ý r o b a d í l u ko n z o l y D a m p f e r b e i n v D G S D r u c kg u s s S y s t e m e, s . r. o.

Zástavba dílu do karoserie je patrná z obr. 7, kde je velmi podobná zástavba v karoserii A205. Díl je spojován lepením a nýtováním. Koncept formy je se středovým vtokem. Pro simulaci lití a tuhnutí odlitku je v DGS Druckguss Systeme, s. r. o., používán simulační software MAGMA 5.3, modul HPDC. Pro vyhodnocování výsledků simulace jsou vyhodnocována především kritéria Filling Temperature, Velocity, Air Entrapment, Actual Air Pressure a Tracer, pro tuhnutí je to kritérium Porosity a Fraction Liquid. Koncept formy pro simulaci je zachycen na obr. 8. Sled operací odpovídá obr. 1, není však prováděna žádná montáž ani povrchová úprava (povrchová úprava je později prováděna zákazníkem). Díl je vyroben z  materiálu AlSi10MnMg, tavení probíhá v šachtové peci, odplynění zařízením Impeller. Pro lití se používá licí stroj Bühler Carat B 160C, proces lití a ostřihu je v automatickém režimu. Tepelné zpracování dílu (T7) je prováděno v  průběžné peci s  ochlazováním proudem vzduchu po rozpouštěcím žíhání. Po tepelném zpracování je stanovena periodická kontrola mechanických vlastností, kdy jsou z odlitku vyřezávány vzorky a je na nich prováděna zkouška tahem a ohybem podle normy DB4918. Po tepelném zpracování se mohou objevit vady typu puchýřů, proto je důležitá vizuální kontrola na pracovišti brusírny a případná rychlá zpětná vazba na pracoviště slévárny. Případné problémy v  procesu lití, např. vakuum, ošetřování formy atd., se mohou projevit až po tepelném zpracování (puchýře). To přináší několikahodinové zpoždění, než je možné reagovat na zjištěný problém. Broušení dílů je ruční pomocí pneumatických brusek, ruční je i rovnání do požadovaných rozměrů. Obrábění probíhá na dvouvřetenovém obráběcím centru Syncromill C21-63 s automatickým zakládáním dílů. Po obrábění následuje balení do zákaznických obalů a expedice. Od zahájení výroby dílu konzoly tlumiče byly v DGS Druckguss Systeme, s. r. o., nashromážděny cenné zkušenosti, které byly využity nejen ke zlepšení efektivity stávající výroby, ale i k přípravě technologií pro další projekty strukturálních dílů. V současné době je již příprava výroby pro nové strukturální díly prováděna přímo v DGS Druckguss Systeme, s. r. o., i když samozřejmostí je spolupráce s  mateřskou společností DGS Druckguss-Systeme AG. Z ávě r Vysoké nároky na vlastnosti strukturálních dílů a jejich rozměrová složitost se promítá do nároků na proces výroby a kontroly. V  současné době jsou strukturální odlitky již sériově vyráběny a dá se předpokládat jejich rostoucí využití. Pro úspěšné zvládnutí jejich výroby je však třeba dodržovat některé specifické postupy a návyky, které nejsou běžné u výroby konvenčních odlitků. L i t e ra t u ra

Prvním strukturálním dílem vyráběným v DGS Druckguss Systeme, s. r. o., je uložení tlumiče pro platformu BR253 (obr. 6); zákazníkem je Daimler AG. Díl patří k produktové skupině PV.30, má tedy vysoké nároky na tažnost. Celý proces výroby a výsledné vlastnosti dílu musí odpovídat požadavkům normy DB4918. Příprava technologie výroby pro tento díl byla provedena v mateřské společnosti DGS Druckguss-Systeme AG.

224

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

[1] HARTLIEB, M.: Aluminium Alloys for Structural Die Casting. Die Casting Engineer, květen 2013. ISSN 0012 253X. [2] Bühler, Sructural Symposium 2013. Recenzentka l Peer-reviewer: Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport