{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y l Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y l Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ

constrained shrinkage in the formation of porosity in castings), 2016, č. 7, s. 10–15. SAVINYKH, L. M.: Vakuový systém pro technologii lost foam (Vacuum system for lost foam casting technology), 2016, č. 7, s. 30–34. PRZEGLĄD O D LE W N I C T WA www.przegladodlewnictwa.pl

PACHOLE, Z.: Monitorování pracovních parametrů systému rekuperace spalin (Monitorowanie parametrów pracy systemu rekuperacji spalin), 2016, č. 9–10, s. 462–465. WRÓBEL, J.: Chromitové ostřivo a fu- ranová formovací směs (Piasek chromitowy a masa furanova), 2016, č. 9–10, s. 466–471. SZCZEPANIAK, K.: Výzkum vybraných fyzikálně-chemických vlastností materiálů pro metodu vytavitelných modelů (Investigations of selected physicochemical properties of pattern materials applied in the lost wax casting method), 2016, č. 11–12, s. 550–557. PIOTROWSKI, K.; BEDNARSZYK, P.: Vývoj inovační technologie řízeného odplynění formy a řízeného tuhnutí kovu (Development of the innovative technology of directional mould degassing and directional metal solidification), 2016, č. 11–12, s. 558–563. PACHOLE, Z.: Vliv deflace energie paliva na vzrůst spotřeby energie tepelného procesu (Influence of the fuel energy deflation on the energy consumption increase of the thermal process), 2016, č. 11–12, s. 570–573. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, infoslevarny@tiscali.cz, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

204

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals

Rozpustnost vodíku a dusíku v tekuté litině během tavení a plnění formy Solubility of hydrogen and nitrogen in liquid cast iron during melting and mould filling Diószegi, A.; Elfsberg, J.; Diószegi, Z. Jönköking University, Scania CV, Volvo Group, Sweden Vodík a dusík jsou dva významné prvky rozpustné v tekuté litině ovlivňující tvorbu plynů a staženinovou pórovitost. Poznatky z různých švédských sléváren litiny, které byly získány při rozdílných podmínkách výroby, ukazují, že obsah vodíku a dusíku v tekuté litině je pod hranicí rozpustnosti vodíku, respektive dusíku v pevném stavu. Kromě toho tekutá litina připravená pro LKG mívá nižší hladinu rozpuštěného H a N než tekutá litina pro LLG. Experimenty při odlévání forem však ukázaly, že při zvýšené rychlosti tekutého kovu přes vtokový systém dochází ke zvětšení obsahu vodíku a dusíku ve výsledné litině. Autoři v této práci sledovali, jak plnění formy ovlivňuje obsah H a N v tekuté litině při odlévání tvarově složitých automobilových odlitků. Formy byly vyráběny z bentonitové směsi na lince Künkel-Wagner, vnitřní jádra byla vyráběna z křemenné směsi s epoxidovým pojivem. Litina tavena v indukční peci a po natavení přelévána do pánví. Obsah vodíku v pánvi pro výrobu LLG a LKG byl v obou případech pod hodnotou rozpustnosti H v austenitu (4 ppm), po odlití se zvýšil obsah H od 22 do 116 % při lití LLG (1,8 ppm až 3,9 ppm) a od 26 do 153 % při lití LKG. Hlavním důvodem zvýšení vodíku v tavenině je její interakce s vlhkostí formovacího materiálu během plnění formy. Měřený obsah dusíku v pánvi již ukázal na průměrnou hodnotu N při výrobě LLG.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Po odlití LLG překročil obsah dusíku hranici rozpustnosti v austenitu (90 ppm) o 6 ppm. U produkce LKG zůstává obsah dusíku v hranicích 65 % rozpustnosti a zůstává bez podstatné změny během plnění formy. Nižší hladina vodíku a dusíku v roztavené litině je při produkci LKG dána tím, že vsázka zahrnuje vratný materiál a surové železo. Zvýšení vodíku je významné při plnění dutiny formy a závisí na typu tekuté litiny. Lokální segregace H a N může snadno překročit hodnotu rozpustnosti těchto prvků v austenitu, a tím splnit jedno z kritérií vzniku pórovitosti během tuhnutí odlitků. (Zkrácený překlad přednášky z Kongresu WFO 2016 v Nagoyi, Foundry Trade Journal, 2016, č. 10, s. 243–244.)

Lité struktury a tvorba stavu zpevnění v Hadfieldově oceli Mechanism of cast structure and stressed state forming in Hadfield steel Gorlenko, D.; Vdovin, K.; Feoksis- tov, N. Nosov Magnitogorsk State Technical University, Russia Přestože je tato ocel průmyslově používána již dosti dlouhou dobu, v posledních desetiletích značně přitahuje zájem výzkumníků mnoha zemí. Nejvíce výzkumných prací je zaměřeno na zlepšení mechanizmu deformace pomocí legování, snížení obsahu škodlivých nečistot a tepelného zpracování. Článek popisuje výzkum tvorby vzniku lité struktury v Hadfieldově oceli závisející na změnách rychlosti ochlazování odlitku v následujících dvou teplotních rozsazích: krystalizační teplotě (1200–1390 °C) a teplotě separace heterogenních fází (500–750°C). Chemické složení slitiny při zkouškách bylo ve hm. %: 1,2 C; 0,9 Si; 12,3 Mn; 0,024 S; 0,033 P; 0,8 Cr; 0,12 Ni a 0,06 Al. Změny rychlosti chladnutí při teplotě krystalizace od 1,1 do 25,0 °C · s−1 způsobují změnu průměru austenitických zrn od 266 do 131 μm.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport