{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

A S K Ch e m i c a l s C ze c h, s . r. o.

Významná česká slévárna převedla svoji výrobu cold boxových jader na systém ECOCURE BLUE Ing. Pavel Hesoun technický ředitel slévárny KASI

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Ing. Zdeněk Šmarda A S K Ch e m i c a l s C z e c h , s . r. o .

Společnost KASI, spol. s r. o., založená v roce 1992, dnes patří k nejvýznamnějším dodavatelům kanalizačních odlitků pro stavby nových silnic v České republice. Tato společnost otevřela před pěti lety jednu z nejmodernějších sléváren na výrobu litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem v Novém Bydžově, a tím nastartovala obchod s odlitky bez závislosti na dodavatelích z Číny nebo Indie. S touto zpětnou integrací vlastní výroby do hodnotového řetězce podniku a stavbou automatizované slévárny si připravila cestu pro obchod v rámci celé Evropy. V současné době je společnost výrobcem kanalizačních systémů nejen pro okolní státy, ale také pro jihovýchodní a východní evropské země. Klíčem úspěchu firmy KASI je kvalita. Slévárna, která je certifikována podle ISO 9001-2009, se vyznačuje důrazem na kvalitu během celého výrobního procesu a pečlivou kontrolou jednotlivých odlitků. Jako moderní společnost samozřejmě klade také vysoké nároky na ochranu svých pracovníků a životního prostředí. Při používání organických pojiv dochází k tvorbě emisí, které mohou být škodlivé pro pracovníky a životní prostředí. Během výroby jader se odpařují některá rozpouštědla, uvolňují se prchavé komponenty,

jako aminy a zbytkové monomery, obsažené v díle 1 cold boxového pojiva. V některých případech toto zahrnuje prchavé organické sloučeniny (VOCs), které mohou být taktéž vysoce aromatické (obr. 1). Snaha o změnu konvenčního cold boxového systému ve slévárně Nový Bydžov vedla společnost KASI k rozhodnutí realizovat komplexní provozní test s novou technologickou platformou – pojivovým systémem ECOCURE BLUE od společnosti ASK Chemicals. Nová cold boxová technologie ECOCURE BLUE je založena na fenolické pryskyřici, ve které je koncentrace látek ovlivňujících klasifikaci výrazně podkročena, nebo kde jsou takové látky zcela odstraněny. Označení symboly nebezpečnosti proto není nutné. Látky a jejich koncentrace, které ovlivňují klasifikaci a tedy etiketu směsi, jsou uvedeny v oddíle 3 bezpečnostního listu plně v souladu s nařízením Evropské unie CLP. ECOCURE BLUE neobsahuje žádné látky, které by musely být deklarovány z důvodu jejich NPK (s výjimkou DBE v Německu) nebo které by převyšovaly expoziční limity pro nebezpečné látky (obr. 2). Pouze díl 2 cold boxového pojiva je ještě postaven na izokyanátu, který musí být deklarován. Produkty založené na platformě „ECOCURE BLUE“ kombinují výhody cold boxových pojiv s označením „ECOCURE High-Efficiency“, které jsou dnes už dostatečně známy na trhu, s přednostmi této nové technologie, a tak dávají slévárně možnost optimalizovat množství emisí během celé výroby odlitků a zvýšit jejich přidanou hodnotu. Slévárna KASI byla pozitivně překvapena extrémně nízkou hodnotou zápachu vznikající po odlití forem s jádry vyrobenými za použití systému ECOCURE Blue. Nepříjemný zápach z běžných jader po jejich zalití kovem – to byl také hlavní důvod, proč slévárna KASI zahájila celý proces testování. Nová jádra byla zakládána do horizontální formovací linky slévárny v Novém Bydžově (obr. 3). Pracovníci jednotlivých směn měli možnost vyjádřit se

Obr. 1. Emise během lití, chladnutí a vytloukání

168

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

k intenzitě zápachu u forem s novými jádry během lití a následně při odstavení odlitých forem na chladicích tratích. Během zkušební periody se systémem ECOCURE BLUE HE se všichni zapojení pracovníci (kolem 20) shodli, že „žádný zápach“ necítí. Při testu tohoto nového systému se pro srovnání zachovalo stejné množství dávkovaní složky 1 a 2. Výsledek ukázal, že tento systém nemá nikterak horší reaktivitu, kvalitu a pevnost jader

Obr. 2. ECOCURE BLUE neobsahuje žádné látky nebo jejich koncentrace předmětné pro požadavek klasifikace a značení dílu 1 pojivového systému

Obr. 3. Horizontální formovací linky ve slévárně v Novém Bydžově

v porovnání s nejlepšími pojivovými systémy na trhu a zachovává výslednou kvalitu odlitků. Pracovníky slévárny navíc překvapila redukce aminu až o 50 %, což rovněž přineslo významnou změnu při výrobě jader během zkušebního testování. „Jsme velice potěšeni z výsledku tohoto testu. ECOCURE BLUE splnilo naše očekávání jak po stránce technických parametrů, tak i po stránce týkající se životního a pracovního prostředí,“ řekl technický ředitel slévárny KASI Ing. Pavel Hesoun. „Velmi nás také překvapilo razantní snížení dávkování aminu, které významně zlepšilo pracovní prostředí zaměstnanců na jádrařských strojích.“ Slévárna KASI bude následně ještě zkoušet snižování dávkování obou hlavních složek. Důvod je ten, že tato nová zkušební jádra byla vyrobena za stejného množství i poměru těchto složek jako u původního pojiva a přitom vykazovala vyšší pevnost. V současné době se v této slévárně již všechna jádra vyrábějí pouze systémem ECOCURE BLUE.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport