{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

Literární přehledy

Literární přehledy

L I T ER Á R N Í PŘ EH L EDY

Literary overviews

Přesné lití ve slévárensk ých časopisech a sbornících

Analýza geometrických rozměrů přesně odlévané lopatky leteckého turbínového motoru založená na datech digitálního měření Geometric analysis of investment casting turbine blades based on digital measurement data YUNYONG, Ch. aj. China Foundry, 11, 2014, č. 1, s. 20–27, 11 obr., 2 tab., 7 rovnic, lit. 17 Předložena analýza geometrie přesného odlitku lopatky turbíny založená na vícezdrojovém digitálním měření. Zkoumaly se její klíčové postupy, jako je sběr naměřených dat, spolehlivé uspořádání modelu lopatky, rychlý výpočet a vizualizace odchylky od geometrického tvaru. Popis pracovních a zkušebních postupů. Proveditelnost přesného odlití vysokofrekvenčního zásuvného pouzdra s integrovaným absorpčním prvkem z karbidu křemíku (SiC) Feasibility of investment cast RF (Radiofrequency) load housing with integral silicon carbide (SiC) absorber element KOTSAGIS, D. International Journal of Metalcasting, 8, 2014, č. 1, s. 63–66, 11 obr., lit. 5 Cílem experimentu bylo vyrobit přesný odlitek ze slitiny A356 schopný pojmout jako integrální část absorpční prvek z SiC. Uvedeny výhody materiálu, které ho činí vhodným pro výrobu odlitků používaných v satelitech. Podmínkou bylo, aby při odlévání nebyl poškozen prvek SiC, který je extrémně křehký. Středem pozornosti byl proto proces tuhnutí a vytloukání odlitku. Popis podmínek a průběhu experimentu. (Studentská práce v rámci soutěže v oblasti technologie.) Tvárné přesné odlitky pro závodní sportovní vybavení a výrobu prototypů vyrobené postupem SOPHIA® Duktiler Feinguss im SOPHIA®-Verfahren für Rennsport und Prototypen HEWELT, U., SKARJALIS, A. Giesserei-Praxis, 65, 2014, č. 9, s. 378– 381, 1 tab.

160

Popsán postup SOPHIA®, který umožňuje docílit vysokých hodnot mechanických vlastností v kombinaci s vývojem a výrobou prototypů pro automobilový průmysl a výrobu závodního sportovního vybavení. Jeho silnou stránkou je rovnoměrná hustá struktura v celém přesně litém hliníkovém odlitku při velmi rozdílné tloušťce stěn a vysoké složitosti těchto odlitků. Stanovení vlastností materiálů přesně litých hliníkových odlitků novými postupy analýzy pnutí Materials performance assessment of precision cast aluminium components with novel strain analysis techniques SJÖGREN, T. aj. International Foundry Research (Giessereiforschung), 66, 2014, č. 3, s. 12–18, 6 obr., 1 tab., lit. 12 Popsány dvě nové metody zjišťování souhrnných vlastností materiálů – korelace digitálního zobrazení (Digital Image Correlation – DIC) a korelace digitálního zobrazení objemu (Digital Volume Correlation – DVC). Je ukázáno použití postupu DIC k měření jak v mikroskopickém, tak makroskopickém měřítku. U druhého postupu je krátký úvod do použití počítačové tomografie a je popsána možnost jejího využití ke stanovení pnutí. Hospodárná výroba upravených protéz kyčelního kloubu díky simulaci procesu odlévání Manufacturing customised HIP protheses in a cost effective way using casting simulation SONG, N., NETO, R. Foundry Trade Journal, 188, 2014, č. 3718, s. 254–255, 7 obr. Popsány problémy spojené s přesným litím těchto titanových odlitků (pórovitost, staženiny v ose odlitku apod.) a jejich příčiny. Stručně pojednáno o úspěšném řešení, kterým je simulace celého procesu odlévání a úprava vtokové soustavy a termodynamiky dalšími změnami výrobního procesu. 3rozměrné formy vyrobené tiskem pro odlévání titanu Three Dimensional Printed Molds for Titanium Casting Applications RAVI, S., THIEL, J. Transactions AFS, 122, 2014, s. 161–170, 21 obr., 5 tab., lit. 5 Cílem výzkumu a vývoje byla receptura a ověření vhodnosti nátěru nereagujícího s titanem, vývoj postupů a materiálů pro odlévání titanu do forem vyrobených 3D tiskem, tak aby se minimalizovala

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

tloušťka vrstvy alfa fáze obohacené kyslíkem. Výzkum se zaměřoval na použití 3D tisku, ale vyvinutá technologie se dá využít i u výroby konvenčních forem. Vliv vakuového plnění a tuhnutí pod tlakem hliníkových slitin A356, A206, modifikovaných 319 a 535 odlévaných postupem lost foam na jejich pevnostní vlastnosti Effect of Vacuum Assisted Filling and Solidification under Pressure of A356, A206, Modified 319 and 535 Aluminum Alloys on Tensile Properties Using the Lost Foam Casting Process LITTLETON, H. E., GRIFFIN, J. A., FOLEY, R. D. Transactions AFS, 122, 2014, s. 357–365, 25 obr., 4 tab., lit. 11 Práce popisuje postupy odlévání výše uvedených slitin kombinující metodu VAP (Vacuum Asisted Pouring – odlévání s využitím vakua) a SUP (Solidification Under Pressure – tuhnutí s aplikací tlaku), které se již dříve osvědčily samostatně při odlévání součástí bloku motoru. První zlepšuje prodloužení a snižuje pórovitost, druhá má podobné účinky. Jejich kombinací se dosáhlo dalšího zlepšení pevnostních vlastností odlitků. Optimalizace žíhacího cyklu sádrových forem pro výrobu kovových pěn s nepravidelnou buňkovou strukturou KROUPOVÁ, I. aj. Slévárenství, 62, 2014, č.9/10, s. 322–324, 8 obr., 1 tab., lit. 5 Pojednáno o slévárenských postupech výroby kovových pěn, o jejich vlastnostech a použití. Stručně vyjmenovány současné způsoby výroby těchto materiálů. Pozornost byla věnována dvoustupňovému postupu přesného lití, kterým se vyrábí kovové pěny s nepravidelnou buňkovou strukturou. Důraz se klade na výrobu sádrové formy. Popis její výroby. Výzkum a vývoj technologie výroby rozměrných, tenkostěnných a vysoce jakostních odlitků ze slitin Al HORÁČEK, M. aj. Slévárenství, 62, 2014, č. 9 –10, s. 352–357, 11 obr., lit. 18 Shrnuty výsledky tříletého výzkumného projektu zaměřeného na vývoj technologie přesného lití. Výsledky vývoje byly zaváděny do výrobní praxe slévárny přesných hliníkových odlitků – Fimes, a. s., která se na projektu podílela. Nastíněn směr dalších prací v této oblasti (text i anglicky). (Předneseno na 60. mezinárodní konferenci ICI, 2013, Bilbao, 16 s.)

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport