{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

Využití kobaltových superslitin pro rozměrné přesně lité odlitky... P. Ňuksa – A. Joch – J. Vojtěch – B. Podhorná – I. Andršová – J. Zýka

Strukturní stabilita po izotermickém žíhání

Podíl primárních fází [%]

900°C

1000°C

900°C

1100°C

Podíl sekundárních fází [%]

35

Podíl primárních fází [%]

1000°C

1100°C

50

100

25

40

30 25 20 15 10 5

20

15

10

5

0

0 0

5

10

50

100

500

0

1000

5

10

500

1000

Doba žíhání [h]

Doba žíhání [h]

Obr. 19. Změny vyloučených primárních fází během izotermického žíhání Fig. 19. Changes of primary phases separated during isothermal annealing 900°C 1000°C 1100°C

Obr. 20. Precipitace sekundárních částic během izotermického žíhání Fig. 20. Precipitation of secondary particles during isothermal annealing

Podíl sekundárních fází [%]

25

20

15

10

5

0 0

5

10

50

100

500

1000

Doba žíhání [h]

Obr. 21. Sestava/stromeček – licí nálevka, rozváděcí kanály, výfuky, rozvlákňovací disk Fig. 21. An assembly of a cluster – a sprue cup, runners, exhausts, spinning disk

Obr. 22. Keramická skořepinová forma připravená k založení do žíhací pece Fig. 22. A ceramic shell prepared for charging in an annealing furnace

Obr. 23. Rozvlákňovací disk po celkovém obrobe–ní a vyvážení Fig. 23. The spinning disk after total machining and balancing

S l é vá re ns t v í . L X V . k v ě te n – č e r v e n 2017 . 5 – 6

143

PŘESNÉ LITÍ

Při žíhání na teplotě 1100 °C se tvrdost prakticky nezměnila. Analýzou mikrostruktury na optickém mikroskopu bylo zjišVzhledem k velké teplotní zátěži kobaltové slitiny při výrobním těno, že dochází k rozpadu primárních karbidů za vzniku procesu byla sledována strukturní stabilita dané slitiny při jemných precipitátů, které s výdrží na teplotě hrubnou. Průteplotách 900, 1000 a 1100°C. Průběh dlouhodobého žíhání běh změn mikrostruktury po 10 h žíhání je zdokumentován byl sledován měřením tvrdosti dle Vickerse HV10, zjištěné na obr. 11–13, na nichž je patrné, že se vylučují jemné sekunhodnoty jsou uvedeny v tab. III. Tvrdost slitiny po odlití je dární karbidy v okolí karbidického eutektika. Po 100 h výdrže 358 HV10. Při 900 °C dochází k nevýznamnému vytvrzení na teplotě 900 a 1000 °C je precipitace karbidů intenzivnější, slitiny. Na počátku žíhání při 1000 °C se tvrdost slitiny mírně při teplotě 1100 °C dochází ke zpětnému rozpouštění jemzvýší, po delší výdrži na teplotě se však blíží výchozí hodnotě. ných sekundárních karbidů, morfologie struktury je obdobná jako ve stavu po odlití (obr. 14–16). Po 1000 h / 900 a 1000 °C žíhání dochází 1000°C 1100°C ke900°C hrubnutí vyloučených částic. Žádné intermetalické nežádoucí fáze nebyly 40 pozorovány (obr. 17 a 18). 35 Tyto základní strukturní děje, tj. kinetika 30 rozpouštění vyloučených fází při ohřevu 25 po odlití a kinetika vylučování fází při dlou20 hodobém žíhání za teploty 900, 1000, 15 1100 °C, byly posouzeny využitím kvantitativní stereologické analýzy, kterou 10 byly hodn oceny objemové podíly primár5 ních a sekundárních fází. Objemový podíl 0 primárních fází byl 100 určen z 500 metalografic0 slitiny;5 10 50 1000 Obr. 17. Mikrostruktura kobaltové slitiny; Obr. 18. Mikrostruktura kobaltové kých výbrusů využitím optického mikroDoba žíhání [h] žíháno 900 °C / 1000 h žíháno 1000 °C / 100 h Fig. 17. Microstructure of the cobalt alloy; Fig. 18. Microstructure of the cobalt alloy; skopu Nikon MA 200 pomocí automaannealed 900 °C/1000 h annealed 1000 °C/100 h tického analyzátoru obrazu. Vylučování

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2017  

Slevarenstvi 5-6 2017  

Profile for inasport