{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 19

Základní principy v ýroby strukturálních odlitků

M. Jelínek

Separace formy Stejně jako u dávkování kovu je nutné i procesu nanášení separace věnovat větší pozornost než u konvenčních dílů.

Obr. 1. Typický sled operací při výrobě strukturálního dílu Fig. 1. Typical sequence of steps during structural parts manufacture

Obr. 2. Závislost mezi tažností a teplotou v licí komoře dle stu- die firmy Bühler [2] Fig. 2. Dependence between ductility and temperature in casting chamber according to the study of the Bühler company [2]

Obr. 4. Průběh tepelného zpracování T7 strukturálního dílu [2] Fig. 4. The course of heat treatment T7 of structural part [2]

Obr. 7. Zástavba uložení tlumiče v karoserii A205 Fig. 7. Position areas of shock absorber in the A205 body Obr. 3. Vztah mezi hodnotou dosaženého vakua, tažností a kvalitou povrchu [2] Fig. 3. Relation between achieved vacuum value, ductility and surface quality [2]

Obr. 5. Vliv tepelného zpracování a chemického složení na mechanické vlastnosti [2] Fig. 5. Influence of heat treatment and chemical composition on mechanical properties [2]

Obr. 6. Uložení tlumiče pro platformu BR253 vyráběnou v DGS Druckguss Systeme, s.r.o. Fig. 6. Position of shock absorber for BR253 platform manufactured in the DGS Druckguss Systeme, s.r.o., (Ltd.)

Obr. 8. Koncept formy pro simulaci Fig. 8. Mould concept for simulation

S l é vá re ns t v í . L X V . č e r v e n e c– s r p e n 2017 . 7– 8

223

STRUKTURÁLNÍ ODLITKY

Při dodávání maziva do komory před píst může dojít ke kontaminaci kovu mazivem a následné tvorbě puchýřů po tepelném zpracování, nevyhovujícím mechanickým vlastnostem a svařitelnosti. Z tohoto důvodu je vhodnější mazání za píst při zpětném pohybu pístu.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 7 8 2017  

Slevarenstvi 7 8 2017  

Profile for inasport