{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

Josef Hlavinka

Zprávy Svazu sléváren České republiky

Volební valná hromada SSČR

News from the Association of Foundries of the Czech Republic

v ýkonný ředitel SSČR

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c

Z P R ÁV Y SS ČR

G i e s s e re i ve r b a n d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V y so č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Ing. Josef Hlavinka foto redakce

Dne 12. dubna se v Technickém muzeu v Brně konala volební valná hromada Svazu sléváren ČR (obr. 1–3), na níž proběhly volby do orgánů svazu na období let 2017 až 2021. Jednání se řídilo programem, který obdrželi všichni členové v řádném termínu. Rekapituloval se nejen rok 2016, ale také celé, dnes již minulé volební období. Valná hromada byla dle počtu zástupců usnášeníschopná. Nic tedy nebránilo volbě nového představenstva a dozorčí rady, tak jak bylo navrženo. Největší počet hlasů obdržel Ing. Zdeněk Vladár, zástupce společnosti Slévárny Třinec, a. s., a právem byl tedy zvolen i prezidentem našeho svazu. Z představenstva byli dále zvoleni dva viceprezidenti. Jmenný seznam členů představenstva a dozorčí rady uvádí tab. I. Všem členům gratulujeme. Stav a situace našeho oboru není v dnešní společnosti chápán příliš pozitivně a s nadšením, jako tomu bylo v době první a druhé průmyslové revoluce, přestože je a vždy bude základním kamenem navazujících oborů. Nyní se nacházíme v období takzvané 4. průmyslové revoluce. Naši činnost je třeba této době přizpůsobit, jak dokumentuje Programové prohlášení svazu na období 2017–2021, které mimo jiné uvádí:

Obr. 1. Ing. Zdeněk Vladár při zahájení valné hromady SSČR

Obr. 2. Účastníci zasedání valné hromady

Obr. 3. Ing. Štěpán Černaj, Respect Group, a speciální nabídka pojištění industriálních rizik

Tab. I. Nově zvolené orgány SSČR na období 2017–2021 Výkonný výbor

jméno

organizace

prezident

Ing. Zdeněk Vladár

Slévárny Třinec, a. s.

viceprezident

Ing. František Kristoň

RGU CZ, s. r. o., Brno

viceprezident

Ing. Josef Valenta, Ph.D.

ALW INDUSTRY, s. r. o., Olomouc

výkonný ředitel

Ing. Josef Hlavinka

Svaz sléváren ČR, Brno

Členové představenstva

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

180

Jeans Wolfgang Heunisch

Slévárna HEUNISCH, s. r. o., Brno

Ing. Miroslav Holčák

Unex slévárna, s. r. o., Uničov

Ing. Josef Lát

Beneš a Lát, a. s.

Ing. David Matoušek

ŽELEZÁRNY ŠTĚPÁNOV, s. r. o.

Ing. Stanislav Sklenář

ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou

Ing. Eugeniusz Szturc

ZPS-SLÉVÁRNA, a. s., Zlín

Ing. Jan Šlajs

Metos, v. o. s ., Chrudim

Dozorčí rada předseda DR

Ing. Václav Krňávek

Siemens, s. r. o., Mohelnice

Richard Jírek

Modelárna Nemošice, s. r. o.

Ing. Miroslav Pavlas

KOVOLIS HEDVIKOV, a. s.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport