{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 66

V ý t a hy p ř e d n á š e k ze 72. s v ě to v é h o s l é v á r e n s ké h o ko n g r e s u l L a d i s l a v To m e k

S L É VÁ R EN SK É KO N G R E S Y l S L É VÁ R EN SK É KO N F ER EN CE

předn. č. K 514/06, 2 str., 5 obr., lit. 3 Ke zjištění vad tlakových odlitků se použila počítačová tomografie. K tomuto účelu byla odlita řada zkušebních vzorků s různými vadami. Podrobily se tomografii i zkouškám mechanických vlastností. Výsledky tomografie byly vyhodnoceny statisticky. Statistická analýza se využila k posouzení vlivu dané vady na mechanické vlastnosti zkušebního vzorku (pouze výtah). Vliv nitridace a nitro-nauhličení na únavové vlastnosti litiny s kuličkovým grafitem Effect of nitriding and nitro-carburizing on the fatigue properties of ductile cast iron NOBUKI, T. aj. předn. č. K 514/08, 2 str., 3 obr., 1 tab., lit. 2 Vliv výše uvedeného zpracování na únavovou pevnost LKG legované V, Al-Cr a Al-V v krutu a ohybu se zkoušel na pěti druzích zkušebních tyčí. Jsou uvedeny podmínky zkoušek a popsán jejich průběh. Vyhodnoceny výsledky (pouze výtah). Optimální složení slitiny MgFeSi na bázi čistého lanthanu pro zpracování vysoce jakostní LKG v pánvi Optimal design of pure lanthanum based MgFeSi alloy for high performance ductile iron ladle treatment HANSEN, G. M.; ECOB, Ch.; ZHOU, J. předn. č. K 514/09, 2 str., 2 obr., lit. 12

Pojednává se o vlivu PVZ, speciálně lanthanu, na litinu. Výzkum byl zaměřen na zjištění optimálního obsahu La v litině, které má příznivé účinky na omezení staženin, zlepšení mikrostruktury a jeho potřeba je ve srovnání se všemi PVZ nižší. Shrnuty a vyhodnoceny výsledky prací (pouze výtah). Vliv obsahu Si na transformaci feritu na austenit během austenitizace litiny s kuličkovým grafitem Effect of Si Content on the Ferrite-to-Austenite Transformation during Austenitizing in spheroidal Graphite Cast Iron TOKUNAGA, T. aj. předn. č. K 514/010, 2 str., 2 obr., lit. 5 Ke zkouškám vlivu Si se použily LKG zpevněné popouštěním se dvěma různými obsahy Si, (2,3 – JIS-FCD400 a 3,8 – EN-GJS-500-14 v hmot. %). Kromě toho se za využití kinetické a termodynamické databáze proces austenitizace simuloval v programu DICTRA (pouze výtah). Nový metalurgický proces pro slévárnu LKG A new metallurgical process for the ductile iron foundry BERTHELET, E.; SANO, S.; HATANO, T. předn. č. K 514/011, 2 str., 5 obr., 2 tab., lit. 4 Popsána podstata nového procesu tavení (vyvinula firma Foseco) nazvaného Initek. Vyznačuje se vysokou výtěžností hořčíku – cca 90 %, a tím výrazně nižším přidávaným množstvím, nahrazením části Cu manganem a změnou složení vsázky. Snižuje se také tvorba karbidů, riziko staženin a nekovových vměstků. Takto vyrobená LKG má mimořádně dobré mechanické vlastnosti s větší feritizací a vysokou tažností (pouze výtah). Vliv licí teploty na mikrostrukturu litiny s kuličkovým grafitem Influence of pouring temperature on the microstructure in ductile cast ÅBERG, J.; HANSEN, G. M.; MAGNUSSON ÅBERG, L. předn. č. K 514/0-12, 2 str., 2 obr., lit. 15 Úvodem se pojednává o významu udržování nízké licí teploty a jeho důvodech. Chybí však kvantifikace vlivu na vzrůst hustoty kuliček grafitu, nodularity a feritu. Byl vypracován postup hodnocení, který příspěvek popisuje. Jsou také uvedeny podmínky a průběh zkoušek (pouze výtah).

Slévárenské konference Foundry conferences

63rd Annual Technical Conference & Expo Hyatt Regency Columbus, Columbus, Ohio 16.–19. 10. 2016 I n g . L a d i s l a v To m e k L A N I K , s . r. o ., B o s ko v i c e

V termínu 16.–19. 10. 2016 se pod organizačním vedením ICI (Investment Casting Institute – obdoba evropského EICF v Severní Americe) konala každoroční konference a výstava firem se zaměřením na lití na vytavitelný model. Hostitelským městem bylo město Columbus ve státě Ohio, konkrétně pak hotel Hyatt Regency Columbus. Celkově se konference a přidružené výstavy firem zúčastnilo 678 návštěvníků z 16 zemí světa. Mezi nejzajímavější přednášky, které zazněly na konferenci, patřily následující: Předn. č. 2 – Trends and Technologies for a Better Shell, MK Technology Předn. č. 3 – Cristobalite Formation in Investment Casting Shells, Nalco Water Předn. č. 4 – Process Improvement in the Wax Room with SOLUCORE Plus J23 Soluble Core Wax, Remet Předn. č. 5 – Developments in the Manufacture of Large Complex Structural Titanium Castings, Casting Technology International Předn. č. 8 – A Comparison of 3D Printing Technologies Used to Make Investment Casting Patterns, Mueller Additive Manufacturing Solutions Předn. č. 13 – Recent Developments in Ceramic Raw Material Used for Producing Shell Moulds, CARRD a IMERYS Letošní konference se bude konat 15.–18. 10. v Covingtonu, Kentucky, USA. V případě zájmu je sborník přednášek k dipozici u Ing. Tomka, ladislav.tomek@lanik.eu.

196

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport