{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 16

PŘESNÉ LITÍ

M . B r ů n a – D. B o l i b r u c h o v á – R . P a s t i r č á k Ú p r a v a v to ko v e j s ú s t a v y p r e o d l i a to k k l a p k y t u r b í n o v é h o m o to r a ...

Obr. 1. Schéma kompletného uloženia ventilu s klapkou Fig. 1. Diagram of entire placing of the valve with a flap

Obr. 2. Uloženie protipumpážneho ventilu v motore Fig. 2. Placing of an anti-pumping valve in the engine

Obr. 3. Kontrolované oblasti odliatku Fig. 3. Checked areas of the casting

Obr. 5. Výbrus miesta rezu A-A so snímkou mikroštruktúry Fig. 5. The cut of the A-A section place and the photograph of microstructure

Obr. 6. Zhodnotenie kritickej plochy simulačným programom Fig. 6. Evaluation of the critical area with the simulation pro gramme

-

Časť vtokovej sústavy

Časť vtokovej sústavy

Obr. 4. Východiskový stav uloženia Fig. 4. Initial state of the placing

hujúcich precipitačnú fázu a karbidy na hraniciach zŕn. Inconel 718 obsahuje vysoký podiel chrómu a ďalších legujúcich prvkov, vďaka čomu vykazuje najmä vysokú odolnosť voči korózii a je vhodný pre prácu v agresívnych prostrediach. Materiál si zachováva vynikajúce mechanické a chemické vlastnosti pri vysokých teplotách. Inconel 718 je dobre tepelne spracovateľný s možnosťou získať vysoké hodnoty mechanických vlastností, predovšetkým tvrdosti a pevnosti.

Obr. 8. Zhodnotenie kritickej plochy simulačným programom Fig. 8. Evaluation of the critical area with the simulation programme Obr. 7. Výbrus miesta rezu B-B so snímkou mikroštruktúry Fig. 7. The cut of the B-B section place and the photograph of microstructure

Odliatok klapky Východiskový stav uloženia odliatkov vykazoval vnútornú pórovitosť v miestach najvyššieho namáhania klapky. Kontrolované oblasti s nadmernou pórovitosťou sa nachádzajú v miestach rezov A-A a B-B, znázornených na obr. 3. Východiskový stav uloženia stromčeku nasimulovaný v programe Solidworks je znázornený na obr. 4.

146

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

Hodnotenie rezu A-A V oblasti rezu A-A bola pomocou výbrusov (obr. 5) hodnotená pórovitosť. Plocha pórov predstavovala 1,23 % danej plochy, čo je pre odberateľa nadkritická hodnota. Nastavená mierka hodnotenia v systéme ProCAST bola 1 %. Výsledok simulácie potvrdil vzniknutú pórovitosť v kritickom mieste

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport