{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 33

Literární přehledy

Přesné lití do keramické formy – vysoce efektivní postup výroby složitých forem Točnoje liťje v keramičeskuju formu – vysokoeffektivnyj sposob izgotovlenija otlivok složnoj formy UVAROV, B. I. aj. Liťje i Metallurgija, 84, 2016, č. 4, s. 23–27, 2 obr., 4 rovnice, lit. 1 Jsou ukázány přednosti a nedostatky přesného lití do keramických skořepinových forem. Dále se pojednává o zdokonaleném postupu přesného lití pro výrobu složitých odlitků a jeho perspektivách. Jako příklad možností využití je uvedeno 20 oblastí. Zdůrazňuje se, že výčet není zdaleka vyčerpávající. Digitální technologie řízení a její aplikace ve výrobě přesných odlitků Digital management technology and its application to investment casting enterprises JI, X., ZHOU, J., DENG, W. China Foundry, 13, 2016, č. 5, s. 301–309, 13 obr., 1 tab., lit. 16 Na příkladě slévárny přesných odlitků je podrobně popsán systém digitálního řízení výroby. Jsou shrnuty předpoklady na zavedení a jeho přínosy pro výrobu. Vývoj výrobního procesu turbínových kol s téměř konečnými rozměry ze slitiny TiAl postupem přesného lití Prozessentwicklung für Near Net Shape-TiAl-Turbinenräder im Feingießverfahren GUSSFELD, A., MICHELS, H. Giesserei, 104, 2017, č. 1, s. 38–45, 10 obr., 2 tab., lit. 17 Jsou předloženy výsledky výzkumného projektu zaměřeného na výše uvedenou problematiku. S perspektivou sériové výroby bylo doposud ve stabilním procesním okně vyrobeno více než 2500 turbínových kol odpovídajících specifikaci. Základem je kromě nezbytného know-how upravená technologie zařízení a nástrojů a využití optimalizace podporované simulací. Popsány podmínky a průběh prací, vyhodnocení výsledků.

Odlévání na spalitelný model s krystalizací kovu pod tlakem Liťje po gazificirujemym modeljam s kristallizacijej metalla pod tlakom DOROŠENKO, V. S. Litejnoje Proizvodstvo, 2016, č. 1, s. 25–28, 4 obr., lit. 6 Přehled postupů lití na spalitelné modely využívajícího řízeného tlaku na taveninu nebo povrch odlitku ve formě, např. postup Castyral. Je popsán průběh procesu odlévání a používané zařízení. Vzájemné působení sypké formovací směsi s vodním sklem a modelem při jeho vyplavování Vzaimodejstvie bezopočnoj formy iz sypučej židkostekoľnoj smesi s modeľnym sostavom pri vytopke modeli MALJAROV, A. I., SOLOCHENKO, V. V. Litejnoje Proizvodstvo, 2016, č. 1, s. 29–31, 5 obr., lit. 4 Článek navazuje na předchozí příspěvek (Litejn. Proizv., 2014, č. 2, s. 21) popisující výrobu forem pro patentovaný postup přesného lití na vytavitelný model. Uvádí výsledky experimentální studie s podporou počítače, při které se zjišťovala minimální tloušťka stěny formy, tlak modelové soustavy během vytavování, a další parametry. Některé otázky technologie odlévání oceli na spalitelné modely Nekotoryje voprosy technologii liťja stali po gazificirujemym modeljam MOROZOV, V. A. Litejnoje Proizvodstvo, 2016, č. 1, s. 32–35, 5 obr. Pojednává se o základních principech vakuového lití oceli na polystyrenové modely: dimenzování kanálů odvádějících plyny, nauhličování ocelových odlitků a dispoziční uspořádání polystyrenových modelů. Kontejnery pro lití na polystyrenové modely Kontejnery dlja liťja po gazificirujemym modeljam MOROZOV, V. A. Litejnoje Proizvodstvo, 2016, č. 2, s. 27–29, 3 obr. Jsou uvedeny hlavní zásady výběru dispozičního uspořádání vakuových filtrů v kontejnerech pro lití na polystyrenové modely a specifika konstrukce dvou a trojproudých kontejnerů. Rozpustnost korundu v koncentrovaném roztoku hydroxidu sodného Corundum dissolution in concentrated sodium hydroxide-solution WU, Y. aj.

China Foundry, 13, 2016, č. 6, s. 422–426, 6 obr., 12 rovnic, lit. 18 Zjišťoval se vliv teploty a počáteční koncentrace roztoku hydroxidu sodného na rozpustnost hlinitanu alfa (korundu). Výsledky ukazují, že rychlost rozpouštění stoupá s rostoucí reakční teplotou a koncentrací roztoku. Zvláště výrazný vliv na rychlost rozpouštění hlinitanu alfa má počáteční koncentrace roztoku hydroxidu sodného. Aktivační energie se snižuje s rostoucí počáteční koncentrací roztoku hydroxidu sodného. Cílem prací bylo posoudit, zda je korund vhodný na výrobu jader pro duté, přesně lité odlitky pro letecké turbomotory. Vývoj houbovitých struktur s otevřenými póry a parametrů přesného lití na výrobu vstřebatelných hořčíkových implantátů kostí Entwicklung offenporiger Schwammstrukturen und der Parameter des Feingussverfahrens zur Herstellung resorbierbarer Knochenimplantate aus Magnesium JULMI, S. Giesserei, Special, 103, 2016, č. 1, s. 114–115, 1 obr. Stručný popis výzkumného projektu Institutu nauky o materiálu Leibnizovy univerzity Hannover a spolupracujících organizací zaměřeného na výrobu vstřebatelných implantátů z hořčíkového houbovitého materiálu s otevřenými póry, které se odlévají postupem přesného lití. Shrnuty dosavadní výsledky (uveden kontakt pro případné další informace). Žáruvzdorné slitiny nové generace a modelové směsi pro lití na vyplavitelný model Žaropročnyje splavy novogo pokolenija i modeľnyje kompozicii dlja liťja po vyplavljajemym modeljamm OSPENNIKOVA, O. G. Litejnoje Proizvodstvo, 2016, č. 3, s. 17–20, 1 obr., lit. 7 Pojednává se o komplexním přístupu k vývoji žáruvzdorných slitin nové generace a o tom, co zahrnuje. Dále se pak analyzují tendence vývoje lití na vyplavitelný model. Formulace základních principů pro přípravu modelových směsí nové generace pro tento postup odlévání vychází z výsledků uvedené analýzy.

Uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku SSČR, infoslevarny@tiscali.cz.

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

163

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

ZOU, W. aj. China Foundry, 13, 2016, č. 4, s. 248–255, 11 obr., lit. 16 U odlitků z výše uvedené litiny odlévaných postupem lost foam se zjišťovaly účinky frekvence vibrací v průběhu tuhnutí na jejich mikrostrukturu a otěruvzdornost, a to jak v litém stavu, tak po tepelném zpracování (kalení, popouštění). Popis podmínek a průběhu zkoušek, vyhodnocení výsledků.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport