{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

PŘESNÉ LITÍ

P. Ňuksa – A. Joch – J. Vojtěch – B. Podhorná – I. Andršová – J. Zýka Využití kobaltových superslitin pro rozměrné přesně lité odlitky...

sekundárních fází bylo vyhodnoceno ze snímků získaných pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL 5510LV. Celkový objem primárních fází tvořených karbidickým eutektikem a karbidy s vysokým obsahem Nb byl stanoven na 23 %. Během výdrže na vysokých teplotách docházelo k mírným změnám podílu vyloučených primárních fází, především v důsledku vyrovnávání nehomogenit chemického složení po odlití. Ke slabému rozpouštění primárních fází docházelo při teplotě 1100 °C. Stereologickou strukturní analýzou bylo sledováno i vylučování sekundárních karbidických částic během žíhání. Podíl vylučovaných sekundárních fází při všech experimentálních teplotách narůstal; největší objemový podíl částic byl zjištěn po žíhání 1000 °C / 100 h. Při 1100 °C je na počátku žíhání intenzita vylučování částic vyšší, s dobou výdrže na teplotě dochází rychleji k růstu částic a klesá jejich počet. Objemový podíl vyloučených precipitátů dosahoval max. cca 5 %, což jsou změny, které by neměly významně ovlivnit užitné vlastnosti kobaltové slitiny. Průběh rozpouštění a vylučování fází při teplotách žíhání představují obr. 19 a 20.

Z ávě r Hlavním cílem tohoto materiálového výzkumu kobaltové slitiny bylo získání údajů o vlivu chemického složení na strukturní stabilitu a degradaci mechanických vlastností během dlouhodobého účinku teploty a vytvořit spolehlivou databázi údajů pro konstrukční řešení odlitků při jejich zavádění do technické praxe. Byla vyvinuta technologie přesného lití rozvlákňovacích disků o průměru 400–520 mm. Rozvlákňovací disky se v PBS Velká Bíteš, a. s., vyrábějí metodou vytavitelného modelu s využitím samonosných keramických skořepinových forem (obr. 21 a 22). Po odlití a odstranění vtokového systému jsou hrubé odlitky zaslány na kooperaci k obrábění a vyvážení (obr. 23). Potom následuje poslední operace, kterou je vypálení mikroskopických otvorů (až 34 000) v obvodové stěně, a to elektronovým paprskem. Po této operaci už jsou hotové dílce připravené k expedici. Využitím kobaltových slitin lze zvýšit životnost odlitků, které pracují v prostředí roztavené skloviny při teplotě cca 1000–1050 °C a otáčkách cca 2200 ot. min−1. Poděkování Práce vznikla za finanční podpory MPO v rámci programu MPO TIP-FR-TI1/095.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

L i t e ra t u ra [1]

[2] Technická 2896/2 616 69 Brno tel.: +420 541 142 656 fax: + 420 541 142 570 zadera@fme.vutbr.cz

ODBOR SLÉVÁRENST VÍ vedoucí: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

[3]

V ÝCHOVA SLÉVÁRENSK ÝCH ODBORNÍKŮ

[4]

• •

denní studium oboru 23-32-8 Slévárenská technologie (1. a 2. ročník magisterského studia) doktorandské studium v oboru Strojírenská technologie, specializace Slévárenská technologi e

SLUŽBY SLÉVÁRNÁM VZDĚLÁVÁNÍ: • odborné přednášky / krátkodobá školení na slévárnami zvolená témata • • • • • • •

EXPERTIZNÍ A SERVISNÍ ČINNOST V OBLASTECH: technologií a formovacích směsí metalurgie ocelí a litin metalurgie slitin neželezných kovů (Al, Ni, Cu) vakuové metalurgie měření teplotních polí ve formě a odlitku měření aktivity kyslíku v kovech, metalografické hodnocení analýzy vad

http://ust.fme.vutbr.cz/slevarenstvi/

144

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

[5] [6]

[7]

STICKLER, R.: Phase Stability in Superalloys in High-Temperature Materials in Gas Turbines. Ed. Sahn P. R., Speidel M. J., Amsterdam: Elsevier, 1974. KUDRMAN, J.; J. ČMAKAL; I. NEDBAL; J. SIEGL; J. KUNZ; H. LAUSCHMAN; M. KARLÍK: Úloha uhlíku při tvorbě vysokoteplotních fází ve slitinách nikl-chrom-těžkotavitelný kov. Zpráva č. 852/99, Grantový projekt GAČR reg. č. 106/96/0150. PODHORNÁ, B.; J. KUDRMAN; J. ČMAKAL: Centrum vývoje litých niklových superslitin určených pro extrémní podmínky při vysokých teplotách. Zpráva č. 1046, UJP Praha, a. s., 2003. PODHORNÁ, B.; J. ZÝKA; I. ANDRŠOVÁ, I.: Výzkum a vývoj materiálů vhodných pro použití v prostředí tekuté skloviny, vývoj technologií přesného lití nových typů odlitků vysoce tepelně a mechanicky namáhaných. Projekt MPO ev. č. FR-TI1/095, Zpráva UJP č. 1500, UJP PRAHA, a. s., 2012. KIRSCH, R. a kol.: Kovy ve sklářství, INFORMATORIUM Praha, 1992. MANDELBROT, B. B.: The fractal geometry of nature. New York: Freeman WH and Co., 1982. Nickel, Cobalt and Their Alloys. ASM SPECIALIT Y HAND - BOOK, ASM International Materials Park, OH 44073-0002, December 2000.

Recenzenti l Peer-reviewers: prof. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Ladislav Tomek

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport