{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Odborné články jsou posuzovány jedním recenzentem. Recenzní posudky jsou uloženy v redakci v elektronické podobě. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. § 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. Vydávání časopisu se řídí zásadami publikační etiky. SDO.

časopis pro slévárenský průmysl foundry industry journal

®

ISSN 0037-6825

r o č n í k L X V . 2 0 17 . č í s l o 5 – 6

Číslo povolení Ministerstva kultury ČR – registrační značka – MK ČR E 4361 Vydavatel l Publisher © Svaz sléváren České republiky IČ 44990863

obsah

tematické zaměření: přesné lití | topic: investment casting o d b o r ný g a ra nt | e x p e r t g u a ra nt e e | p r o f. I n g . M i l a n H o rá č e k , CS c .

Redakce l Editorial office Technická 2896/2, CZ 616 00 Brno tel.: +420 541 142 665 slevarenstvi@svazslevaren.cz www.slevarenstvi.svazslevaren.cz Předplatné l Subscription Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. ČR právnické osoby – 1 ks: 130 Kč; rok: 6 × 130 Kč + DPH + poštovné + balné. ČR fyzické osoby – 1 ks: 80 Kč; rok: 6 × 80 Kč + DPH + poštovné + balné. SR: Objednávky přijímá SUWECO, spol. s r. o., tel.: +420 242 459 202–3, www.suweco.cz. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Subscription fee in Europe: 80 EUR (incl. postage), other countries: 140 USD or 90 EUR (incl. postage). Vychází 6krát ročně l 6 issues a year Číslo 5–6/2017 vyšlo 27. 6. 2017 Sazba l Typeset by Ludmila Rybková Tisk l Printing house Reprocentrum, a. s., Blansko www.reprocentrum.cz

PŘESNÉ LITÍ

Investment casting

137

W I L L I A M S , R .; H I R S T, R .

Přehled světové produkce odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu

World investment casting market overview

140

Ň U K S A , P.; J O CH , A .; VOJ T ĚCH , J .; P O D H O R N Á , B .; A N D R Š OVÁ , I .; Z Ý K A , J .

Využití kobaltových superslitin pro rozměrné přesně lité odlitky typu „Spiner“ – rozvlákňovací disk

The use of cobalt superalloys for large-sized investment castings of a „Spinner“spinning disk type

145

B R Ů N A , M .; B O L I B R U CH OVÁ , D.; PA S T I R Č Á K , R .

Úprava vtokovej sústavy pre odliatok klapky turbínového motora za účelom zlepšenia vnútornej kvality

Treatment of the gating system for the casting of a turbine engine flap in order to improve internal quality

149

R OY, S .; M A I T Y, U. K .; P R A M A N I CK , A . K .; DAT TA , P. K .

Kinetics of liquid metal flow in gating design of investment casting production

Z PRAXE

Articles oriented to practice

156

S E D L ÁČEK , J .; V I N T ER , V.; L Á N Í K , B .; TO M EK , L .

Kontrola a testování keramických jader

Do sazby 9. 5. 2017, do tisku 12. 6. 2017. Náklad 450 ks Inzerci vyřizuje redakce

LITERÁRNÍ PŘEHLEDY

Literary overviews

vedoucí redaktorka l editor-in-chief Mgr. Milada Písaříková

160

Přesné lití ve slévárenských časopisech a sbornících

Investment casting in foundry journals and proceedings

redakční a jazyková spolupráce editorial and language collaboration Edita Bělehradová Mgr. Helena Šebestová Mgr. František Urbánek redakční rada l advisory board prof. Ing. Dana Bolibruchová, Ph.D. Ing. Jan Čech, Ph.D. Ing. Martin Dulava, Ph.D. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. Richard Jírek Ing. Václav Kaňa, Ph.D. Ing. Radovan Koplík, CSc. doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Radan Potácel doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. Ing. Jan Šlajs Ing. Ladislav Tomek doc. Ing. Iveta Vasková, Ph.D. Ing. Zdeněk Vladár (předseda)

Sestava/stromeček – licí nálevka, rozváděcí kanály, výfuky, rozvlákňovací disk (s. 143)

Rozvlákňovací disk po celkovém obrobení – (s. 143) a vyvážení

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport