{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

Josef Hlavinka l Lucie Životská

„Svaz chce hájit pozici českého slévárenství v globálním konkurenčním prostředí a prosazovat opatření proti deformacím tržních mechanizmů, poškozujících šance slévárenských podnikatelských aktivit. Svaz reaguje na změny, které přináší 4. průmyslová revoluce, často označovaná jako Průmysl 4.0. Naším společným cílem je zabezpečení progresivního růstu oboru, zabezpečení jeho propagace a šíření nových trendů, které Průmysl 4.0 přináší.“ Pro uplatňování svého poslání svaz definuje jako hlavní oblasti svého působení: – ekonomika oboru, – zaměstnavatelské vztahy, pracovní síla, – ekologie, – prezentace oboru, benchmarking a zahraniční vztahy, – společenské aktivity. Valná hromada na svém jednání tento program dále rozvedla a následně schválila. Pevně věříme, že naplnění těchto cílů bude tou správnou cestou k udržení a rozvoji slévárenského cechu v České republice.

Uživatelské setkání MECAS ESI M g r. L u c i e Život s ká marketing coordinator foto MECAS ESI

Ve dnech 25.–26. dubna pořádala společnost MECAS ESI Uživatelské setkání pro své zákazníky z oblasti lití kovů. Uživatelské setkání se již tradičně pojilo s vydáním nové verze programu ProCAST.

První den setkání – před prohlídkou punkevních jeskyní

Kromě obvyklého představení novinek, souvisejících s možnostmi využití programu ProCAST a jeho snadnějšího používání, se zákazníci firmy Mecas ESI měli možnost seznámit i s trendy a směry, kterými se simulace a její využití v rámci čtvrté průmyslové revoluce bude ubírat. Byl představen koncept tzv. virtuálního dvojčete, kdy je možné díky propojení simulace a dalších virtuálních nástrojů sledovat a optimalizovat chod daného funkčního celku, stroje či strojní sestavy bez nutnosti využití reálného prototypu. Společnost ESI Group, mateřská společnost české pobočky Mecas ESI, se s tímto konceptem řadí mezi světové lídry v problematice Průmyslu 4.0. Oficiální část programu, která zahrnovala přednášky na výše zmíněná témata, živou demonstraci softwaru a diskuzi, předcházela méně oficiální, ovšem o to příjemnější část s prohlídkou punkevních jeskyní a večerním posezením. Letos poprvé byl našim uživatelům představen dvoudenní formát Uživatelského setkání a z bezprostředních reakcí můžeme soudit, že byl přijat velmi kladně. Budeme se tedy těšit na další ročník tohoto setkání, které, jak pevně doufáme, také proběhne v tak přátelské atmosféře. Informovat Vás o něm budeme i prostřednictvím našich stránek www. esi-group.com.

Setkání pracovní skupiny Com 2 CAEF Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR foto Josef Hlavinka

Dne 4. května t.r. proběhlo ve Vídni setkání pracovní skupiny CAEF Com 2, která řeší problematiku životního prostředí ve slévárnách (obr. 1 a 2). Jednání se uskutečnilo na pozvání rakouského svazu sléváren. Do Vídně přijeli zástupci Německa, Francie, Itálie, Portugalska, Španělska, Švédska, Norska, Belgie, Maďarska a také České republiky. Ekologická nařízení, která musí splňovat každý provozovatel slévárny, nejsou

Obr. 1. Setkání pracovní skupiny pro životní prostředí CAEF ve Vídni

Účastníci setkání vstřebávající novinky z MECAS ESI

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

181

Z P R ÁV Y SS ČR

Informace z členské základny

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport