{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 54

F r a nt i š e k U r b á n e k

Z P R ÁV Y ČSS

ČSVTS plně odpovídala rozpočtu a položka Členské příspěvky byla mírně vyšší, než plánoval rozpočet. Ve výdajové části je oproti rozpočtu úspora ve výši Kč 300 072,41. VV ČSS se s výsledky hospodaření ČSS v roce 2016 seznámil a bez připomínek doporučil předložit je valné hromadě ke schválení. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil valné hromadě návrh rozpočtu na rok 2017. Ten vychází ze skutečností v roce 2016 s přihlédnutím k plánu odborných akcí pro rok 2017. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. Příjmové i výdajové položky ve své sumě dosahují stejnou výši Kč 2 200 200. VV ČSS se s návrhem rozpočtu na rok 2017 seznámil a doporučil předložit ho valné hromadě ke schválení. Zprávu dozorčí rady přednesl tajemník ČSS Mgr. Urbánek v zastoupení předse-

Předseda dozorčí rady ČSS Ing. Zdeněk Ondráček (vlevo stojící)

dy dozorčí rady Ing. Ondráčka, který byl zaměstnán jako předseda volební komise. Dozorčí rada pracovala ve složení: Ing. Hirsch, Ing. Ondráček a Ing. Střítecký. Při každém jednání byl přítomen tajemník Mgr. Urbánek. V roce 2016 se dozorčí rada sešla celkem třikrát, a to v měsících únoru, červnu a září. Dozorčí rada řešila následující témata: a) inventura majetku včetně převodu majetku z ČSVTS Praha; b) hospodářské výsledky roku 2015 a průběh hospodaření 2016; c) kontrola usnesení valné hromady ČSS; d) realizace legislativy zapsaného spolku; e) příprava návrhu interní směrnice pro poskytování finanční podpory studentům středních a vysokých škol i odborným komisím, oblastním organizacím a pobočným spolkům. Ze všech jednání dozorčí rady byly pořízeny zápisy, které jsou uloženy na sekretariátu ČSS. Dozorčí rada hodnotí celkovou činnost ČSS za období od poslední valné hromady jako úspěšnou.

184

Dozorčí rada doporučila delegátům valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS za uplynulé volební období a zprávu o hospodaření za rok 2016 včetně návrhu rozpočtu na rok 2017. V diskuzi vystoupili: – Doc. Lichý, předseda OK pro neželezné kovy, informoval o nedávno uspořádané 7. Holečkově konferenci, která se uskutečnila ve dnech 22.–23. 3. 2017 v hotelu Devět skal v Milovech za účasti téměř 90 účastníků. OK se také podílí na přípravě příručky o klasifikaci a identifikaci vad odlitků ze slitin neželezných kovů. – Ing. Lána, předseda OV východočeského regionu, informoval delegáty valné hromady o jeho práci a plánovaných odborných akcích. OV připravuje v roce 2017 již 25. seminář Ekologie a slévárenství a současně propojuje

Předseda nové OK při ČSS pro informatiku a automatizaci doc. Špička z VŠB – TU Ostrava

aktivity OK pro životní prostředí a OV. Seminář se uskutečnil 18. 5. 2017 v Hradci Králové. OV organizuje tematické zájezdy a výjezdní zasedání. – Doc. Mores, předseda OK LKG, informoval valnou hromadu ČSS o aktivitách této OK. Ta se pravidelně schází 2× ročně na ČVUT Praha za významné podpory TU Liberec. Poslední zasedání OK LKG bylo v prosinci 2016 a zpráva o jeho průběhu byla publikována v časopise Slévárenství č. 3–4/2017 v rubrice Zprávy ČSS. Další, 75. zasedání OK LKG proběhlo 31. 5. 2017 opět na ČVUT Praha. – Ing. Pazderka, předseda OK pro formovací materiály, informoval o aktivitách tohoto kolektivu. 166. zasedání se uskutečnilo 25.–26. 10. 2016 ve firmě Sklopísek Střeleč, a. s. OK má 52 členů. Další zasedání proběhlo 25.–26. 4. 2017 ve firmě BRANO, a. s., Hradec nad Moravicí. Ing. Pazderka také informoval o programu jednotlivých zasedání.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

– Ing. Balcar, předseda OK pro tavení oceli na odlitky, vystoupil s informací o činnosti této OK a jejích pravidelných kvartálních zasedáních. Každý lichý rok OK pořádá Celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem a každý sudý rok pořádá konferenci na téma Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. Kromě toho tato OK zajišťuje odborný program sekce Metalurgie oceli na odlitky a ingoty na Slévárenských dnech®. – Doc. Lichý jako předseda pobočného spolku ČSS při VŠB – TU Ostrava informoval valnou hromadu o činnosti této organizace. V roce 2016 pobočný spolek uspořádal odborný kurz zaměřený na vady odlitků. Pobočný spolek ČSS při VŠB – TU Ostrava je také spolupořadatelem mezinárodní

konference Spolupráce, jejíž XXIII. ročník proběhne v 16. týdnu 2017 v Polsku a v příštím roce v ČR. – Doc. Kafka, předseda OK ekonomické, informoval přítomné delegáty valné hromady o ukončení Projektu XVII na téma Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (VI. etapa). Projekt byl završen XVI. ekonomickým seminářem, který se uskutečnil dne 7. 3. 2017 v Třinci a Dolní Lomné. Předseda OK ekonomické na tuto akci pozval studenty VŠB – TU Ostrava, kterým nabídnul účast bez vložného. Tuto možnost však nikdo z nich nevyužil. OK ekonomická v této činnosti pokračuje Projektem XVIII. V září 2017 OK připravuje zasedání ve firmě Motor Jikov slévárna, a. s., v Českých Budějovicích za účasti Ing. Sobíška z UniCredit Bank. – Doc. Špička z VŠB – TU Ostrava vystoupil s informací o záměru ustanovit při ČSS novou OK zaměřenou na informatiku a automatizaci. Účelem

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport